Vi se olika på saker och ting! / We see different on things!

Det är fredag och jag vaknade ganska tidigt, känns skönt med tidiga mornar för man får ganska mycket mer gjort då.
Jag kan börja med att säga hur de senaste två dagarna har varit då jag inte gjorde något inlägg igår och om jag skall vara ärlig så hade jag ingen skrivlust igår så det var orsaken till uteblivet inlägg.
Nu när det börjar bli varmt ute så börjar jag gå i shorts och det är just den här tiden som kan var jobbig, det är ju så att när man tar på kortbyxor första gången eftervintern så ser ju alla att jag har en protes, vilket egentligen inte gör mig så mycket men det blir en del blickar på mitt ben, men nu för tiden kan det till och med hända att jag får ett leende samt en kommentar som: -Man får gratulera till ett väl genomfört Göteborgsvarv, otroligt starkt jobbat.
När man hör sådana kommentarer blir man oerhört stark och stolt över sig själv för tro mig det är inte ofta man får kommentarer om att man gör något bra i dagens samhälle, så under vissa stunder kan jag slå mig för bröstet och vara riktigt stolt över mig själv.
Men så kommer dessa stunder då det inte alls är lika roligt, och det är när man möter vissa människor som kollar så där extra mycket och kan fälla en kommentar som: Såg du hans ben!, kolla kolla, det kan låta som om jag är lite känslig men just i dessa tillfällen så känns det som om man är en sjukdom som smittar eller som om man vore helt oönskad, och då är det tufft även om jag själv vet varför jag har amputerat foten och att jag mår fruktansvärt mycket bättre nu än tidigare.
Jag vet inte om det så att folk inte tror att man hör eller ser hur dom beter sig, hur skulle det vara om jag skulle ställa mig med mina vänner och bara peka på en ensam person och skratta åt den?. då skulle vi framstå som om vi vore taskiga och mobbade personen i fråga.
Det är lite konstigt hur olika människor resonerar i detta fall, det är okej att peka ut någon som avviker i både utseende/funktion verkar det som, även fast man inte vet vad personen i fråga har varit med om, det kan ha varit olycka som man håller på att återhämta sig ifrån och då har man inte världens bästa psyke så då tar man åt sig extra mycket och blir oftast mer lidande än nödvändigt, så tänk på det innan ni dömer en människa efter utseendet!
Till dig som har drabbats av något och håller på med rehabträningen har jag bara en sak att säga: BLI INTE DITT HANDIKAPP, du är den personen du var innan traumat och dom som är dina vänner/familj älskar din lika mycket (om inte mer nu) som innan, klart att det är jobbigt att återhämta sig men om man försöker vända allt onda till lite envishet och tränar hårdare för att visa dig själv bland annat att du kan göra allt du vill bara du tränar riktigt hårt, och vem vet en vacker dag står du som förebild åt någon annan som just du kan hjälpa.
Så nu har jag fått ur mig det, så nu ska jag ta lite kaffe i solen sen skall jag jobba, ha en underbar dag i solen mina vänner! / Johan Holst
IMG-20140517-WA0001
We see different on things!
It’s Friday and I woke up pretty early, feels good with early mornings because you get quite a lot more done then.
I can start by saying how the last two days have been because I did not post anything yesterday, and if I must be honest, I had no desire write yesterday so that was the reason for the failure to post.
Now when it’s getting warm outside I start walking in shorts and it is precisely this period which may be bothersome, it’s so that when you put on shorts for the first time after the winter, everyone will see the all that I have a prosthesis, which is basically do not bother me so much but there will be some glances at my legs, but now a days it may even happen that I get a smile and a comment like: – must congratulate on a well-executed GöteborgsVarvet, incredibly strong job.
When I hears such comments I will be incredibly strong and proud of myself for believe me, it’s not often you get comments that you do something good in today’s society, so in some moments I can beat my breast and be really proud of me myself.
But then comes those moments when it is not nearly as fun, and that’s when you meet some people who check that extra much and can trap a comment like : Did you see his legs!, look, look, it may sound as if I am bit sensitive but right in these times, it feels as if one is a disease that is contagious or as if it were completely unsolicited, and then it’s tough although I know why I have amputated foot and I feel awful lot better now than previously.
I do not know if it´s that people do not think you hear or see how they behave, how would it be if I were with my friends and just point to a single person and laugh at it ‘. then we would appear as if we were dodgy and the bullied person.
It’s a little strange how different people reason in this case, it’s okay to single out anyone who deviates in both appearance/function, it seems that, even though you do not know what the person has been through, it may have been accident you are about to recover from, and then we have not the world’s best psyche so then takes the extra lot and usually becomes more suffering than necessary, so think about it before you judge a person by appearances!
To you who have been hit by something and doing rehab workout, I have only one thing to say : BE NOT YOUR DISABILITY, you are the person you were before the trauma and those who are your friends/family loves your just as much (if not more now ) as before, saying that it is hard to recover but if you try to turn all evil to a little persistence and train harder to show yourself amongst other things that you can do everything you want just you train really hard, and who knows a beautiful day, you are a role model for someone else who you can help .
So now I’ve got it out of me, now I’ll take some coffee in the sun then I will work , have a wonderful day in the sun, my friends! / Johan Holst