Valet var inte så lätt ändå! / The choice was not so easy!

Jag måste erkänna att jag trodde inte intresset var så här stort med att jag skall springa göteborgsvarvet.
Kan inte riktigt förstå vad jag gör som skall vara så otroligt, jo jag tog ett beslut i mitt liv att amputera foten men jag hade inte så mycket till val heller om man säger så.
Tabletterna som jag var tvungen att ta i 15års tid innan operationen skulle inte göra mig långlivad, så det fanns bara en sak kvar att bestämma mig om, och det var ju att ta bort min fot och överleva eller att dö inifrån.
Och då var valet ganska lät, eller lätt och lätt, klart att det inte var lätt men jag var så illa tvungen. När man har varit med om något så speciellt tror jag att man ändras som människa och börjar tänka på möjligheter, för det är just det som jag gör hela tiden.
Idag hjälper jag många genom att försöka ändra deras tankebanor samt att försöka finnas för dom som till exempel skall genomgå liknande operationer mm. för där finns det ett tomrum att fylla, för det är ju så “förbjudet” att prata om handikapp eller vad människor har varit med om för trauma men ni ska veta att många gånger så skulle personen i fråga uppskatta att prata istället för att folk skall “vända ryggen till”.
När jag pratar med många så kommer kommentaren: -Kan du göra det?, och det kan vara störande ibland, för det finns inget som heter “jag kan inte”, det är bara en tidsfråga och hur mycket jag vill göra olika saker, för alla kan om man bara vill, det är bara så att när man väl skall göra sitt val så kan det vara så att de negativa tankarna kan över och ursäkterna bara ramlar in. Ta till exempel det här med träning, jag vet att det ibland är svårt att motivera sig att träna. Studier har visat att de vanligaste anledningarna till inaktivitet är brist på tid, energi, motivation, för hög kostnad eller att man lider av en sjukdom eller skada. Om du känner igen dig i detta så ska du läsa vidare, så ska vi se om vi kan hitta några motargument till ursäkterna. Och frågan är om hindren är verkliga eller om det bara är upplevda problem. Kanske har det istället med prioriteringar att göra. Efter en tuff dag på jobbet kan energin verkligen vara i botten och det är lätt att hamna i soffan. Men oftast är utmattningen snarare mental än fysisk och här kan ett snabbt och effektivt pass faktiskt ge dig mer energi. Ofta släpper även stress och spänningar. Så se till att inte mellanlanda i soffan. Sätt igång och träna direkt och fyll på med energi för resten av kvällen. Träna gärna utomhus så får du frisk luft också. Dessutom kommer du att sova bättre på natten. Oftast hjälper det att hitta en träningsform som du tycker är rolig. Då kommer den att bli av och träningen blir som sagt var också rolig, inte ett tvång. Det är också viktigt att man uppnår de resultat med träningen som man vill ha.  Ett annat sätt att hålla motivationen uppe är att utmana dig själv och våga testa något nytt. Att bara göra samma sak hela tiden kan ta död på vilken motivation som helst. Självklart kan sjukdom och skada vara ett giltigt skäl till att inte träna. MEN, man ska inte glömma bort att det, oavsett tillstånd (finns såklart undantag), oftast går att hitta en aktivitet som fungerar. Valmöjligheterna kanske begränsas och det kanske inte går att hålla på hur länge som helst. Men den bästa träningen är den som blir av och lite träning är bättre än ingen träning alls. Vi ska heller inte glömma att träning kan förebygga många sjukdomar och göra att du löper mindre risk att skada dig.
Så ta dig en minut och fundera lite, vad vill jag göra med mitt liv?
Ha en underbar dag / Johan Holst
Untitled-4

The choice was not so easy!
I must admit I did not think the interest was so big here with me to run Göteborgsvarvet.
Can not really understand what I do to be so incredible, yes I made a decision in my life to amputate the foot but I did not have much choice either if I say so.
The tablets I had to take in 15 years of time before surgery would not make me long life, so there was only one thing left to decide, and that was to remove my foot and survive or to die within.
And when the choice was quite sounded, or that it was not easy but I was so I had to make it. When you ‘ve been through something so special, I think you changed as a person and start thinking about the possibilities, because that’s exactly what I do all the time.
Today, I help a lot by trying to change their ways of thinking and trying to be for those who will do similar surgery etc. for where there is a void to fill, because it’s so “forbidden” to talk about disability or what people have been through trauma, but I know that many times the person would appreciate talking to instead of people to “turn our backs”.
When I talk to many, then the comment : Can you do it? , And it can be annoying sometimes, because there’s no such thing as “I can not”, it’s just a matter of time and how much I want to do different things, for all can be if you just want to, it ‘s just that once you get to make a choice, it may be that negative thoughts can be and the excuses just fall into. Take for instance this with training, I know that sometimes it is hard to motivate yourself to exercise. Studies have shown that the most common reasons for inactivity, lack of time, energy, motivation, high cost, or that one is suffering from an illness or injury. If you recognize yourself in this, you should read on, and we’ll see if we can find some counter-arguments to the excuses. And the question is whether the barriers are real or if it’s only perceived problems. Maybe instead of priorities to do. After a tough day at work, energy can really be at the bottom and it’s easy to fall into the couch. But usually exhaustion rather mental than physical, and here a quick and effective workouts actually give you more energy. Often also releases stress and tension. So make sure not to touch down on the sofa. Go ahead and train immediately and fill with energy for the rest of the evening. Train preferably outdoors to get fresh air as well. Additionally, you will sleep better at night . Most often , it helps to find an exercise that you enjoy. Then it will be off and the workout as I said was funny, not a compulsion. It is also important to achieve the results with the workout that you want. Another way to stay motivated is to challenge yourself and dare to try something new. Just doing the same thing all the time can kill any motivation whatsoever. Obviously, disease and injury to be a valid reason for not exercising. BUT, you should not forget that, whatever state (there are of course exceptions) , is often possible to find an activity that works. The choices may be limited and it may not be able to hold on indefinitely. But the best workout is the one that gets off and a little exercise is better than no exercise at all. We should not forget that exercise can prevent many diseases and make sure you are less likely to hurt you.

Take a minute and think about it, what do you want to do with your life?
Have a nice day everyone / Johan Holst