Vad klarar jag av? / What can i do?

Börja testa dig fram i din träning!!
Träningen i sig är inte svår, utan de tankar man sätter på sig själv av att man inte kan. Det bästa med träning är att det kan aldrig kan bli fel så länge man har sitt fokus i den träning man ska utföra, samt utgå ifrån vart man befinner sig i dagsläget.
Problemet hos många är att när man kommer igång med träningen så utgår man från sina gamla meriter. Kanske det är mer grabbigt. Tyvärr så blir också träningen mer kortvarig!!
Jag utforskar med övningar. Jag finner mina starka sidor och jag upptäcker mina svaga. FANTASTISKT tycker jag. Då har jag fått facit på vad jag behöver fokusera på. Begränsningen jag har i min kropp är det jag har talat om för min kropp att jag inte klarar av.
Jag går inte in i min träning med tankarna att jag har en begränsning utan mer vilka möjligheter, redskap och tankar jag tar med mig på träningen.
Stegra träningen allteftersom i din takt. Begränsning är vad du själv talar om till dig själv utifrån att du inte kan eller vågar testa.
Jag vet inte alla övningar när jag tränar. Jag testar olika typer av rörelser med kroppen och är mer nyfiken hur jag skulle utforska det jag är mindre bra på.

Man behöver inte visa sig på tuffa linan och lassa på 100 kg direkt och köra bänkpress…. Var realistisk!!

Jag testar och märker jag att det inte alls går, så försöker jag på något annat sätt.

VÅGA TRÄNA UTAN ATT BEGRÄNSA ATT DU INTE KAN!
DU KAN FÖR ATT DU VILL!!

IMG-20130923-00379

Start testing your way in your training!
The training itself is not difficult, but the thoughts you put on yourself that you can not. The best thing about exercise is that it can never be wrong as long as you have their focus in the workout you have to do, and assume every one is in the present situation.
The problem with many people is that when you get started with training so it is assumed their laurels. Maybe it’s more a man thing. Unfortunately, it is also training more short-lived!
I explore with exercises. I find my strengths and I discover my weak. AMAZING I think. Then I got hindsight on what I need to focus on. The limitation I have in my body is what I have been told my body that I can not handle.
I will not go into my training with the thoughts that I have a limitation but rather the opportunities, tools and ideas I bring to the training.
Rearing workout as your please. Limitation is what you are talking about for yourself based on that you can not or dare to try.
I do not know all the exercises in my training. I’m testing different types of movements with the body and are more curious about how I would explore that I’m less good at.

One need not prove the tough line and downloadable at 100 kg live and run the bench press …. Be realistic!

I’m testing and I notice that it is not possible, so I try otherwise.

DARE TO TRAIN WITHOUT LIMITING THAT YOU CAN NOT!
YOU COULD YOU WANT!