Vad händer i mitt vänsterknä? / What happens in my left knee?

Som jag berättade igår så har mitt vänsterknä spökat lite och det är ju så att  jag har opererat det 4 gånger på grund av att jag har felbelastat under tidens gång när jag har haft ont vilket är under 15år. Och vad problemet med knät är att jag har en Knäledsartros verkar det som och I knälederna har man brosk som gör att benändarna kan glida mot varandra. Om man får artros förändras brosket gradvis. Efter hand blir det ojämnt och gropigt, och benändarna kommer mer i kontakt med varandra. Det ökar risken för att man får ont. Ibland känns området kring knät svullet och varmt. Besvären vid knäledsartros kan komma plötsligt, ibland i samband med en mindre knäskada som till exempel ett snedtramp, men ofta utan att något särskilt har hänt. De vanligaste besvären vid knäledsartros är att man har ont i knät när man går. Knät är också ofta ömt och ibland svullet, delvis beroende på inflammation i ledkapslen. Ibland bildas lite för mycket ledvätska, knät svullnar och det gör ont. Det är mycket vanligt att de första symtomen på knäledsartros kommer innan artrosen syns på röntgen. så om det inte blir bättre om några dagar får jag ta mig till sjukhuset igen för att be doktorn tömma knät på ledvätska. Det bästa är att man ska träna för att minska denna typen av inflationer, fast när man tränar för hårt och för mycket så kommer inflammationen automatiskt. så gränsen är hår fin om hur mycket man kan träna, men det skall nog blir bra det här. Det gäller bara att tänka positivt… / Johan Holst
s_ny_knartroseUntitled-6

As I told you yesterday, I have my left knee a little haunted and it just so happens that I have surgery it four times because I have oblique charged over time when I have had pain , which is under 15years. And what the problem with the knee is that I have a Knee Osteoarthritis seems that and the knee joints have cartilage that allows the bone ends to slide against each other. If you get osteoarthritis the cartilage gradually changing. Gradually it becomes uneven and bumpy, and bone ends come into contact with each other. It increases the risk that one gets hurt. Sometimes I feel the area around the knee swollen and hot. Symptoms of osteoarthritis can come on suddenly , sometimes in conjunction with a minor knee injury such as a crooked foot , but often without any special happened. The most common symptoms of osteoarthritis of the knee is that you have pain in the knee when walking. The knee is also often tender and swollen sometimes, due in part to inflammation in synovial capsule. Sometimes formed bit too much synovial fluid, knee swollen and it hurts. It is very common that the first symptoms of osteoarthritis of the knee is osteoarthritis before seen on x-ray. so if it does not get better in a few days I’ll take me to the hospital again to ask the doctor empty lap of synovial fluid. The best thing is that you should practice to reduce this type of inflations , though when you’re training too hard and too much, then the inflammation comes automatically. So the limit is fine hairs on how much you can train, but it will probably be good this stuff. You just have to think positive … / Johan Holst