Det blir bättre…/ It gets better …

Svullnaden i knät börjar gå tillbaka och känslan att få börja träna och löpa igen blir som ett glädjerus i hela kroppen, kan det nu bara gå åt rätt håll, jag har börjat försöka tänka positivt nu istället för att fastna i tankar om sånt som går fel i livet, kan man försöka acceptera det som händer och de känslor man får. Om man till exempel tycker att ens föräldrar inte uppmuntrade och såg en tillräckligt när man var liten, kanske det finns andra i ens omgivning just nu som tycker om och bekräftar en. Man kan också fråga sig vad som är bäst för en att göra just nu. Det behöver inte betyda att man inte får visa att man är ledsen över saker som har hänt, tvärtom kanske man behöver sörja under en period för att sedan gå vidare. Som sagt så börjar jag tänka nu, tidigare har jag gått och hållit allt inom mig och inte visat vad jag känner för någon, jag vet att det inte är bra men det fanns inget alternativ just då för jag mådde så dåligt och ville inte belasta någon annan med mina “problem”. Men man ska veta en sak att din personlighet påverkar även hur du mår! Din personliga läggning, dina gener, även sociala faktorer är med och formar din personlighet. Du har en personlighet men du kan även förändra din personlighet, den utvecklas hela tiden, beroende på dina erfarenheter och hur du väljer att interagera med din omgivning! Genom att lära dig att HANTERA DINA TANKAR kan du rent praktiskt faktiskt förändra dig och uppnå bättre hälsa! Så håll fast vid dom positiva tankarna så kommer dagarna bli mycket bättre! / Johan Holst
Untitled-4packaging

The swelling in the knee starts to go back and feel to start working out and running again is like a euphoria in the whole body, it can only go in the right direction now (i hope), I have begun to try to think positively now instead of getting stuck in thoughts about things that go wrong in life, one can try to accept what is happening and the feelings you get. For example if you think that your parents are not encouraged and saw enough when you were little , maybe there are others in your surroundings right now enjoying and confirms one. One can also ask what is best for one to do right now. That does not mean that you can not show that you are sorry about things that have happened, on the contrary, one may need to grieve for a period and then move on. That how I’m starting to think now, before I have gone and kept everything inside me and did not show what I feel for anyone, I know it’s not good but there was no alternative at the time because I felt so bad and did not burden any another with my “problem.” But you should know one thing that your personality affects the way you feel ! Your personal preferences , your genes , although social factors are involved in shaping your personality. You have a personality , but you can also change your personality, it is constantly evolving , depending on your experience and how you choose to interact with your surroundings ! By learning how to MANAGE YOUR THOUGHTS , you can practically actually change yourself and achieve better health! So hold on to positive thoughts and the day will be much better ! / Johan Holst