Springa vintertid / Run wintertime

Det är för kallt. För mörkt. För halt. Tyvärr, ursäkterna biter inte på alla, här kommer lite tips om hur du kan fortsätta springa – hela vintern.

Coola andetag:
Känns det jobbigt för rören när tempen kryper under strecket? Jo, det är inte så konstigt. Det ska inte göra ont att andas, men det kan kännas mer ansträngt, eller kanske får du hosta. Det beror på att luftrören drar ihop sig av den torra luften och gör det svårare att ta stora andetag.
Gör du vinterlöpningen till en vana kommer dina rör att vänja sig, men det finns fler knep att ta till. Som att börja med kortare rundor och sänka intensiteten.
Vill du ändå ta ut dig? Testa att använda en buff. Det är som ett tunt pannband som du även kan ha runt halsen och dra upp över munnen. På så vis värmer du upp luften innan den når strupen. För den teknikfrälste, och för de riktigt kylslagna rundorna, finns det värmeväxlare eller andningsmasker som gör jobbet.

Broddar eller vinterdojor?
Du skulle inte sätta dig i en bil utan vinterdäck om det var snö och is ute eller hur? Applicera den filosofin på din löpning och du slipper sträckningar och blåmärken.
Antingen väljer du att investera i ett par riktiga vinterlöpardojor eller så satsar du på det billigare alternativet: broddar. Båda har sina för- och nackdelar.
Broddar är ett smidigt och billigt alternativ. Tyvärr är det lätt hänt att snön fastnar mellan broddarna. Irriterarande, ja! Somliga anser dessutom att broddar inte är sköna att springa i och förändrar löpsteget.
Rejäla vinterlöpskor kostar en slant, men är ofta gjorda i material som vätskeavvisande och håller fötterna torrare.
Vilka som motar bort Bambi-känslan bäst är en smakfråga. Gå till en sportbutik och undersök alternativen.

Syns du så finns du:
Du behöver knappast vara orolig för att inte synas nu för tiden. (Eller se andra – pannlampa, check).
Köper du träningskläder gjorda för utomhusbruk är de garanterat smyckade med reflexer eller har några detaljer i fluorescerande färger i dag. Dessutom finns det västar, mössor, vantar, vristband, ja det mesta med reflekterande egenskaper. Eller vad sägs om en reflexsprej som du dekorerar kläderna med själv (se nästa sida) eller för den pyssliga, relfexgarn? Nej, ursäkten att det är mörkt ute håller inte längre. Och är du obotligt mörkrädd, ja då finns det mängder av löpargrupper!

Rätt rustad:
Träningskläder i dag kommer i fantastiska funktionsmaterial, och det av en anledning: De gör stor skillnad.

Undvik bomull:
Det suger i sig fukt vilket gör dig först blöt och sedan kall.

Magiska material?
Jo, man brukar säga att ull passar bäst för låg- och medelintensiv träning i kyla. Det värmer, men kan klia för den kinkige. Det finns mängder av smarta funktionsmaterial som också fungerar, som syntet. De transporterar bort fukt om plagget sitter tajt, men värmer inte lika gott som ull.

Klä dig i lager på lager. Ett underställ i material som andas närmast kroppen och ett vindtätt lager ytterst.
Är du överhettad redan när du tar första steget har du ett lager för mycket. Du ska nästan frysa, sen stiger värmen snabbt när du rör dig.
Fryser du om väsentliga delar av kroppen kommer de antagligen kyla ner hela dig. Se till att rumpan, huvudet och händerna är varma.

Din kropp kommer att tacka dig
Varför? Du får bättre träning utomhus än på löpbandet. Det naturliga motståndet gör att du får bättre kondition, men även stabiliteten och musklerna utmanas – du blir en starkare löpare helt enkelt. Startsträckan i vår blir kortare för varje vinterrunda du gör. Men bäst av allt är att när du kämpat i snö, slask och modd under ett par månader och det sedan blir barmark, ja då kommer du flyga fram!

Tänk på:
Du kanske inte svettas som en varm sommardag men du behöver ändå fylla på med vätska.
När det är kallt ute blir dina muskler och leder mindre flexibla, vilket gör att skador lättare uppkommer. Så börja lugnt och värm upp.
Efter rundan när du är svettig blir du snabbt kylslagen. Gå in i värmen och stretcha. / Johan Holst

nike-cold-collection-3
It’s too cold . Too dark . For content . Unfortunately , the excuses do not bite at all , here are some tips on how you can continue to run – all winter.

Cool breath :
It feels awkward for the pipes when the temperature creeps below the line ? Well, it is not so surprising. It should not hurt to breathe, but it can feel more strained , or maybe you get a cough. That’s because the bronchial tubes to constrict the dry air and make it more difficult to take big breaths.
Do you winter races a habit , your pipes getting used to, but there are more tricks up your sleeve . As to start with shorter rounds and decrease the intensity .
Do you still want to take you out? Try using a buff. It’s like a thin headband that you also may have around your neck and pull it up over his mouth. This will heat up the air before it reaches the throat . For the teknikfrälste , and for those really chilly rounds , there are heat exchangers or respirators that do the job .

Studs or winter sneakers ?
You would not put yourself in a car without tires if there was snow and ice out there right? Applying this philosophy to your running and you avoid sprains and bruises.
Either you choose to invest in a pair of real vinterlöpardojor or you bet on the cheaper option : sprigs . Both have their pros and cons.
Studs are a convenient and inexpensive alternative . Unfortunately, it’s easy to get stuck between the snow cleats . Some people also believe that spiking is not comfortable to run in and changes the running stride .
Lusty vinterlöpskor cost a penny, but are often made of materials that repel liquids and keep feet drier.
Which opposing away Bambi- sense best is a matter of taste . Go to a sports shop and explore the options.

Appears you so are you:

You hardly need to be concerned not to be seen nowadays . ( Or see others – headlamp, check).
If you buy workout clothes designed for outdoor use , they are guaranteed adorned with reflectors or have any details in fluorescent colors today. Additionally, there are vests, hats, mittens , wrist bands, yes mostly with reflective properties. Or how about a reflective spray that you decorate the clothing with itself ( see next page) or for the pyssliga , relfexgarn ? No, the excuse that it’s dark outside does not hold anymore. And you are terminally afraid of the dark , well, then there are plenty of running groups!

Right prepared :
Sportswear today comes in amazing performance fabric , and that for a reason : They make a big difference.

Avoid cotton:

It absorbs moisture making you first wet and then cold .

Magical Materials?
Well, they say that wool is best suited for low-and moderate-intensity exercise in the cold. It warms , but can itch for the kinkige . There are lots of smart functional materials that also acts as synthetic. The wicks away moisture garment to sit tight , but the heat is not as good as wool.

Dress in layers. A base layer of breathable fabric next to the skin and a windproof layer outermost.
Are you already overheated when you take the first step, you have a layer too much. You will almost freeze, then rising heat quickly when you move.
Are you cold on significant parts of the body they will probably cool down the whole you. Ensure that the butt , head and hands are warm .

Your body will thank you
Why ? You get a better workout outdoors than on the treadmill . The natural resistance makes you get more fit , but also the stability and the muscles are challenged – you become a stronger runner simply . Off distance in our getting shorter by the winter round you do. But best of all is that when you fought in the snow, sleet and slush for a few months and it then becomes snow-free , well then you fly back !
Consider:
You may not sweat like a hot summer day but you still need to fill up with fluid.
When it is cold outside, your muscles and joints less flexible, which makes damage more easily arise. So start quiet and warm.
After the round when you’re sweaty, you will be quickly cooled Act. Go into the warmth and stretch. / Johan Holst