Att leva med långvarig smärta / Living with chronic pain

Med tanke på att jag har levt med kronisk smärta i 15 år vilket är halva mitt liv så har jag skrivit lite om det.
Smärta upplevs olika från person till person. Den styrs bland annat av synen på sig själv och sin hälsa. Även vårdens bemötande har stor betydelse.
– Det som är absolut viktigast för patienter är att bli trodda!

Tio procent av befolkningen lider av långvarig smärta. Det motsvarar nästan 60 procent av alla långtidssjukskrivningar i Sverige. Smärta innebär lidande på många plan. Den kan ge såväl fysiska som psykiska problem: huvudvärk, yrsel, hjärtklappning, andningssvårigheter, koncentrationssvårigheter, nedstämdhet och depression.

Smärta kan ge sociala problem:
Sömnproblem är vanliga och en ständig trötthet minskar dessutom smärttåligheten. Smärta ger också sociala konsekvenser. Man kan tappa framtidstron, isolera sig och blir mer och mer passiv. Beroendet av andra människor kanske ökar. En långtidssjukskrivning kan dessutom innebära ekonomiska bekymmer och förlorad självkänsla.

Upplevs olika från person till person:
Varför smärtupplevelsen är unik beror på många faktorer: hur man känner sig för tillfället, synen på sig själv och sin hälsa, livssyn, värderingar och attityder. Det spelar ingen roll om man lider av exakt samma sjukdom – smärta är ett subjektivt fenomen. En del människor blir helt upptagna av sin smärta. Andra ser sig inte som speciellt begränsade i sina liv. Då upplevs heller inte smärtan som allvarlig eller handikappande.

Hemska upplevelser ökar smärtan:
Uppfattningen om den personliga hälsan är viktig. Är smärtan ett hot mot livet? Ångest kan förstärka smärtupplevelsen. Personliga problem eller tidigare traumatiska upplevelser som till exempel krig, är också negativa faktorer.

Viktigt med omgivningens stöd:
Det visar sig att smärtpatienter har mindre ont när de har ett bra nätverk med vänner och arbetskamrater som stöttar. Då känner man sig också bekräftad och trodd. Samtidigt gäller det att inte överbeskydda så att den människan med smärta hamnar i en passiv sjukroll.

Strategier för att hantera smärta:
Man kan lära sig olika strategier för att leva med sin smärta. Bara det att stärka sin självkänsla och känsla av egenkontroll kan lindra. Överlevnadsstrategier behövs också av en annan anledning – smärtstillande mediciner fungerar ofta dåligt för människor med långvarig smärta. En lösning kan vara att pröva alternativa behandlingsmetoder, allt från kognitiv beteendeterapi till hypnos. Att motionera, sluta röka, äta nyttigt och andra livsstilsfaktorer kan påverka positivt. Ibland handlar strategin om att börja i rätt ände. Man kanske kan behöva få bukt med sömnproblem eller en depression innan man kan ta itu med sin långvarig smärta. För att lyckas med rehabilitering krävs dessutom att man tror på behandlingarna och att han eller hon känner framtidshopp.

Måste bli tagen på allvar:
Personer med till exempel fibromyalgi känner sig ofta maktlösa på grund av en osäkerhet kring diagnosen och en skepsis inom sjukvården. Ofta har dessa patienter valsat runt i hela sjukvårdsapparaten utan att bli tagna på allvar. Då ökar smärtupplevelsen. Har man väl fått en diagnos känns det ofta bättre. Då har man ju blivit trodd.
– Smärta är vad man säger att den är och den gör precis så ont som patienten säger att den gör, vilket kanske inte är så vanligt i dagens samhälle.
Untitled-6
Pain is experienced differently from person to person. It is governed by the perception of himself and his health. Although care treatment is of great importance.
– The most important thing for patients is to be believed, says Marianne Gustafsson, who has written a treatise on living with chronic pain.

Ten percent of the population suffers from chronic pain . This represents almost 60 percent of all long-term sickness in Sweden . Pain means suffering on many levels. It can provide both physical and mental health problems: headaches, dizziness, palpitations, difficulty breathing, difficulty concentrating, depression, and depression.

Pain can cause social problems :
Sleep problems are common and constant fatigue reduces pain resistance. Pain also social consequences. One can lose confidence, isolate themselves and become more and more passive. Dependence on other people might increase. A long illness can also mean financial troubles and loss of self- esteem.

Perceived different from person to person :
Why the pain experience is unique depends on many factors : how you feel at the moment, the sight of himself and his health, outlook on life, values ​​and attitudes. It does not matter if one suffers from exactly the same disease – pain is a subjective phenomenon. Some people become preoccupied with their pain. Others see themselves as not particularly limited in their lives. As experienced nor pain as severe or disabling.

Terrible experiences increased pain :
The perception of personal health is important. The pain is a threat to life? Anxiety can amplify the pain experience. Personal problems or past traumatic experiences such as war, are also negative factors.

Important with ambient support :
It turns out that pain patients have less pain when they have a good network of friends and colleagues who support. When you feel also confirmed and believed. While it is important to not over-protect so that the person with pain fall into a passive sick role.

Strategies to manage pain :
One can learn various strategies to live with their pain. Just that strengthen their self-esteem and sense of self-control can help alleviate . Survival strategies are also needed for another reason – pain medication often works poorly for people with chronic pain . One solution might be to try alternative treatments, ranging from cognitive behavioral therapy to hypnosis. To exercise, stop smoking, eat a healthy diet and other lifestyle factors can influence positively. Sometimes the strategy to start at the right end. Perhaps you may need to overcome sleep problems or depression before they can deal with their chronic pain. For the success of rehabilitation is also necessary that you believe in the treatments and that he or she feels hope for the future.

Must be taken seriously :
Patients with such as fibromyalgia often feel powerless because of uncertainty about the diagnosis and skepticism in health care. Often, these patients have rolled around in the entire medical device without being taken seriously. This increases the perception of pain . Once you have received a diagnosis, it often feels better. Then you have of course been believed.
– Pain is what it says it is and it does just as evil as the patient says it does, which is perhaps not so common in modern society.