Att bli amputerad skapar en hel del utmaningar / Becoming amputee creates a lot of challenges

Jag har fått en del mail och frågor om hur det är att leva med en protes samt om vad man ska tänka på när man provar ut en “fot” som skall passa just för en själv.
så nedan har jag skrivit lite information om hur det är och vad som man bör tänka på.

Delar av muskel-och känsel funktionerna försvinner och utmaningen blir till viss del att lära om, och ersätta dessa funktioner med hjälp av träning och proteskomponenter.
I normala fall ger foten och benet information till hjärnan under tiden vi går. Denna information tolkas automatiskt av hjärnan och används bland annat till att aktivera rätt mängd muskelkraft för en viss aktivitet eller stabilitetsgrad.
Efter amputationen försvinner foten som informationskälla och du måste lära dig känna igen signalerna till hjärnan på ett nytt sätt, genom Flex-Foot och din proteshylsa. Du får räkna med en viss tid av tillvänjning och aktiv träning för att få ut maximal funktion och samtidigt göra Flex-Foot till en så naturlig del som möjligt i din vardag.

FlexFoot_Svenska_LR-8FlexFoot_Svenska_LR-7

Att ersätta förlorade funktioner:
Följande ämnen beskriver hur Flex-Foot är konstruerad för att ersätta delar av de förlorade funktioner som följer en amputation.

* Ersättning av muskelfunktion
* Ersättning av stötdämpning
* Anpassning till din gång
* Anpassning till olika underlag
* Minsta möjliga slitage på knä, höft och rygg
FlexFoot_Svenska_LR-9

Ersättning av muskelfunktion:
I en frisk fot fungerar musklerna som en motor/energi-återgivare som driver fram kroppen genom steget. Din Flex-Foot lagrar kraft och energi när när du sätter i hälen och belastar den. Denna energi ges sedan tillbaka genom hela steget.

FlexFoot_Svenska_LR-12

Ersättning av stötdämpning:
När man sätter i hälen med en frisk fot aktiveras ett antal system i kroppen för att ge stabilitet och stötdämpning. Detta åstadkommer Flex-Foot genom den anpassade tjockleken på “bottenplattan” och genom kolfiberkonstruktionens flexibilitet. Vissa Flex-Foot-modeller har även en extra stötdämpande funktion.

Anpassning till din gång (Belastningsrelaterad respons):
Musklerna i en frisk fot arbetar olika mycket beroende på graden av ansträngning. Ju snabbare du går, desto mer arbetar musklerna i foten. På samma sätt fungerar din Flex-Foot. Ju hårdare du belastar, desto mer energi lagras och återges.

Anpassning till olika underlag (Split toe):
I en frisk fot samverkar musklerna och fotens leder för att tillåta rörelse i sidled vid gång på ojämnt underlag.
Flex-Foot-modeller med delad kolfiberplatta tillåter en viss sidorörelse och underlättar därmed gång på ojämnt underlag. Vissa modeller har även en flexibel del som tillåter extra mycket sidorörelse för dig som behöver detta i dina vardagliga aktiviteter.

FlexFoot_Svenska_LR-13

Minskat slitage på kroppen (symmetrisk gång):
Vid gång med två friska fötter belastar vi vanligtvis höger och vänster fot lika länge och mycket. Detta ger en symmetrisk gång och en naturlig belastning på kroppens övriga delar, t.ex. knä, höft och rygg. En symmetrisk gång är skonsam för kroppen och minimerar risken för belastningsskador.
Flex-Foot är en så kallad fullängdsfot. Detta innebär att du har möjlighet att belasta höger och vänster sida lika länge och mycket från det att du sätter i hälen till det att du lyfter tå-delen. Fullängdsfot är en förutsättning för symmetrisk gång och på så sätt kan risken för framtida belastningsskador minimeras.

FlexFoot_Svenska_LR-14

Hur bör det kännas att gå med en Flex-Foot?
Oberoende av vilken erfarenhet eller målsättning du har som protesgångare så får du räkna med att det krävs lite tid och träning att lära dig använda din nya fot på bästa sätt. Det är viktigt att lära sig att lita på protesen för att den ska bli en så naturlig del i din vardag som möjligt En del av detta innebär att ”känna” var protesfoten är, och att träna upp balans och styrka.

FlexFoot_Svenska_LR-12

Det ska kännas som ”en hel rörelse” med ett jämt flyt från att du sätter i hälen tills du lyfter tådelen. Följande övningar ökar dina förutsättningar att uppnå denna känsla samt ge dig en stabil och behaglig gång som kräver minsta möjliga ansträngning. Sträva efter att träna 4–5 dagar i veckan (tills du känner dig bekväm med alla övningar) och gör minst 5–10 repetitioner på varje övning du utför. Räkna med träningsvärk. Träningsvärk är ett kvitto på att träningen gör nytta och är helt normalt eftersom du nu använder muskler som försvagats under din rehabilitering.

Kort träning och ofta är bättre än lång träning och sällan! / Johan Holst

English:
Portions of muscle and sensory functions disappears , and the challenge becomes to some extent to learn about , and to replace these functions using exercise and prosthetic components .
In normal cases, the foot and leg information to the brain during the time we go . This information is automatically interpreted by the brain and is used , among other things, to activate the right amount of muscle power for a specific activity or degree of stability .
After the amputation disappears foot for information purposes and you must learn to identify the signals to the brain in a new way , through the Flex-Foot and your prosthetic socket . You can expect a certain amount of time to habituation and active training to get maximum functionality while making the Flex-Foot to such a natural part as possible in your everyday life.
FlexFoot_Svenska_LR-8FlexFoot_Svenska_LR-7

To replace lost functions:
The following topics describe how the Flex-Foot is designed to replace part of the lost functions following an amputation.

* Replacement of muscle function
* Replacement of shock absorption
* Customizable to your gang
* Adapting to different surfaces
* The least possible wear and tear on the knee, hip and spine
FlexFoot_Svenska_LR-9

Replacement of muscle function :
In a healthy foot works the muscles as an engine / energy återgivare which propels the body by step. Your Flex-Foot stores the power and energy when clinical when you put in the holes and charged it. This energy is then given back through the entire stage.

FlexFoot_Svenska_LR-12

Replacement of shock absorption :
When you put in the holes with a healthy foot activated a number of systems in the body to provide stability and cushioning . This causes the Flex-Foot through the custom thickness of ” base ” and by kolfiberkonstruktionens flexibility. Certain Flex-Foot – models also have an extra stötdämpande function.

Adapting to your time ( Load- response) :
The muscles of a healthy foot works differently depending on the degree of effort . The faster you go , the more work the muscles in the foot. In the same way your Flex-Foot . The harder you are charged , the more energy is stored and reproduced.

Adapting to different surfaces (Split toe) :
In a healthy foot interacts muscles and joints to allow movement sideways when walking on uneven surfaces.
Flex-Foot models with split carbon fiber plate allows some sidorörelse and facilitates walking on uneven ground . Some models also have a flexible part that allows extra sidorörelse you need this in your everyday activities.

FlexFoot_Svenska_LR-13

Reduced wear and tear on the body (symmetrical time ) :
Walking with two healthy feet we burden usually right and left foot equally long and hard . This gives a symmetrical time and a natural load on the body’s other parts, such as knee, hip and back. A symmetric time easy on the body and minimizes the risk of musculoskeletal injuries.
Flex-Foot is a so called fullängdsfot . This means that you are able to load the right and left sides equally long and hard from the time you put in the holes for the lifting take part. Fullängdsfot is a prerequisite for symmetrical time and thus , the risk of future musculoskeletal injuries are minimized.

FlexFoot_Svenska_LR-14

How it should feel to go with a Flex-Foot ?
Regardless of the experience or goal you have as a prosthetic runner so you can expect that it takes a little time and practice to learn how to use your new foot in the best way . It is important to learn to trust prosthesis for it to become such a natural part of your everyday life as possible Part of this means that the “feel” was the prosthetic foot is , and to train balance and strength.
FlexFoot_Svenska_LR-12

It should feel like a ” whole movement ” with a steady pour from inserting into the holes until you lift the toe portion . The following exercises increase your chances to achieve this feeling and give you a stable and comfortable ride that requires minimum effort. Strive to train 4-5 days a week ( until you feel comfortable with all the exercises ) and do at least 5-10 repetitions on each exercise you perform. Expect soreness . Soreness is an acknowledgment that the training is beneficial and is normal because you are now using muscles weakened during your rehabilitation.

Short workouts and often better than long training and rarely ! / Johan Holst