Sömnlösa nätter och konstiga tankar / Sleepless nights and strange thoughts

Den här natten har varigt mer än god om man säger så, har haft otroligt svårt att sova vilket gör mig riktigt irriterad. Jag behöver min sömn (vilket vi alla gör) och jag vill inte ligga och stirra in i taket hela natten.
Det har varit svårt att ligga still så benet gör ont oavsett hur jag än ligger, för på något sätt är det alltid något som rör knät och självklart just på det stället där det gör ont.
Jag fick en del reaktioner och kommentarer igår om att det inte var så konstigt att jag fick ett så kallat “löparknä” med tanke på att jag springer och tränar så mycket, men jag kanske skall vara extra tydlig nu idag och förklara att skadan har uppkommit genom att proteshylsan har suttit tight och klämt mot benet så senan har tagit skada i benet, det vill säga att jag har inte riktigt skadan “löparknä” men det är liknande som många löpare får.
I mitt fall är det tråkiga att mina proteser trycker just på det stället hela tiden även i viloläge, och jag kan inte ta bort den delen på hylsorna för då kan jag inte använda proteserna alls.
Så det är det som gör mig lite ledsen och nedstämd just i dessa dagar, träningen blir otroligt lidande då jag inte kan träna så mycket då jag inte får ha någon belastning på benen.
Klart jag tränar överkroppen och core men det blir inte riktigt lika bra träning och jag har svårt med uppvärmning när jag inte får använda benen om man säger så.
Så just nu är min Copmex Wireless Muskelstimulator helt ovärderlig för mig så mina ben inte tynar bort.
Det kanske är för att jag inte tränar som jag har svårt att sova, jag är ju van att anstränga kroppen ganska mycket så jag är trött på kvällarna, nu är jag inte trött fysiskt på samma sätt när jag lägger mig och då börjar tankarna att snurra.
Jag får helt enkelt försöka hålla ut och se vad som händer med benet under dessa dagarna, (tänker ändå ringa en till läkare så jag får ett utlåtande och eventuellt en röntgen på benet bara för säkerhets skull).
En rolig sak var att en tjej från Össur Nordic (dom som tillverkar mina protesfötter och min blade) ringde mig igår och frågade om jag inte kunde komma till dom för ett möte och försöka sy ihop ett sponsoravtal vilket jag blev oerhört glad över.
Det är ju nu på ett sätt som vi kan se vad man kan behöva justera och jag kan ge bra feedback på olika saker nu när jag ska springa mer samt gå upp på Kebnekaise sen i Augusti, då kan jag behöva lite hjälp på vägen om man säger så.
Ska försöka få tag på min vän Mika idag också för att planera lite hur allt ska gå till rent logistikmässigt runt löpningshelgerna samt mina andra åtaganden under aug/sep.
Nej nu måste jag jobba lite (eller dricka kaffe i alla fall) / Johan Holst
holst

Sleepless nights and strange thoughts
This night has been more than good, so to speak, has been incredibly difficult to sleep which makes me really annoyed. I need my sleep (which we all do) and I do not want to lie and stare at the ceiling all night. It has been difficult to lie still because my leg hurts no matter how I lies, for in some way, it is always something related to the knee and of course right at the point where it hurts.
I got some reactions and comments yesterday that it was not so weird that I got a so-called “runner’s knee” , given that I’m running and working out so much, but I might be extra clear now today and explain that damage has occurred by prosthetic socket have sat tight and pinched against the bone as the tendon has been hurt in the leg, that is to say I have not really damage “runner’s knee” but it’s like as many runners get.
In my case, it is tedious to my prosthetics, press right on the site all the time, even in rest mode, and I can’t remove the part of the sleeves because then I can’t use prostheses at all.
So that’s what makes me a little sad and depressed these days, the workout becomes incredibly suffering because I cannot train as much as I do not get to have any strain on your legs.
Mostly I train upper body and core now, but it will not be quite as good training and I have trouble with heating when I cannot use his legs, so to speak .
So right now my Copmex Wireless muscle stimulator completely invaluable to me so my legs do not fade away.
Maybe it ‘s because I do not train like I have trouble sleeping, I am used to strain the body pretty much as I am tired in the evenings, now I’m not tired physically the same way when I go to bed and then begin the thoughts to spin.
I ‘ll just have to try to hold out and see what happens to the bone during those days , (thinking still call a doctor so I get a second opinion and possibly an X-ray of the leg just in case) .
A funny thing was that a girl from Össur Nordic (they who manufactures my prosthetic feet and my blade) called me yesterday and asked if I could not get to them for a meeting and try to stitch together a sponsorship deal which I was extremely pleased .
It’s now in a way that we can see what you might have to adjust and I can give good feedback on different things now that I ‘ll run more and walk up the Kebnekaise late August, then I need a little help along the way if I says so.
Will try to get hold of my friend Mika today to plan how everything should go to clean logistically around race weekends as well as my other commitments during aug/ Sep.
No, now I have to work a little (or drink coffee anyway) / Johan Holst