Snart är det dags…/Soon it’s time ..

– Fysisk aktivitet var ju naturligt för oss långt bak i tiden, men som det ser ut idag så lever vi i en miljö som gör det ganska enkelt för oss att sitta stilla.
Även om vi vet att det är bra med motion så krävs det motivation för att komma igång.
Att anmäla sig till ett lopp, eller köpa ett gymkort är vanliga och bra sätt även om många påpekar att det gäller att sätta upp mål som man klarar av.
Att komma igång är en sak, att fortsätta en annan.

– Den stora utmaningen är hur kan man bygga en hållbar motivation!
– Det gäller att skaffa sig ett alternativ, en backup-plan när man riskerar att inte kunna hålla igång motivationen.

Man är inte så intresserad av hur starkt motiverad man är utan vilken typ av motivation man har, fokus är på kvalitet snarare än kvantitet.
– Det är den självbestämmande motivationen som är den goda motivationen, den hållbara, den som vi vill komma åt. Man tränar för att man själv vill. Det kan vara korpen-träningen med gänget eller när man är ute och springer bara för att det är kul och skönt.

– När man kommer så långt att man fått in värdet ”jag tycker att det är viktigt att träna” och inte för att Socialstyrelsen säger det eller något konstigt forskarrön så har man kommit långt och är självgående.
– I den bästa av världar så tränar vi för att vi tycker att det är så himla skönt. Struntsamma att det behöver leda till något annat, det är så himla trevligt och kul spännande att träna. Problemet är att vi inte jämt och ständigt upplever att träning är så mysigt och lätt gjort. Det kan krävas väl så mycket motivation för att komma iväg på ett träningspass. Det handlar om att locka fram dem. Lite grann som en trädgårdsmästare, att stärka personens egna resurser och framförallt få personen att känna att man själv har gjort förändringar. ”Jag har tagit de här besluten, inte för att någon annan har sagt till mig det utan för att jag har kommit fram till det här själv (men kanske med hjälp av andra).”
Det gör att man går stärkt ur det här och det är ett mer hållbart beteende.
– Motiverande samtal är en en del som säkert många hört talas om, man pratar inom forskningen mycket om att skapa en autonomifrämjande miljö.
Det gäller att väga orden och sätta uppnåbara mål samtidigt som man undviker ord som ska, bör och måste.
– Lilla dåliga människa, ut och spring! ska givetvis bort!
Ett annat verktyg för att bygga motivation är att göra en beslutsbalans. Lista för- och nackdelar, möjligheter och hinder.
– Vilka fördelar kan jag ha om jag lägger om min kost eller börjar träna. Vilka nackdelar, och hinder ser vi? Hur kan jag komma runt barriärerna och hitta fördelarna.

Det gäller dock att inte glömma tre grundläggande psykologiska behov:
• Kompetens. Att man i sin träning till exempel känner sig kompetent (jag klarar av det här, jag är effektiv och jag når mina mål).
• Självständighet. Att man känner självständighet, att man känner att ”jag styr mitt liv, har frivillighet och valmöjligheter. Jag väljer det här själv, jag sitter i förarsättet, ingen annan tvingar mig. Jag har valt det”.
• Samhörighet. Om man nu tränar i grupp, det är inte alla som gör det, att man är en del i en större helhet
Hoppas att ni får en underbar dag alla vänner så skriver jag snart igen! / Johan Holst

– Physical activity was natural for us way back in time, but as it stands today, we live in an environment that makes it pretty easy for us to sit still.
Although we know it’s good exercise, it takes motivation to get started.
Signing up for a race, or buy a gym membership are common and good way though many point out that it applies to set goals that you can handle.
Getting started is one thing, to pursue another .

– The big challenge is how can we build a sustainable motivation!
– It is important to acquire an option, a backup plan when you risk not being able to keep up the motivation.

It is not so interested in how highly motivated people who are without the kind of motivation you have, the focus is on quality rather than quantity.
– It is the self-determination motivation is good motivation, sustainable , the one we want to access. You train because you want to. It may be the raven -training with the gang or when you are out running just because it ‘s fun and cool.
DSC_0089
– When you come so far that they received the value “I think it is important to practice” and not to the National Board says it or something weird research findings so it has come a long way and is self-sustaining.
– In an ideal world, so we train because we think it is so amazingly good. Never mind that it needs to lead to something else, it’s really nice and fun exciting to train. The problem is that we do not constantly feel that exercise is so cozy and easily done. It may take just as much motivation to get off on a workout. It’s about to tease them . A little bit like a gardener, to strengthen the person’s own resources and, above all, get the person to feel that you have made ​​changes. “I have taken these decisions, not because someone else has told me to but because I have come up with this myself (but maybe with the help of others).”
It makes you go stronger from this and it is a more sustainable behavior.
– Motivational interviewing is a part that surely many have heard of, talking in research much about creating an autonomy -enhancing environment.
You have to weigh the words and put achievable goals while avoiding words like must, should and must.
– Little bad man out and run! should naturally away!
Another tool for building motivation is to make a decision balance. List the pros and cons, opportunities and obstacles.
– What advantages do I have if I put on my diet or exercise. What are the disadvantages and obstacles we see? How can I get around the barriers and find the benefits.

It’s important to not forget the three basic psychological needs:
• Competence. That in his training, for example, feel competent ( I can do this , I’m efficient and I reach my goals).
• Independence. That you feel independence, to feel that “I control my life, voluntarism and choice. I choose this myself, I’m sitting in the driver’s way , no one is forcing me. I have chosen it.”
• Togetherness. Now if you are training in a group, it’s not all that makes it, that is part of a larger whole
Hope you have a wonderful day all the friends I will write again soon! / Johan Holst