Bryta tankemönster / Breaking patterns of thought

”Idag ska jag låta allt och alla ha frihet att vara som de/det är och inte som jag önskar. Ej tvinga fram nya lösningar för det skapar bara nya problem. I ovissheten kommer säkerheten”
Alla människor lär in beteenden från födseln. Dessa beteenden fortplantar sig inom oss. Ibland blir dessa beteenden felaktiga vilket gör att vi utför saker samt tänker tankar som direkt eller på sikt kommer få oss att må dåligt. Vårt beteende styrs av tankar och känslor som vi bär inom oss, påverkas av direkt eller indirekt. För att kunna ändra ett beteende måste vi förstå våra tankar och känslor så att vi kan lära om, förändra och förhålla oss till dem på ett annat sätt.
Vårt beteende och agerande kan förändras och på så sätt kan vi direkt eller på sikt må bättre. Jag förhåller mig alltid utifrån ”tankar styr mina handlingar” ”vad tanken tror på psykiskt och mentalt kan vi åstadkomma fysiskt”.
Jag har tidigare belyst ”Mindfulness” där det handlar om att ha ett medvetet närvarande i nuet där man är ett med sina sinnen. Om man är medvetet närvarande kan man lättare sig att förhålla sig till negativa tankar och känslor. Man kan då observera dem utan att dem tar över, utan att dem blir ens identitet. Man låter dem helt enkelt bara vara tankar och känslor som kommer och går. Kognitiv omstrukturering vill jag här ta upp, hur man kan arbeta för att förändra sina tankar och tänka i nya banor. Vi har alla inlärda grundläggande tankar, antaganden om oss själv och vår omgivning, dessa har vi fått i mycket tidig ålder. Vi har också tankar om hur vi ”tror” att vi ”måste” vara, bete oss i vår omgivning. Sedan har vi även tankar som är svåra att styra över som automatiskt kommer upp utan att vi hinner reagera, man tappar mobilen i stengolvet och man får spontant tanken ”det är så typiskt att detta händer mig”. Om vi har realistiska tankar och känslor för den miljö och omgivning vi befinner oss i är allt gott och vi mår väl. Men får vi felaktiga, orealistiska och negativa tankar kommer detta leta till feltolkningar av situationer vi befinner oss i. Detta kommer i sin tur leda till psykisk ohälsa för oss.
Vi kommer alla påverkas olika av vår omgivning och vi tolkar den olika vilket ger oss olika sätt att hantera den på samt bete oss på jämtemot den.
Jag svarade nyligen på frågan hur jag hanterar ensamhet och hur jag förhåller mig till detta, samt hur jag kontrollerar min känslor angående detta hur jag tänker för att inte bli ledsen eller på dåligt humör, negativt till min inställning.
Det spelar ingen roll hur många människor du har runt omkring dig, känner du ingen samhörighet till dem kommer du säkerligen uppleva ensamhet iallafall. Det man då ska sträva efter är att finna tryggheten av att stå där och vara sig själv. Känner man sig trygg i sig själv, kan man stå ensam mot världen. Visst det är lätt att säga men det är ett tankesätt vi måste träna oss fram till.
”Jag är bra precis som jag är, jag är lika stark som min tanke”
Många jag träffar säger att dem känner sig ensamma på gymmet trots att det är fullt med folk där. Samma sak där, finn känslan tryggheten inom dig. En del vill ha tillbaka träningsmotivationen och behöver en tränings partner. Jag ser inte att en träningspartner i längden kommer lösa problemet. Man måste själv, ställa sig fråga, vad vill jag med träningen och hur utvecklar jag den, hur gör jag den utmanande och spännande för mig att se framemot varje dag. Har jag några del mål, långa mål med träningen samt vad är mitt mål med dagens träningspass. Vi måste skapa en trygghet med dem val vi gör själva det kan ingen lösa åt oss.
När jag får negativa tankar, känner mig nere beror det ofta på utmattning, sömnbrist, vätskebrist. En fysisk dipp för kroppen ger i sin tur en mental krash. Hälsa utgörs av att det är balans i kroppen, kommer en del i gungning kommer vi snabbt uppleva ohälsa på något sätt. När jag känner mig nere och ensam, är låg i mina tankar och lätt fastnar i destruktiva tankemönster försöker jag finna små små saker i min omgivning som ger mig energi, som får mig att känna uppskattning för LIVET. Det kan vara att jag precis vaknat till en ny dag, jag ser solljuset, jag har inte ont i mitt ben. Istället för att leta upp måsten vi ”måste” ta i tu med känn då efter vilka saker i livet som berikar dig. Jag har väldigt svårt att koncentrera mig, musik hjälper mig dagligen det får mig att vara här och nu. Jag har på musik så fort och så mycket jag bara kan runt om kring mig. Som nu när jag skriver detta inlägg har jag musik. Musik med text som får mig att gå djupt i mig själv, rota i mina tankebanor och känslor. Främst av allt tycker jag om att ge omtanke och kärlek till andra när jag känner mig nere och upplever ensamhet. En dag då jag känner mig ensam sitter jag inte och väntar på att någon vän ska ringa, skicka sms. Jag ringer, skriver ett sms själv, önskar någon en bra dag eller helt enkelt berättar varför just den personen betyder mycket för just mig. Kan jag ge kärlek och förmedla mina känslor och tankar till andra kommer jag få dubbelt tillbaka. Man skapar en positiv spiral som sprider sig i sin omgivning, man omger sig snart av mer positiv energi än negativ. Snart är det du som får ett sms eller samtal där någon berättar hur mycket dem tycker om dig. Vi måste alla vara beredda på att ge och ta i livet. Men vi får inte glömma, ständigt jobba med oss själva vår egen självbild samt bilden av hur vi ser på andra, känslor och tankar kring vår omgivning. Vi kan snabbt vända en negativ handling till något positivt utifrån vårt tankemönster.
Vi kommer ständigt komma i kontakt med människor som ger oss negativ energi, det vi då inte får vara rädda för är att lämna denna relation före vår rädsla för att känna oss ensamma. Tro på dig själv och lev livet, du kommer att tjäna på det i längden! / Johan Holst
IMG-20131017-00447

“Today I let everything and everyone have the freedom to be who they/it is and not as I wish. Not forcing new solutions for it just creates new problems. The uncertainty comes security”
All people learn behaviors from birth. These behaviors are within us. Sometimes these behaviors are wrong which means that we do things and think tanks that directly or eventually will make us feel bad. Our behavior is guided by thoughts and feelings that we carry within us, are affected by direct or indirect. In order to change behavior, we need to understand our thoughts and feelings so that we can learn about, change and relate to them in a different way. Our conduct and behavior can change and thus we can directly or eventually feel better. I relate always outside “thoughts control my actions” “what the idea believe psychologically and mentally we can accomplish physically.”

I have previously highlighted the “Mindfulness” where it ‘s all about having a consciously present in the moment where you are one with their senses. If you are consciously present it is easier to relate to negative thoughts and feelings. One can then observe them without them taking over, without them becoming even identity. You let them simply be the thoughts and feelings that come and go. Cognitive restructuring, I would like to take up, how to work to change their thoughts and think in new ways . We have all learned basic thoughts, assumptions, about ourselves and our surroundings , these we have got a very early age. We also have ideas about how we “think” we “should” be and behave in our environment. Then there are the thoughts that are difficult to govern that automatically comes up, but that we can react, you lose your cell phone in the stone floor and you have spontaneously thought “it’s so typical that this happens to me.” If we have realistic thoughts and feelings for the environment and the environment we are in is all well and we are doing well. But we are wrong, unrealistic and negative thoughts will this look to misinterpretation of situations we are in. This will in turn lead to mental health problems for us. We will all be affected differently by our omgivining and we interpret the various giving us different ways to handle it and behave in still receive it.
I recently responded to the question of how I deal with loneliness and how I relate to this, and how I control my emotions regarding this how I am going to not be sad or in a bad mood , negative to my preference.
It does not matter how many people you have around you, you feel no affinity to them, you will surely experience the solitude anyway. What one should strive for is to find peace of mind to stand there and be yourself. If you feel confident in yourself, can stand alone against the world. Sure it’s easy to say but it ‘s a mindset we must train ourselves to .
“I’m fine just as I am , I’m as strong as my mind”
Many people I meet say they feel alone in the gym even though it is full of people there. Same thing there, find the feeling security within you. Some want back training motivation and need a training partner. I do not see a training partner in the long run will solve the problem. One has to himself, imagined question, what do I want with your training and how I develop it, how do I make it challenging and exciting for me to look forward to every day. Do I have some goals, term goals with the training and what my goal is with today’s workout. We must create a security with those choices we make ourselves that no one can solve for us. When I get negative thoughts, feeling down it often due to fatigue , lack of sleep, dehydration. A physical dip the body in turn, gives a mental crash. Health consists of that there is a balance in the body, some reeling, we will soon experience the illness in any way. When I am feeling down and lonely, is low in my thoughts and easily get stuck in destructive though I try to find small little things around me that give me energy, that makes me feel appreciation for LIFE. It could be that I’ve just woken up to a new day, I see the sunlight, I have no pain in my leg. Instead of looking up must haves we “must” tackle is then for the things in life that enriches you. I find it very difficult to concentrate, music helps me daily, it allowed me to be here and now. I have the music as fast and as much as I can around about me. Like now as I write this post, I have music. Music with text that allowed me to go deep within myself, rummaging in my thinking and emotions. Foremost of all, I like to give care and love to others when I am feeling down and experiencing loneliness. One day, when I feel lonely I sit and not waiting for someone to call you friend, texting. I’ll call, writing a sms myself, wish someone a good day or simply tell us why that person means a lot for just me. Can I give love and convey my feelings and thoughts to others, I will get double back. It creates a virtuous cycle that spreads in their environment, they surround themselves soon of more positive energy than negative. Soon it will be you who gets a text or conversation where someone says how much they like you. We must all be prepared to give and take in life. But we must not forget , constantly working on ourselves, our self-image and the image of how we see others, feelings and thoughts about our surroundings. We can quickly turn a negative into a positive action on the basis of our thought patterns. We will constantly come in contact with people who give us negative energy, that we must not be afraid of is to leave this relationship, our fear to feel alone. Believe in yourself and live life, you will benefit from it in the long run! / Johan Holst