Positiva tankar / Positive thoughts

Många tror att förändring är omöjlig, andra tar den för givet. Livet formar oss och med åren så infinner sig lätt stillatsående i så väl tanke som handlande. Vi tror oss ofta veta bäst, men ser allt som oftast inte med klara ögon på oss själva. Däremot är vi väldigt snabba med att hitta brister hos andra. Självreflektion blir en bristvara. Om vi ska förbättra vår fysiska kondition så sker detta lämpligen genom att vi börjar träna regelbundet och metodiskt. På sikt så förbättras våra resultat och vi får ta del av vår personliga satsning. Varför skulle det vara annorlunda med vår personliga inre utveckling, självklart kan vi använda liknande metoder för att uppnå mental och psykisk hälsa! Men här kommer ofta vårt eviga självförsvar in som säger till oss att det antingen inte är möjligt eller att ingenting bör göras! Någonstans ringer förhoppningsvis tillsist en varningsklocka som får oss att vakna och med ett självreflekterande leende kanske kunna skratta åt oss själva, våra personliga problem, våra tillkortakommanden… detta kan faktiskt vara en bra start till förändring. Varför inte komma till självinsikt och våga släppa taget och börja fysträna dina sinnen på samma sätt som du tränar dina muskler och din kropp! Så nu startar vi dagen med ett positivt tänkande så kommer dagen börja bra och sluta på samma sätt! / Johan Holst
Untitled-4

Many people believe that change is impossible, others take it for granted. Life shapes us through the years so you stand still in so well thoughts and actions. We believe we often know best, but looks more often than not with clear eyes on ourselves. However, we are very quick to find flaws in others. Self-reflection becomes scarce. If we are to improve our physical condition as this is done conveniently by we start exercising regularly and methodically. In the long term so improved our results and we will take part of our personal commitment. Why should it be different with our personal inner development, of course, we can use similar methods to achieve mental and physical health! But this often comes our eternal self-defense in which tells us that it is either not possible or that nothing should be done! Somewhere calling hopefully eventually a warning bell that makes us wake up with a self- reflective smile might be able to laugh at ourselves, our personal problems , our shortcomings … this can actually be a good start to change. Why not come to the insight and courage to let go and start training your senses in the same way you train your muscles and your body! So now we start the day with a positive thought so the day will start well and end up the same way! / Johan Holst