Rör på dig! / Move yourself!

I natt sov jag dåligt som bara den, vet ej riktigt varför men än en gång så vakande jag kl 04:00 och kunde inte somna om. Så jag började läsa om träning och dess verkan på kroppen igen. och det är helt fascinerande att människan har utvecklats i miljoner år och alltid varit tvungen att vara väldigt rörlig för att hålla sig vid liv. Under de senaste 100 åren har vi blivit allt mer stillasittande i takt med den stora teknikutvecklingen i samhället. Kroppen har dock fortfarande kvar sitt stora rörelsebehov för att må bra. Det stora ohälsotalet med många nack- och ryggbesvär med sjukskrivningar till följd kan vara ett bevis på vi har blivit alltför stillasittande. Kroppen är byggd för rörelse och vi mår dåligt om vi inte lyssnar på den! Det är därför vi idag måste hitta egna sätt för att tillgodose rörelsebehovet. Förutom alla effekter som sker i kroppen är ju idrottandet också ett sätt att träffa kompisar och kanske framför
allt för att ha roligt. Du mår bra helt enkelt , på alla sätt och vis. Du har säkert känt dig nöjd, glad eller kanske upprymd vid/efter ett träningspass. Det har sin förklaring i att kroppen bildar sitt eget “knark”, s.k. endorfin och adrenalin, direkt vi börjar röra på oss lite mer. De har inga bieffekter!

Positiva effekter av träning.
• Ökning av syreupptagningsförmågan och därmed hjärtats slagvolym.
• Ökning av det goda blodkolesterolet och en minskning av det onda.
• Ökad hålfasthet och funktion i ledband, senor och leder.
• Ökad muskelstyrka.
• Ökad tolerans för värme.
• Förbättrad situation för patienter med viss typ av diabetes 3.
• Motverkar övervikt. Bättre möjlighet att utnyttja fett vid.
förbränning i arbetande muskler–kolhydratbesparande.
• Positiv statistik för sjuklighet och dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar.
• Motverkar urkalkning av skelett sk.osteoporos.
• Motverkar nedstämdhet.
En lagom dos träning hjälper dig i alla lägen i livet. Du klarar tex. av att gå i trappor utan att flåsa och du får lättare att koncentrera dig i andra lägen. Du blir lugnare och känner dig nöjdare i ditt vardagliga liv. Förhoppningsvis slipper du också olika typer av arbetsskador i tex. nacke och rygg. Raska promenader några gånger i veckan räcker långt. Så ha nu en underbar Torsdag alla../ Johan Holst
IMG-20130923-00379
Last night I slept poorly that just it, do not know really why, but once again I woke up 04:00 and could not get back to sleep. So I started reading about exercise and its effects on the body again. and it is quite fascinating that humans have evolved for millions of years and always had to be very flexible in order to stay alive. Over the last 100 years we have become increasingly sedentary as the major technology developments in society. The body has still left his great movement needs to feel good . The great sickness with many neck and back problems with sick leave due may be proof we have become too sedentary. The body is built for movement and we feel bad if we do not listen to it! That is why we now have to find their own ways to meet business needs. Besides all the effects that occur in the body ‘s sporting activities is also a way to meet friends , and perhaps most
all to have fun. You feel good simply , in every way . You’ve probably felt satisfied, happy or perhaps elated at / after a workout. It is explained that the body produces its own “dope “, so called endorphin and adrenaline, immediately we begin to move a bit more. They have no side effects !
Positive effects of exercise.
• Increase in oxygen uptake and thus cardiac stroke volume.
• Increase of the good blood cholesterol and a decrease of evil.
• Increased function of ligaments, tendons and joints.
• Increased muscle strength.
• Increased tolerance to heat.
• Improving the situation for patients with certain types of diabetes third
• Prevents obesity. Better ability to utilize fat at .
combustion in the working muscles.
• Positive data for morbidity and mortality from cardiovascular disease.
• Prevents thinning of bone.
• Combats depression.
A healthy dose of exercise will help you in every situation in life. You’re doing such of climbing stairs without panting and you will find it easier to concentrate in other modes. You will be calmer and feel more satisfied in your everyday life. Hopefully, you also avoid different types of injuries in tex . neck and back. Brisk walks a few times a week goes a long way . So now having a wonderful Thursday everyone .. / Johan Holst