Följ dina drömmar / Follow your dreams

I min värld är det så att vi alla besitter varsin unik uppsättning talanger, attityder, egen­skaper, erfarenheter och drivkrafter. Den här kombinationen leder till att det finns vissa saker som vi både mår bra av att göra och vara och som vi är bra på att göra och vara. Det är det här som är våra drömmar – det som vi brinner för, det som vi tycker är roligt, det som ger oss energi och det som vi kan bidra med på jorden, i det lilla såväl som i det lite större. Det finns också en bild i media om hur en ”lyckad” människa är. Denna bild kan göra att vi tror att vi behöver prestera hela tiden och vara snygga, starka, smarta, populära, rika, duktiga och perfekta för att lyckas och passa in. Men att försöka leva upp till andras förväntningar och samhällets krav och ideal kan istället skapa en stress och press som hindrar oss från att komma framåt. Visst kan det vara bra att lyssna på vad andra tycker. Men genom att anpassa dig för mycket är det lätt att tappa fokus på vad du själv egentligen vill.  Hur ska egentligen någon annan än du kunna veta vad som är bra och rätt för just dig? Och vad är viktigare än att satsa på det du själv vill, tycker är roligt och mår bra av? Vi lever också i ett samhälle präglat av ett snabbt tempo och en enorm mängd av olika valmöjligheter och intryck. Det är som ett ständigt tryck som det är lätt att dras med i. Det gäller därför att stanna upp och ta tid att känna efter och tänka till, för att kunna hitta rätt och komma framåt. Inte alla drömmar vi upplever är den Stora Drömmen som fyller hela livet, utan de flesta drömmar är sådana som vi ska igenom på väg till nästa steg och nästa och nästa. De hjälper oss vidare i livet, i rätt riktning. Det finns drömmar som ger oss energi, som gör att vi blir glada, starka och positiva medmänniskor.Det finns drömmar som leder oss att hjälpa andra och drömmar som leder oss att hjälpa oss själva. Det finns drömmar som visar oss på vår styrka när vi ligger ner och drömmar som gör oss ödmjuka när vi har flugit in i solen. Så att följa sina drömmar är en del av att vara människa. Det gör oss kraftfulla och hjälper oss att bidra med gott på jorden. En människa som respekterar sina drömmar har en inre glöd, som vi andra dras till. Vi vill gärna vara med en sådan människa. Ja, jag skulle vilja säga att vi alla nog innerst inne vill vara en sådan människa. Första steget för att respektera sina drömmar är att ta sig själv och det hjärtat talar om på allvar. Och det behöver inte ske på bekostnad av andra, vilket är en vanlig missuppfattning. Tvärtom, när du agerar från ditt hjärta blir det bra och rätt och ingen annan behöver stå emellan. Gör de ändå det, kan det vara deras eget val eller bero på att de gömmer sig bakom dig. Det beror oftast på helt andra saker än att du tar din rättmätiga plats. Så följ dina drömmar och låt inget stoppa dig, du kan om du vill! / Johan Holst
affisch_A4_holstchallenge_boras_

In my world it is that we all possess a respective unique set of talents , attitudes , characteristics , experiences and motivations. This combination means that there are certain things that we both feel good to do and be , and we are good at doing and being. That is our dreams – what we are passionate about, what we think is fun , it gives us energy and what we can contribute to the earth, in the small as well as in the larger . There is also a picture in the media about how a ” successful ” person is . This picture can make us think that we need to perform all the time and be stylish , strong , smart , popular , wealthy, talented and perfect in order to succeed and fit . But trying to live up to others’ expectations and demands of society and ideals could instead create stress and pressure that prevents us from coming forward. Sure, it might be good to hear what others think. But by aligning yourself too much , it’s easy to lose focus on what you really want. How much anyone but you know what is good and right for you ? And what is more important than focusing on what you feel like, think is funny and feel good ? We also live in a society characterized by a fast paced and a huge variety of choices and impressions. It’s like a constant pressure as it is easy to be caught up in. It is therefore important to stop and take the time to feel and think , in order to find the right and go forward. Not all dreams we experience is the Big Dream that fill their lives, but most dreams are ones that we should through on the way to the next step and the next and the next. They help us progress in life , in the right direction. There are dreams that give us energy, which makes us happy , strong and positive people. There are dreams that leads us to help others and dreams that lead us to help ourselves. There are dreams that shows us our strength when we lie down and dreams that make us humble when we have flown into the sun. So to follow our dreams is part of being human. It makes us powerful , and help us to provide good on earth. A man who respects his dreams has an inner glow, like the rest of us are drawn to . We would love to be with such a man . Yes, I would like to say that we all probably deep down want to be such a person . The first step to fulfill their dreams is to take yourself and the heart are talking about seriously. And it does not come at the expense of others, which is a common misconception. On the contrary , when you act from your heart will be good and right and no one else needs to stand between. Do they still there , it may be their own choice or because they are hiding behind. It usually depends on entirely different things than you take your rightful place . So follow your dreams and dont let anything stop you, you can if you want! / Johan Holst