Nu ska jag vända det här! / Now I’ll turn it over!

Jag känner att jag har varit inne i en negativ spiral på sistone. På grund av mitt ben har jag inte fullt ut kunnat njuta av min träning. Även om benet är på bättringsväg, så kan jag inte slappna av helt, utan oroar mig hela tiden för att det kanske ska göra ont, eller bli värre igen. Istället för att fokusera på att det, väldigt sakta men säkert, rör sig i rätt riktning, låter jag oron ta överhand, och ständiga analyser om benets tillstånd stör både träningspass och vardagsliv.

Och det är helt fel! För negativa tankar och energi drar till sig ännu mer av den varan, medan positiva tankar banar väg för postiva händelser i våra liv.

Ibland flyter livet bara på. Det handlar det om tankens kraft och det faktum att vi kan styra vilken rikting våra liv tar, beroende på vilka tankar vi tänker.

Man kan likna det vid att vi alla färdas nedför en flod. Ibland fastnar vi bland lite grenar och snår, det är inget konstigt – sånt är livet. Men då reder vi ut det och kan sedan flyta vidare. Dock är vi människor bra på att ständigt kämpa motströms. Istället för att släppa taget och flyta med och ta saker och ting som de händer, har vi svårt att släppa negativa händelser. Vi komplicerar och analyserar och det gör att vi upplever att livet blir en enda lång kamp.

Istället ska vi bara konstatera att det som hänt, har hänt, acceptera det och gå vidare. Vi ska inte lägga kraft och energi på saker som får oss att må dåligt och tar fokus från det som är faktiskt är bra. Kan vi bara ägna våra tankar åt det positiva i våra liv, så kommer vi att uppleva det flytet när livets alla pusselbitar faller på plats utan ansträngning.

Ett av mina motton är att det finns en mening med allt som sker och att allt blir bra tillslut. Ibland tappar jag bort det och börjar tänka för mycket. Jag analyserar sönder saker och ting. Som t ex nu med mitt ben. Istället för att acceptera läget och jobba utifrån de förutsättingar som faktiskt är, har jag kämpat motströms genom att ständigt oroa mig för benet och hur det kommer att reagera.

Jag har märkt att ju mer regelbundet jag tränar, desto bättre blir jag på att styra mina tankar i rätt riktning. Jag kan låta saker och ting ske, utan att lägga för stor vikt vid det. Ta vara på det i mitt liv som är positivt och låta det negativa bero.

På sistone har det blivit lite si och så med min träning, i och med att jag har haft en del sår som uppkommit, men nu i helgen kände jag att jag var tvungen att tag i den igen. Nu ska jag hålla i det och flyta med floden istället för att kämpa mot strömmen. / Johan Holst

tumblr_lgzyllIwpv1qznie9o1_500

I feel I have been in a downward spiral lately. Because of my leg, I have not been able to fully enjoy my workouts. Even if the leg is getting better, so I can not relax completely, without worries me all the time because it might be hurt, or get worse again. Instead of focusing on that, very slowly, moving in the right direction, let me gain an upper hand, and independent analyzes of the bone condition disrupts both workouts and everyday life.

And that’s totally wrong! For negative thoughts and energy attracts even more of that, while positive thoughts paves way for Frequency of positive events in our lives.

Sometimes life just floats on. It is about the power of thought and the fact that we can control the direction our lives take, depending on the thoughts we think.

One can liken this to all of us traveling down a river. Sometimes we get stuck among some branches and underbrush, it’s no wonder – that’s life. But then we sort it out and can then float on. However, we humans are good at constantly struggling against the current. Instead of letting go and go with the flow and take things as they happen, we have a hard time letting negative events. We complicate and analyze and it makes us feel that life is one long struggle.

Instead, we’ll just say that it has happened, has happened, accept it and move on. We should not put effort and energy on things that make us feel bad and takes the focus off what is actually good. Can we just devote our thoughts to the positive in our lives, we will experience the fluidity of life when all the pieces fall into place effortlessly.

One of my mottos is that there is a purpose in everything that happens and everything will be fine in the end . Sometimes I lose it and start thinking too much. I analyze broken things. Such as now with my leg . Rather than accept the situation and work on the basis of conditions as those indeed, I have struggled counterflow by constantly worry about the leg and how it will respond.

I have noticed that the more regularly I exercise, the better I become at controlling my thoughts in the right direction. I can let things happen without putting too much weight on it. Take advantage of it in my life that is positive and let the negative result.

Lately it has become a bit so-so with my training, in that I have had some wounds incurred, but this weekend I felt I had to grab it again. Now I’ll keep at it and flow with the river instead of fighting against the current. / Johan Holst