Du kan bli vad du förutsätter dig att bli! / You can get what you require you to be!

Många tror att förändring är omöjlig, andra tar den för givet. Livet formar oss och med åren så infinner sig lätt stagnation i så väl tanke som handlande. Vi tror oss ofta veta bäst, men ser allt som oftast inte med klara ögon på oss själva. Däremot är vi väldigt snabba med att hitta brister hos andra. Självreflektion blir en bristvara.

​Om vi ska förbättra vår fysiska kondition så sker detta lämpligen genom att vi börjar träna regelbundet och metodiskt. På sikt så förbättras våra resultat och vi får ta del av vår personliga satsning. Varför skulle det vara annorlunda med vår personliga inre utveckling, självklart kan vi använda liknande metoder för att uppnå mental och psykisk hälsa! Men här kommer ofta vårt eviga självförsvar in som säger till oss att det antingen inte är möjligt eller att ingenting bör göras!

​Någonstans ringer förhoppningsvis tillsist en varningsklocka som får oss att vakna och med ett självreflekterande leende kanske kunna skratta åt oss själva, våra personliga problem, våra tillkortakommanden… detta kan faktiskt vara en bra start till förändring.

​Varför inte komma till självinsikt och våga släppa taget och börja fysträna dina sinnen på samma sätt som du tränar dina muskler och din kropp! / Johan Holst
374752_517468738316950_1810009311_n

Many people believe that change is impossible, others take it for granted. Life shapes us through the years so arises easily stagnation in thought as well as action. We believe we often know best, but looks more often than not with clear eyes on ourselves. However, we are very quick to find flaws in others. Self-reflection becomes a scarce commodity.
If we are to improve our physical condition as this is done conveniently by we start exercising regularly and methodically. In the long term so improved our results and we will take part of our personal efforts. Why should it be different with our personal inner development, of course, we can use similar techniques to achieve mental and physical health! But this often comes our eternal self-defense in which tells us that it is either not possible or that nothing should be done!
Somewhere calling hopefully eventually a warning bell that makes us wake up with a self- reflective smile might be able to laugh at ourselves, our personal problems, our shortcomings… this can actually be a great start to change.

Why not come to self-awareness and courage to let go and start train your senses in the same way you train your muscles and your body! / Johan Holst