Nu ska jag ta tag i detta! / Now I’m gonna grab this!

Igår så pratade jag med en vän som jag inte prata med på säkert 6-7 månader, vi pratade om alla mina utmaningar mm.
Och när vi la på luren kom en uppdatering på hans Facebook några timmar senare.
2014-07-01 17.17.32
Måste säga att det var riktigt roligt att läsa, Så Kämpa på nu Magnus så kommer du att nå ditt mål.

Efter gårdagens styrkepass så känns det förvånansvärt bra i kroppen måste jag säga.
Råkade försova mig 20 minuter i morse bara annars så var det en odramatisk eftermiddag kan man säga.
När jag väl kom till jobbet så kom jag på att alla har ju semester här utom vi som jobbar som producenter så just nu är vi totalt 4st här på jobbet (brukar vara 18st).
Så det är lite tomt om man säger så, men det kan också vara skönt för nu kan man spela musiken hur starkt man vill 🙂 .
Jag har som uppgift idag att försöka få tag i något som heter IVO (inspektionen för vård och omsorg) vilket är där jag har lämnat in en anmälan.
Det är om att jag tycker att man har gett lite konstiga sjukdomsbilder under min tid som patient på olika avdelningar/sjukhus.
När man gör en anmälan som denna så tar det oerhört på krafterna för det är ju inte så att man får ett svar där det står: ja vi kanske borde ha gjort något annorlunda!.
Nej utan man får ett svar som lyder:

Anmälan berör händelser som gäller en tidsperiod på många år.

Enligt 7 kap. 10 paragrafen PSL utreder IVO inte de händelser som ligger mer än 2 år tillbaka i tiden, varför utredningen fokuserar på det spann som ligger inom tidsramen dvs 2011-2013.

Men hallå det är ju just den perioden som jag tog beslutet själv att jag ville amputera foten för jag inte orkade mer.
Så för mig är det totalt obegripligt att man inte går bakåt i tiden och kollar vad varför man har medicinerat mig så hårt när jag “bara” egentligen behövde ta bort foten.
En patient skall inte behöva leva med sådana smärtor, för att senare be om att få sin kroppsdel amputerad för man inte orkar med smärtorna.
Hoppas för guds skull att ingen annan råkar ut för detta, för dessa åren med den hårda medicineringen vill jag inte utsätta en människa för.
Nåväl, jag ska skriva yttreligare ett mail och överklaga så får vi se vad dom svarar.

Efter lunchen blir det att försöka vila lite då jag ska löpträna ikväll.
Det kan bli en intressant runda idag då Jag, Marcus, Mika samt en kille som heter Krister skall springa med.
Krister är ju innebandyspelare samt kickar lite fotboll så han kommer lugnt kunna hänga med tror jag (han själv tror han kommer vara en belastning sa han och skrattade).

Just i skrivande stund kommer det en leverans med budbil.
Och det visade sig vara lite energidryck från min sponsor Red Bull, så jag tackar ödmjukast.
Ska testa den nya Red Bull Zero Calories!.
2014-07-02 11.31.57

Now I’m gonna grab this!
Yesterday I talked with a friend who I do not talk to at 6-7 months, we talked about all my challenges etc.
And after when we hung up it came an update on his Facebook a few hours later.

(See pic above)

Must say it was really fun to read, So Fight now Magnus, you will reach your goal.

After yesterday’s strength workouts it feels surprisingly good in the body, I must say.
Happened to oversleep me 20 minutes this morning just otherwise it was an undramatic afternoon you could say.
Once I got to work so I realized that everybody has a holiday here except us who work as producers, so right now we are in total 4 persons here at work (usually 18p).
So it’s a bit empty if you say so, but it can also be nice for now I can play the music how high I want :-).
I have the task today of trying to get hold of something called IVO (Inspectorate for Health Care) which is where I have filed a complaint.
It’s that I think people have given little strange disease pictures during my time as a patient in different departments / hospitals.
When making a notification like this, it takes immensely forces because it’s not like you get a response that says, yes, we probably should have done something different!.
No, instead you get a reply that reads:

This notification concerns events relating to a period of many years.
Under Chapter 7. 10 paragraph PSL investigates IVO not the events that are more than 2 years in the past, why the investigation focuses on the range that is within the time frame ie 2011-2013.

But hey this is precisely the period that I took the decision myself that I wanted to amputate the foot because I could not manage more.
So for me it is totally incomprehensible that one can not go back in time and check what why one has medicated me so hard when I “only” really needed to remove the foot.
A patient should not have to live with such pain to later ask to have his limb amputated because you can not cope with the pain.
Hope for God’s sake that no one else experience this, for these years with the harsh medication, I would not endanger a human.
Well, I’ll write more external an email and appeal so we’ll see what they respond.

After lunch it will be to try to get some rest and I will try it running tonight.
It can be an interesting round today when I, Marcus, Mika and a guy named Krister shall run with.
Krister’s floorball player and kicks some football so he will calmly be able to keep up with, I think (he believes he will be a burden, he said, and laughed).

At the time of writing, there will be a delivery by courier.
And it turned out to be a bit of energy drink from my sponsor, Red Bull, so I thank you most humbly.
Will test the new Red Bull Zero Calories!.

( Se pic above)