Natten var tokig igen… The night was crazy again …

Inatt var det en så där jobbig natt med lite sömn igen, har ingen aning om vad det kan vara men jag vaknar hela tiden och sover oroligt och det känns otroligt jobbigt att gå upp, fast när jag väl är uppe så går det bra och allt är som vanligt.
Igår blev det ett motionspass på gymmet kl 05,00 med att cykla 21km,sedan till jobbet och riva av lite arbetstimmar, för att sedan gå tillbaka till gymmet vid 13 för att köra en timmes styrkepass. Det är väldigt mycket koncentration på bål och mina ben nu, Jag har ju inte möjligheten att träna mitt opererade ben fullt ut så det gör fruktansvärt ont när jag får belastning längst ner på protesen (det är hävstångsprincipen som stör) så det gör sjukt ont i tibiabenet. Idag blir det till att ha en liten vilodag, det blir ju till att köra med min Compex (muskelstimulator) en stund på benen så att dom får sig en genomkörare idag.
För övrigt så fick jag ett pass av en produktutvecklare på DJO (min sponsor av Compex), och det skall följas så gott det bara går. Det tar ju lite tid då man kör varje muskelgrupp i 20 minuter. Men det är det värt, man kan ju göra det när man kollar tv typ (det känns ju som bara den så det är svårt att koncentrera sig på något annat än att göra övningarna medan man kör med compexen).

Många som tränar snöar in sig på små detaljer i träningen och kosten och det tar för mycket energi. Jag har alltid haft inställningen att optimera skall man göra när man sköter allt annat felfritt. Att oroa sig om proteindryckens timing när man inte ens äter tillräckligt mycket per dag eller inte tränar hårt är meningslöst. Om tiden som spenderades med dessa funderingar istället lades på träning skulle fler få bättre resultat.
Och detta kan inte sägas för många gånger. Det är under vila som kroppen byggs upp och utan vila är risken större för skador och nedbrytning av kvalitativ massa. Se till att kroppen alltid får den tid som den behöver för att återhämta sig inför nästa träningspass. Oavsett om du vill gå ner i vikt eller lägga på dig mer muskelmassa så spelar kosten en enormt viktig roll i hur det kommer att gå för dig. Tänk på vad du stoppar i dig och vad du behöver och tänk även på när och hur mycket du får i dig i förhållande till vad du vill uppnå. Självsvält är ett av de sämsta sätten att gå ner i vikt och ställer bara in kroppen på att lägga på sig mer fett och minska i muskler. Samma sak kan faktiskt sägas om att över äta. Bara för att du vill upp i vikt skall du inte trycka i dig vad som helst.
Kroppen är det mest värdefulla vi har och vi ska vara rädda om den. Om du märker att du börjar få ont någonstans så stanna upp och rehabilitera dig. Har du ont i axel kan det vara bra att stärka upp den innan du fortsätter med övningar som gjorde ont. Träna aldrig om du känner smärta och ignorera aldrig tecken på skada, det blir mest troligen värre då. Träningsmotivation är extremt viktigt för att lyckas. Utan rätt motivation finns det inte en chans att du kommer någonstans. Försök omge dig med positiva människor som peppar dig till att lyckas istället för pessimister som får dig att tvivla på dig själv, eller anlita en personlig tränare. Människan kan uppnå så otroliga saker med sin kropp, inspireras av dem som gjort något anmärkningsvärt. Kan Vlad Alhazov knäböja 567 kg så är chansen stor att du åtminstone kan knäböja din egen vikt. Ha en underbar dag alla / Johan Holst
Skärmklipp
I had a bad night with little sleep again, have no idea what it could be but I wake up all the time and sleeps restlessly, and it feels incredibly difficult to go up, though once I’m up I´m fine and all, is as usual.
Yesterday it became an exercise at the gym with cycling 21km at 05,00, then to work and tear of some hours, and after that, go back to the gym at 13 to do an hour strength workouts. It’s very much concentration on trunk and my legs now, I have not the opportunity to train my operated leg fully because terrible pain when I get the load at the bottom of the prosthesis, it makes sick sore tibia. Today it will be to have a little rest, it will only get some training with my Compex for a while on the legs so that they get themselves a workout today.
Incidentally , I got a pass from the product developer at DJO (my sponsor of Compex), and it should be followed as best as possible. It takes some time when you drive every muscle group in 20 minutes. But it’s worth it, you can do it while watching TV (it feels like crazy so it’s hard to concentrate on anything other than to do the exercises while driving with the compex).

Many bodybuilders snowing on small details of the workout and diet and it takes too much energy. I’ve always had the attitude that optimize shall you do when you take care of everything else flawlessly. Worrying about protein timing when you can not even eat enough per day, or not training hard is pointless. If the time spent with these thoughts instead was put on training more people would get better results.
And this can not be said too many times. It is during sleep that the body builds up and no rest, is a greater risk of damage and degradation of quality mass. Make sure that your body always gets the time it needs to recover for the next workout. Whether you want to lose weight or put on more muscle mass so diet plays a hugely important role in how it will go for you. Think about what you put in you and what you need and need to think of when and how much you consume in relation to what you want to achieve. Self- Starvation is one of the worst ways to lose weight and just set the body to put on more fat and lose muscle. The same can actually be said about over eating. Just because you want to gain weight, do not press you into anything.
The body is the most valuable thing we have and we should be afraid of it. If you notice that you ‘re fell pain somewhere so stop and rehabilitate you. Do you have pain in the shoulder can it be helpful to strengthen it up before proceeding with the exercises that hurt. Practicing never if you feel pain or ignore signs of damage, it is most likely worse then. Exercise Motivation is extremely important for success. Without proper motivation is not there a chance that you are going somewhere. Try to surround yourself with positive people who pepper you to succeed instead of pessimists who makes you doubt yourself, or hire a personal trainer. You can achieve such incredible things with his body, inspired by those who have done something remarkable. If Vlad Alhazov can kneel 567 kg , chances are that at least you can kneel your own weight. Have a great day everyone / Johan Holst