Motivation…

Det är nog dock få av oss som motiverar sig till ett gymbesök en vardagskväll efter en slitig arbetsdag genom att tänka på att det kan rädda oss från en hjärtattack om låt säga 30 år. Det är även tveksamt att den största moroten är en kommande strandsäsong, även om det kanske är vad vi intalar oss. Anledningen till att majoriteten (cirka 60%) av den svenska befolkningen faktiskt rör på sig är troligtvis att vi mår så bra av det. Första frågan du ska ställa dig är varför du vill börja träna. – Svaret på den frågan är motivationen du behöver för att orka hålla igång och fortsätta även när soffan lockar mer än gymmet. Målet ska gärna vara något du kan se tydligt framför dig. Därefter är det dags att bestämma hur mycket tid du kan lägga på din träning. – Går du ut för hårt blir det ofta en mental chock när du inser att det inte är hållbart att träna så ofta som du tänkt. Då lägger man många gånger ner allt i stället för att sänka ribban. För att behålla motivationen gäller det att alltid gå tillbaka till sitt mål. Skriv in det i telefonen eller kalendern så att du lätt kan påminna dig om varför du har börjat träna. Om ditt mål inte räcker för att motivera dig behöver du tänka om, det gäller att planera långsiktigt och ge ditt träningsprojekt mycket tid. – Diskutera och bolla gärna med någon som är insatt, till exempel personalen på gymmet. Om du börjar träna efter jul är det realistiskt att ha ett träningsmål som åtminstone sträcker sig fram till sommaren. Vi är skapta för att röra på oss och vi mår som allra bäst när vi låter kroppen arbeta på ett hälsosamt sätt. Genom regelbunden träning ger du din kropp en rad fördelar, både på ett psykiskt och fysiskt plan. När du anstränger kroppen leder det till att du får ökad energi och orkar mycket mer. När man har tagit ut sig fysiskt är det också enklare att slappna av och få en bättre sömn. En bra sömn är i sin tur viktigt för att slippa nedstämdhet, dålig koncentration och depression. En stark fysik stärker också självförtroendet och psyket. Fysisk träning har även en rad andra fördelar som att motverka stress och göra dig mer koncentrerad. Regelbunden motion minskar även risken för hjärt-kärlsjukdomar, stärker skelettet, och ökar blodcirkulationen vilket gör att gifter enklare kan transporteras ut ur kroppen. För att kunna ta del av dessa positiva effekter bör du åtminstone träna två gånger i veckan och gärna kombinera styrketräning med konditionsträning. / Johan Holst
NikeAdLegs
Few of us to justify to a gym visits a weeknight after a slitig working by thinking that it may save us from a heart attack on, say, 30 years. It is also doubtful that the largest root is an upcoming beach season, even if it might be what we tell ourselves. The reason that the majority (approximately 60%) of the Swedish population actually moves is unlikely that we feel so good about it. The first question you should ask yourself is why you want to start exercising. – The answer to that question is the motivation you need to have the strength to keep going and continue while sofa attracts more than the gym. The goal should be happy to be something you can see clearly in front of you. Then it’s time to decide how much time you can spend on your training. – Do you go out too hard , it often becomes a mental shock when you realize that it is not sustainable to train as often as you intended. Then put it many times down everything instead of lowering the bar. To maintain the motivation you have to always go back to its target. Add it to your phone or calendar so that you can remind yourself of why you started exercising. If your goal is not enough to motivate you, you need to think about, you have to plan ahead and give your project a lot of time training. – Discuss and juggle love with someone who is familiar with, such as the staff at the gym. If you start exercising after Christmas is it realistic to have a training goal that at least extends until the summer. We are made to move us, and we feel its best when we allow the body to work in a healthy way. Through regular practice you give your body a wide range of benefits, both on a physical and psychological level. When you exert your body, it leads to that you get increased energy and cope more. When you have removed themselves physically, it is also easier to relax and get a better sleep. A good sleep is in turn important to avoid depression, poor concentration and depression. A strong constitution also strengthens the confidence and psyche. Physical exercise also has many other benefits to counter stress and make you more concentrated. Regular exercise reduces the risk of cardiovascular diseases, strengthens bones, and increases blood circulation, which means that toxins can more easily transported out of the body. In order to receive these benefits, you should at least work out twice a week and feel free to combine strength training with cardio. / Johan Holst