Motivation och mental träning!/Motivation and mental training!

Alla är vi olika när det kommer till träningstider. Vissa gillar att köra morgonträning innan jobbet/skolan, andra tycker om att hinna med ett träningspass på lunchen och vissa gillar att träna på kvällen. Det gäller att att hitta det som passar just dig. Att hitta dina rutiner och dina träningstider. Givetvis så spelar det in vilka arbetstider man har, familj med mera. Livet är ett pussel och det är mycket som man skall hinna med. Men försök att hitta din tid, dina träningsrutiner – din träningstid! Kroppen och knoppen kommer mår så mycket bättre när den får röra på sig! Och har du bara en kort tid av ledighet under dagen. Varför inte gå ut i friska luften och ge kroppen nytt syre. Ta en kortare promenad.

Vad är mental träning?
Mental träning är ett samspel mellan två faktorer som kallas det inre och det yttre. De yttre faktorerna omfattar miljömässiga förhållanden, t.ex. sociala förhållanden (familj, vänner) utanför idrotten, roll och liv (utbildning/arbete, fritid). Men även hur relationerna mellan lagkamraterna och ledarna är. De inre faktorerna är perception och koncentration (inhämtning av information), tänkande (beslut och problemlösning), motivation och känslor. Som sagt så finns det ett samspel mellan de här två faktorerna, t.ex. så mår man mycket bättre om man bor i en trygg miljö, och har många kompisar. När man är trygg så ökar individens kapacitet och resultatet blir bättre. En stor grundpelare inom den mentala träningen är att skapa ett samarbete som är uppbyggt på en positiv inställning mellan ledare, spelare och föräldrar.

Uppmärksamhet.
När man ska lära in nya saker eller om man ska försöka uppnå bra resultat så är det viktigt att uppmärksamheten riktas mot det som ska göras. Man måste vara målinriktad och bara rikta tankarna inom ett begränsat område eller mot en viss punkt. I idrottsgrenar som i t.ex. fotboll så måste man koncentrera sig över ett större område än vad en 100 – meters löpare gör. Koncentrationen påverkas i hög grad av hur andra psykiska processer fungerar, positiva känslor, energiöverskott och hur man kontrollerar sina tankar. Men koncentration är även om man:

· Tänker framåt mot det som ska ske och inte på det som skett

· Tänker på uppgiften som ska lösas och inte på något som ligger utanför

· Uteslutande tänker på sina egna uppgifter och inte på andras

· Förenklar uppgifterna så mycket som möjligt

Motivation.
För att kunna bli en bra idrottare så måste man ha motivation. En spelare som är välmotiverad får ut mer av en träning än vad en som är omotiverad. Brist på motivation kan bero på att det är något fel på, träningen, ledningen eller på laget.

Vilja.
Vilja är mycket viktigt då man känner olust eller motvilja inför något. Ju jobbigare det känns, desto viktigare blir viljan. Om två personer, med samma fysiska förutsättningar, tävlar mot varandra vinner alltid den person med mest vilja. Vilja är något man kan tränar upp. Det är därför viktigt att man satsar hårt på träning. Det måttet vilja man har på träning följer också med när det väl gäller.

Självförtroende.
För att kunna utnyttja sina resurser fullt ut måste man ha ett gott självförtroende. Detta utvecklas genom positiva erfarenheter och att man lever i en trygg miljö, där man accepteras även om man i band gör fel. När det gäller idrott så är det inte bara resultaten som avgör effekterna på självförtroendet, utan lika mycket hur högt man själv och andra värdesätter insatsen. Därför ar det viktigt att kunna berömma sig själv för att man har varit duktig. Att tänka på är också att man berömmer andra lagkamrater när de har gjort något bra. Att ha ett bra självförtroende mår alla bra av. Bara för att man tror på sig själv betyder inte det att man får bli egoistisk eller sidosätta andra.

För att inte sänka sitt självförtroende är det viktigt att finna balans för de krav som man ställer på sina prestationer. Visst ska man satsa på höga resultat, men det är ändå viktigt att inte vara rädd för att göra dåligt ifrån sig…
/ Johan Holst
Untitled-4
We are all different when it comes to the training schedule. Some like to run morning workout before work / school, others like to keep up with a workout at lunch and some like to workout in the evening. You have to find what suits you. Finding your routines and your training schedule. Of course, it does set the schedule you have, family and more. Life is a puzzle and there is much that you must keep up. But try to find your time, your fitness routine – your training time ! The body and mind will feel so much better once it gets moving! And you only have a short period of time off during the day. Why not go out in the fresh air and give the body new oxygen. Take a short walk.

What is Mental Training ?
Mental training is the interaction of two factors , called the inner and the outer. The external factors include environmental conditions, such as social relationships (family, friends) outside of sports, role and life (education/work, leisure). But how relationships between teammates and leaders are . The internal factors are perception and concentration (information retrieval), thinking (decision and problem solving), motivation and emotion. That said, there is an interaction between these two factors, such as so will I feel a lot better if you live in a safe environment, and have many friends. When it is safe to increase the individual’s capacity and the result will be better. A major cornerstone of the mental training is to create a partnership that is based on a positive attitude among leaders , players and parents.

Attention.
When you learn new things or if you try to achieve good results, it’s important that attention be paid to what should be done. You have to be focused and just target the tanks within a limited area or against a particular point. In sports, for example, football, you have to concentrate over a larger area than a 100 – meter runner does. The concentration is greatly affected by how other mental processes work, positive emotions, energy surplus and how to control their thoughts. But concentration is even if you :

· Think ahead to what should be done and not on what happened

· Thinking of the task to be executed and no outside

· Exclusion think of their own data and not on others

· Simplifies the data as much as possible

Motivation.
In order to become a good athlete, you must have motivation. A player who is highly motivated get more of a workout than the one that is unjustified. Lack of motivation may be that there is something wrong, training, management or team.

Want.
Will is very important when people dislike or distaste for something. The harder it feels, the more important it will. If two people with the same physical conditions, competing against each other always wins the person with the most will. Will is something you can train up. It is therefore important to invest heavily in training. The measure will be on the training also follow once it applies.

Confidence.
To exploit their resources, one must have good self-confidence. This is developed through positive experiences and to live in a safe environment, where they are accepted even if the bands are doing wrong. When it comes to sports, it’s not just the results that determine the effects on self-confidence, but equally how high one and others value the effort. Therefore it is important to be able to praise himself for that one has been good. Considerations are also to praise other teammates when they’ve done something good. Having a good self-esteem is feeling good all of. Just because you believe in yourself, it does not mean that you may be selfish or side put others.

In order not to lower their self-confidence, it is important to find a balance for the demands they place on their accomplishments. Certainly one should invest in high performance, but it is still important not to be afraid to do badly …
/ Johan Holst