Löpning är bra för välmåendet! / Running is good for the well-being!

Hej på er alla, jag har funderat på det här med löpning och kommit fram till detta.
För icke-löparen, dvs för den som aldrig springer annat än möjligtvis till bussen, är löpning en ren plåga som ger andtäppa, illamående och hjärtklappning. Men för den som tränar regelbundet är löpningen ofta en ren njutning. Och mår man inte som en prins eller prinsessa när man springer, så gör man det i alla fall efteråt. En orsak heter endorfiner, vilket ordagrant betyder kroppsegna morfiner och som fungerar som kroppens egentillverkade bedövningsmedel. Under löpning och även annan forgående fysisk ansträngning produceras de i stora mängder, utvecklade för att dämpa de ibland vilseledande smärtsignaler som kroppen också sänder ut. Endorfinerna var viktiga för våra forntida förfäders överlevnad. De är mångfaldigt starkare än “vanligt” morfin och åstadkommer att träningspassen ibland förvandlas till rena lyckrusen.
Omvittnad är också den kreativitet som många upplever under ett träningspass. Problem som före träningsturen tett sig helt olösliga, finner de enklaste lösningar, medan man springer.  Ett annat skäl är naturligtvis att träningen i sig är nyttig.
Att leva på rörlig fot är att leva i enlighet med vår natur. Släpp ut en hund i naturen och upplev dess enorma rörelseglädje. Och samma beteende kan man iaktta, när barnen på en lekskola släpps ut för att leka.
Den stillasittande tillvaro, dominerad av bilkörning och TV-tittande, som så många människor i dag betraktar som normal, är således i allra högra grad onormal för vår art. Man mår bra av att springa, men medaljen har också sin baksida. Löpningen är vanebildande och beroendeframkallande. Men det handlar om ett i huvudsak positivt beroende. Man mår bra och blir friskare av att springa. Samma goda effekter har som bekant inte sprit, knark och tobak.
Inte sällan bryter man ett negativt beroende mot ett positivt. Bland löparnas brokiga skara finns inte bara många f d storrökare utan även ett inte obetydligt antal s k reformerade alkoholister och drogmissbrukare som i löpningen funnit sin räddningsplanka. Löpning har också med framgång använts som behandlingsmetod mot depressioner och schizofreni har jag läst. Depressioner är ofta förbundna med en nästan total fysisk inaktivitet – som orsak och/eller som följd. Men löpningen åstadkommer kemiska förändringar i hjärnans signalsystem vilka bidrar till att häva depressionstillståndet.
Och sällan är man ju så medveten om att man lever som när man är ute i träningsspåret!
Så jag tycker att man ska springa mer i livet, ha en underbar dag alla vänner! / Johan Holst
IMG-20130923-00379 Untitled-3

Running is good for the well-being!….
Hello everyone , I ‘ve been thinking about running.
For non- runner , for those who never run , other than perhaps to the bus, is running a pure torment that give shortness of breath , nausea and palpitations. But for those who exercise regularly, the races often a pure pleasure. And you do not feel like a prince or princess when you run , you do it anyway afterwards. One reason is called endorphins , which literally means endogenous morfin and that acts as the body’s own manufactured anesthetic. During running and also other previous physical exertion produced those in large quantities, designed to absorb the sometimes misleading pain signals that your body also emits . The endorphins were important to our ancient ancestors’ survival. They are many times stronger than the ” usual ” morphine and causes workouts sometimes becomes clean lyckrusen .
Bespoke is also the creativity that many experience during a workout. Problems before training tour seemed completely insoluble , they find the simplest solutions , while running. Another reason is of course that the training itself is useful .
Living on the move is to live according to our nature. Let a dog in nature and experience its immense joy of movement . And the same behavior can be observed , when children at a kindergarten placed to play.
The sedentary life , dominated by driving or watching TV , like so many people today regard as normal , is thus at the very right degree abnormal for our species. It feels good to run, but the medal also has its downside . Races are habit forming and addictive. But it is a generally positive dependence . They are doing well and getting healthier by running. The same good effects has famously not alcohol , drugs and tobacco.
Not infrequently , one breaks a negative depending on a positive . Among the runners’ motley crew are not only many former heavy smokers , but also a significant number of so-called reformed alcoholics and drug addicts in the race, found his loincloth . Running has also been used successfully as a treatment for depression and schizophrenia , I have read . Depression is often associated with an almost complete physical inactivity – as cause and / or as a result. But the run produces chemical changes in the brain’s signaling system which helps to lift the depression state.
And rarely is it ‘s so aware that they live as when you are out in the fitness track !
So I think you should run more in life, have a great day all friends ! / Johan Holst