Föreläsningsdag… / Lectureday…

Idag är det föreläsningsdag, och vad kan vara bättre än att ta upp ämnet “Goda tankar”,
“Tänk goda tankar idag”! Visst låter det bra. Att tänka positivt kan ibland vara detsamma, i synnerhet om det man tänker är gott om någon. Kan tankar vandra iväg? Ja, om man menar att de kan påverka någon annan än sig själv. Tror det. I alla fall om man i ett direkt möte utstrålar denna positiva tanke. Alla upplever vi att våra tankar vandrar iväg och då är det som tysta tankar inom oss. Drömmar är ju nåt liknande. I synnerhet de här nattliga drömmarna. Jag tror inte på någon energigiva, något gödningsmedel som frambringas av ett mantra som ständigt upprepas. Vi är alla individer med egna uppsättningar av arv och miljö. Den typen av energier som hundviskaren Cesar Milan praktiserar är ett hopplock av New Age. Det är din attityd till något som påverkar din uppenbarelse och som du i mötet utstrålar. Ingen statisk elektricitet som omvandlas till energi. I såfall borde man kunna koppla ur sladden till datorn och direkt vara uppkopplad via hjärnan. Visserligen finns det experiment på gång där man försöker sig på att använda tankekraft för att styra meddelanden. Tidiga sådan överföringar har gett ett visst resultat som sedan forskare försökt komma vidare med. Det vi menar, i allmänhet med positivt tänkande är ett SUNT tänkande. Det ska ge oss möjlighet att att se möjligheter ur ett sunt och realistiskt genomförbart perspektiv. Beröm har en sådan inneboende utvecklingsmöjlighet. Du kan berömma någon och så spiller det en del av berömmet samtidigt över på dig själv. Det finns tankefällor där minnet av olika händelser vill styra känslorna. Har man varit utsatt för mobbing i tidiga år så vill hjärnan väldigt ofta återknyta tankemönstret och så får dessa känslor övertaget. Att tänka goda tankar. Nyttjar det till något? Tankar är ju något som man har inom sig, ja men tanken styr handlingen så sätt igång- tänk goda tankar! Goda tankar är en kraftkälla för goda handlingar. Om du tänker gott om dina medmänniskor så kommer du att handla gott emot dem. Och det märkliga är att det nog inte dröjer innan de handlar gott mot dig. Goda tankar är nämligen smittsammare än något virus. Vill du ha en bättre värld?
Börja tänka gott!
affisch_A4_holstchallenge_boras_tumblr_mmak6clSan1qfmfldo1_500

Today is lectureday , and what could be better than to bring up the subject of ” Good Thoughts”
“Think good thoughts today “. Sure, it sounds good. Thinking positive can sometimes be the same , especially if you think is good about someone. Can thoughts wander off? Yes, if they mean that they can affect anyone but himself. Believe it . In any case , if in a direct meeting exudes this positive thought. All we experience that our mind wanders off and then it’s silent thoughts within us. Dreams ‘re anything like it. In particular, these nocturnal dreams . I do not believe any energy ration, no fertilizer, which is produced by a mantra constantly repeated. We are all individuals with their own sets of genes and environment . Such energies dogwhisperer Cesar practice is a miscellany of the New Age . It is your attitude to something that affects your appearance and you in meeting exudes. No static electricity, which is converted into energy. A blunted should be able to unplug the power cord to the computer and directly be connected via the brain . While there are experiments going on where one tries to use the power of thought to control messages. Early such transfers have provided some results that scientists have tried to get on with . What we mean, generally with positive thinking is a HEALTHY thinking. It will allow us to see possibilities of a sound and realistic feasibility perspective. Praise has such an inherent potentiality . You can praise someone and then spilling it a part of the praise while over on yourself. There are thought traps where the memory of various events to control the emotions. Have you been a victim of bullying in the early years so would the brain very often reconnecting thought patterns and to get these feelings prevail . Thinking good thoughts. Uses it to something ? Thoughts is something that you have inside , yes , but the idea directs the action so go ahead , think good thoughts ! Good thoughts are a source of power for good deeds . If you think well of your fellow man , you will do good to them. And the strange thing is that there probably is a delay before they act good to you. Good thoughts are namely more contagious than any virus . Want a better world ?
Start thinking good !