Då händer det igen / Then it happens again

Alla drabbas av dem någon gång, de stora världsstjärnorna också. Kanske är de nödvändiga för ta vi ska växa. Motgångar är inget man helt kan undslippa. Men medan vissa blir helt slagna av en motgång, reser sig andra snabbt och går vidare. I mitt fall så är det ett ständigt kämpande med att min proteshylsa skall passa, vilket den gör oftast men när jag pressar mig själv lite så kommer problemen. Jag vet att man tänker: -Varför skall han pressa sig? , varför nöjer han sig inte med att kunna gå?. Svaret är ganska enkelt, jag VILL kunna springa och efter att inte ha kunnat göra det på 15år så är det en otrolig frihet och en livsglädje som är svår att beskriva.
Träningen har blivit som en mental träning för att återhämta mig tillbaka till vardagslivet, vissa saker som en “vanlig” människa ser som självklar ser inte jag på samma sätt, det är inte varje dag som jag kan göra saker på grund av att det gör ont eller att det har blivit sår så jag får vara tvungen att vila, visst alla kan ha ont men min smärta kommer ganska frekvent och jag har inte så mycket val än att bara kämpa vidare.
Under stunder som dessa när allt känns helt uppgivet är det viktigaste som finns mina stöttepelare, så som nära och kära runt om i min vardag. Personerna finns där och dom ger mig oerhörd kraft att kämpa vidare, det är svårt att beskriva hur mycket alla betyder för mig i dessa stunder, men jag är tacksam för att ni finns när jag som mest behöver er.
Jag har funderat på detta med bakslag ett tag och kommit fram till nedanstående.

– Känner man sig nere är det bättre att göra något man tycker är roligt ett tag. Man kan träna extra mycket på det man är bra på och tycker är roligare. Då går det ofta bättre att ta itu med det där man brukar få problem med, än om man bara håller på med det man misslyckades med. Har man haft motgångar en längre period kan det vara nödvändigt att sänka sina förväntningar på sig själv och bygga upp självförtroendet på en annan nivå.

– Målsättningar handlar inte alltid om att höja ribban. Ofta blir det en prestigesak om man av något skäl inte kan vara kvar på en viss nivå.

– Att bygga upp självförtroende på en ny nivå kan ta tid, och man måste kunna tänka om och tänka nytt.
Nå, det gäller det att inte bli fast i nativitet. Även för detta är det bra att sätta en tidsgräns och bestämma sig.
Stora bakslag och långvariga motgångar kräver förstås mer tankejobb. Då måste man få lov att fundera mera och på djupet

Så kommer du igen:

* Inse att alla har motgångar, även de största stjärnorna. Kom ihåg att du är bra s0m du är, blanda inte ihop din prestation med ditt värde som person.
* Motivation förutsätter att man tillåter sig att gå lite upp och ner. Det är viktigt att förstå att man inte alltid kan formtoppa.
* Fundera gärna igenom din motgång, men älta inte. Sätt själv en gräns för hur länge du får gå och tänka på den.
* Åk inte hem och träna på det du tycker att du är dålig på eller på det som gick fel. Träna på det du tycker är roligt istället, och träna på det svåra när du känner dig bättre.
* När självförtroendet sviktar, tänk på allt du faktiskt har lyckats med. Hitta glädje i det.
* Om det behövs, våga sänka din målsättning, kanske för en längre tid för att bygga upp något på nytt.
Ha nu en underbar Tisdag… / Johan Holst
DSC_0089
All suffer from them at some point, the big superstars too. Maybe it needed to take us to grow. Adversity is not something you can completely escape. But while some are completely smitten by a misfortune, towering others quickly and move on. In my case, it’s a constant struggle with my prosthetic socket to fit, which it does often but when I push myself a little so will the problems. I know you are thinking: Why should he push himself to the limit? Why he confined himself not being able just to walk?. The answer is quite simple, I want to be able to run and after not having been able to do it in 15 years so it’s an incredible freedom and a joy of life that is hard to describe. The training has been like a mental workout to recover me back to everyday life, some things like a “normal ” person sees as obvious I will not look the same way, it’s not every day that I can do things because it hurts or that it has become sore so I may be forced to rest, sure everyone can be in pain but my pain is quite frequent and I do not have much choice but to just keep on fighting.
I ‘ve been thinking about this for a while and come up with the following:
– If you feel down, it is better to do something you think is fun for a while. You can train additional lot on what you’re good at and think is fun. Then it is often better to deal with it where you usually have problems with, than if you just keep on with it came unstuck. Have you had setbacks a longer period may be necessary to lower their expectations of themselves and build confidence on a different level.
– Outcomes is not always about raising the bar. Often it becomes a prestigesak if for some reason can not remain at a certain level.
– Build confidence on a new level can take time, and you must be able to think and think again.
Well, it’s important not to become stuck in the birth rate. Even for this, it is good to set a deadline and decide.
Major setbacks and prolonged adversity course, requires more thought job. Then you have to get permission to think more and in depth
How will you recognize:
* Realize that everyone has setbacks, even the biggest stars . Remember that you are good S0M you are, do not confuse your accomplishment with your value as a person.
* Motivation requires that you let yourself go a little bit up and down . It is important to understand that you can not always form garnish .
* Think happy through your adversity , but do not dwell . Set yourself a limit on how long you can go and think about it.
* Do not go home and practice what you think you are good at or what went wrong. Practise what you think is fun instead, and practice the difficult when you feel better.
* When confidence falters , think of everything you have actually succeeded. Find joy in it.
* If necessary, dare lower your goals, perhaps for a long time to build something again.
Now have a wonderful Tuesday … / Johan Holst