När livet tar en oväntad vändning / When life takes an unexpected turn

Du vet vad du har just nu. Ta vara på det. Fånga dagen. Sådant brukar vi säga till varandra ibland. Och så tänker vi på det någon minut. Och går vidare i livet. Men när det händer, när livet ändrar sig och marken kring den trygga vardagen rycks undan är det självklara inte självklart längre. Som att kunna gå, lyfta handen, gripa tag, hitta rätt ord och formulera en mening. Då livet gör en vändning mot det som är ämnat att vara. Jag känner det i hela min kropp. Kan du känna det ibland? Att ibland kommer den där dagen då du måste våga följa ditt hjärtas röst. Inte offra dig för någon annan när du egentligen vet att för allas bästa är det viktigt att du följer det som är sant för dig. Det kan gälla relationer, arbete, vänskap, familj, hälsa eller boende. Känslan av att om du inte gör det NU så är det försent. Då tar livet en annan vändning. Då jag vågar göra ALLT för att göra det möjligt.
Vad drömmer du om? Att drömma både stort och litet är någonting precis ALLA har rätt till! Utan våra drömmar skulle livet vara väldigt trist. För tänk, egentligen kan det vara en tillfällig tillflyktsort när livet känns som mest grått. Det ger inspiration och känsla av förändring. Ibland även en överlevnadsinstinkt. Sedan hör till saken att våga ta steget till att genomföra sin dröm till verklighet. Det är lätt att låta dem passera och skjuta upp, att ha ett mål och jobba mot är bland det viktigaste du ge dig själv. Vad är det värsta som kan hända? Handlar det om att kasta sig ut och testa vingarna? – Spänn upp ett extra skyddsnät!

För att lyckas måste man våga ta risker!
never-give-up-quotes
You know what you have right now. Take care of it. Seize the day. So usually we say to each other sometimes. And so we think of it any minute. And moving on in life. But when it happens, when life is changing and land surrounding the security of everyday life pulled from the obvious is not obvious anymore. As being able to walk, lift your hand, grasp, find the right words and formulate a sentence. When life makes a turn towards what is meant to be. I feel it in my whole body. Can you feel it sometimes? That sometimes comes that day when you have the courage to follow your heart’s voice. Do not sacrifice yourself for someone else when you really know that for the good of all, it is important to follow what is true for you. This can apply to relationships, work, friendships, family, health or housing. The feeling that if you do not do it NOW, it’s too late. When life takes a different turn. When I dare to do EVERYTHING to make it possible.
What do you dream about? Dreaming both big and small are anything like EVERYONE has a right to! Without our dreams, life would be very dull. To think, actually, it may be a temporary refuge when life hurts most gray. It provides inspiration and sense of change. Sometimes even a survival instinct. Since belongs to the thing to take the step to implement their dream into reality. It’s easy to let them pass and shoot up, to have a goal and work towards is among the most important you give yourself. What ‘s the worst that can happen? Is it about to plunge and try the wings? – Tighten up an extra safety net!

To succeed you have to take risks!