Bort med negativa tankar / Away with negative thoughts

Har du haft negativa tankar? Har du brottats med dem och försökt bli av med dem? Har du grälat med dig själv inombords och tänkt saker som ”Jag får inte tänka så”, ”Jag vill inte tänka så, bort med dessa tankar jag vill inte ha dem! Varför är jag så knäpp som tänker så här?” Ju mer du slåss med dig själv desto större plats tar tankarna och du blir mer och mer förbannad på dig själv för att du inte lyckas få bort dem. Det är ungefär som att knyta en knut på ett rep och dra båda ändarna åt varsitt håll och hoppas på att knuten ska försvinna. I själva verket blir knuten bara starkare och kommer att ta längre tid att knyta upp. Men hur ska du göra då? Hur får du bort de negativa tankarna, vad är lösningen? Den enkla lösningen är – strunta i dem! Ingen tanke lever av sig självt. Mata dem inte. Om du matar en guldfisk i en skål så kommer guldfisken anpassa sig efter skålens storlek. Likadant är det med tankarna: våra tankars mat är uppmärksamhet. Sluta bråka på dig själv. Negativa tankar har inget eget liv. De kan inte leva om du inte ger dem uppmärksamhet. En tanke i sig är inte farlig, det är bara en tanke. Den kan inte slå dig, skada dig eller göra dig illa. Du behöver alltså inte vara rädd för den. Men om du ger den uppmärksamhet kan den växa och bli något mer. Men varför tänker jag så? Hur blir jag av med det? Och vad är lösningen? Den här typen av frågor ger tankarna liv. Och det är oftast inte den första tanken som ger dig problem utan den tionde, trettionde eller femtionde. Tänk dig att du står vid en busshållsplats där det går flera bussar till olika ställen. Om du åker med en buss som du upptäcker svänger till vänster när du skulle till höger så trycker du på stoppknappen, stiger av vid nästa hållplats och går tillbaka till samma utgångspunkt. Du kommer att få tankar som är negativa. Försök inte undvika dem. Fokusera istället på bussen som går åt rätt håll – välj den tanke som tar dig dit du vill. När du märker att du är på fel tankebuss, tryck på stopp, slappna av och kliv på när den rätta bussen kommer. Oftast är lösningen enkel och den finns dig ganska nära utan att du vet om det. Hur du tänker om dig själv och vad du säger om dig själv påverkar hur du känner dig och hur du agerar. Vilka ord använder du om dig själv? Omformulera dina tankar så att de blir positiva – i stället för ”jag klarar inte det här” försök att formulera det ”jag kanske klarar det här!”, du kommer att må mycket bättre… / Johan Holst
DSC_0037

Have you had negative thoughts? Have you struggled with them and tried to get rid of them? Have you quarreled with yourself inside and thinking things like “I can not think so”, “I do not want to think so”, away with these thoughts I do not want them! Why am I so crazy to think this way? “The more you fight with yourself the bigger place takes thoughts and you become more and more angry at yourself because you did not manage to get them away. It’s like tying a knot in a rope and pull both ends in opposite directions and hope that the knot will disappear. In fact, the knot just stronger and will take longer to tie up. But how do you do then? How do you remove the negative thoughts, what is the solution?, The simple solution is – ignore them! No thought lives by itself. Do not feed them. If you feed a goldfish in a bowl, then goldfish adapt to the cup size. It is the same with the mind: our thoughts food is attention. Stop fighting yourself. Negative thoughts have no life of their own. They can not live if you do not give them attention. One idea in itself is not dangerous, it’s just a thought. It can not hit you, hurt you. You do not need to be afraid of it. But if you give it the attention it can grow into something more. But why do I think so? How do I get rid of it? And what is the solution? These types of questions provide the thoughts life. And it is usually not the first thought that will give you problems, but the tenth, thirtieth or fiftieth. Imagine that you are standing at a bus stop where there are several buses to various places. If you go with a bus as you discover turn left when you were on the right, press the stop button, get off at the next hold plastic and go back to the same starting point. You will have thoughts that are negative. Do not try to avoid them. Focus instead on the bus going in the right direction – select the view that will take you where you want. When you notice that you are on the wrong thought bus, press stop, relax and get on when the right bus comes. Often the solution is simple and it is up pretty close without you knowing about it. How you think about yourself and what you say about yourself affects how you feel and how you act. What words do you know about yourself? Reframing your thoughts so that they become positive – instead of “I can not do this” attempt to formulate the “maybe I can do this ” , you will feel much better … / Johan Holst