Delmål & metal träning!/Sub-goal & Metal training!

För den som inte har en personlig tränare är tipset att börja långsamt. Alla inspirationstips omvandlas till handling. – Sätt ett datum där du börjar din förändring. Planera och acceptera att delmålen kan vara små och flera. Håll ditt ord. Att skratta tillsammans med sina vänner och ha kul är en viktig faktor för att peppa. För ett hållbart resultat måste också det mentala hänga med. – Mentalt är det viktigt att finna de tanjasaker som driver en att göra något. Varför vill jag göra det här just nu, vad är det som egentligen är viktigt i mitt liv?. Skriv ner frågorna och svaren och känn efter var motiveringen egentligen kommer ifrån. Sedan fattar du ett beslut och lägger upp en plan. Inse att du verkligen måste förändra, kanske för resten av ditt liv. Hälsa är absolut inte att följa en tillfällig diet utan att lära sig att äta rätt och hälsosamt.
– Tyvärr finns det inga genvägar. Så är det. För att något ska förändras måste man vara ganska obekväm ett tag. Det är ok att vissa saker tar längre tid än andra. Det är viktigt att hitta sin grej, att ta vara på stunderna då man verkligen känner förändringar. Då kommer man långsamt att komma till insikt och förhoppningsvis behålla sina nya vanor. Inom mental träning använder du din inlevelseförmåga (fantasi) för att projicera det du vill uppnå. Du ska ha stor tilltro till det du bygger upp i ditt inre, du ska inte dagdrömma utan vara fokuserad, KONCENTRERAD, viljestark o bestämd och vara tillräckligt smågalen så att du inte ser några motstånd och tvivel i dina föresatser. Med hjälp av dina tankar och känslor skapar du en inre visuell, känslomässig bild av det du vill uppnå. Använd alla sinnen för att uppleva det du vill uppnå och använd din föreställningsförmåga! Och du ska göra det som en redan uppnådd sanning! Inom idrotten har man använt sig av mental träning i flera decennier. Där använder man sig av tekniker för meditativ avslappning och aktiv visualisering tillsammans med fysisk träning för att uppnå idrottsliga mål!  Olika typer av meditation och även affirmationer är andra metoder som används. Varför fungera ditt arbete med inre målbilder? Att mental träning och arbetet med målbilder fungerar kan bero på flera saker:

* Du arbetar helt enkelt hårdare och mer målmedvetet för att uppnå dina mål. Du blir mer motiverad men även mer avslappnad genom dagliga övning och reflektioner, du släpper negativa känslor som prestationsångest, press, rädsla, oro, stress m.f.
* Upprepande metoder där tilltron är stark ger alltid resultat, detta är känt inom psykologin som ett fenomen! Du använder dig helt enkelt av en positiv hjärntvätt, självhypnos om vi ska vara kategoriska…_
* Ditt inre liv (undermedvetna!) påverkas av dina nya målbilder och tar in dem som redan uppnådda sanningar, och återupprepas i din tysta inre dialog… Ditt undermedvetna kan inte skilja på fantasi och verklighet utan tar dina föreställningar för sant? Ditt inre manifesteras sen även i det yttre!
* Självkänslan, självförtroendet och tilltron höjs när målbilderna blir verkliga i ditt inre och ger resultat i det yttre, du kommer in i ett flow…

Så ta dig en funderare och börja ditt aktiva liv idag, du kan bara må bättre!.. / Johan Holst
funny-nike-quotes
For those who do not have a personal trainer is advised to start slowly. Any inspirational advice into action. -Set a date on which you begin your transformation. Plan and accept that the targets can be small and more. Keep your word. To laugh with your friends and have fun is an important factor to pep. For sustainable results also need the mental hang with. – Mentally, it is important to find the tanja things that drive you to do something. Why do I want to do this right now, what’s really important in my life?. Write down the questions and answers and feel for the ground really comes from. Then you take a decision and set up a plan. Realize that you really have to change , maybe for the rest of your life. Health is certainly not to follow a temporary diet but to learn to eat right and healthy. – There are no shortcuts. So it is. For things to change you have to be pretty  uncomfortable for a while. It’s ok that some things take longer than others. It is important to find their thing, to seize the moments when you really feel the change. Then one will slowly come to understand and hopefully maintain their new habits. The mental exercise, you use your imagination (imagination) to project what you want to achieve. You will have great confidence that you build up in your mind, you will not daydream without being focused, CONCENTRATED, strong-willed and determined o be enough smågalen so that you do not see any resistance and doubt your intentions. With the help of your thoughts and feelings, you create a single visual , emotional picture of what you want to achieve. Use all your senses to experience what you want to achieve and use your imagination! And you ‘ll do it as an already achieved the truth! In sports, it has made ​​use of mental training for decades. It makes use of techniques of meditative relaxation and active visualization along with physical exercise to achieve athletic goals! Different types of meditation and affirmations are also other methods used. Why work your work with the internal target images? The mental training and work with target images work may depend on several things:

* You simply work harder and more diligently to achieve your goals. You’ll be more motivated but also more relaxed through daily exercise and reflections, you release negative emotions such as performance anxiety , pressure, fear, anxiety, stress mf
* Repeating methods where the faith is strong always brings results, this is known in psychology as a phenomenon! You use simply by positive brainwashing, self hypnosis if we’ll be categorical … _
* Your inner life (undermedvetna!) is affected by your new target images and takes in those who have already achieved truths, and repeated in your silent inner dialogue… Your subconscious mind can not distinguish between fantasy and reality without taking your beliefs to be true? Your inner manifested late also in the outer!
* Self-esteem, self-confidence and confidence is increased when the target images become real in your mind and gives results in the exterior, you get into a flow…

So put your thinking cap and start your active life today , you might just feel better!.. / Johan Holst