Att hitta glädjen igen / Finding joy again

Då var det onsdag och halva veckan har gått, det har varit lite upp och ner dessa dagar då jag har haft lite sår mm. så jag inte har kunnat träna, men idag tänkte jag att jag ska tejpa benet och se vad som händer. Jag vet ju att det här inte kommer att gå smärtfritt och det kommer att bli mer sår när Göteborgsvarvet kommer att genomföras, så jag får förbereda huden på bästa sätt nu när det är 1,5 månad kvar. Det märks på folk i min omgivning att det börjar närma sig då många börjar bli oroliga för om hur jag skall klara det eller ej.
Men mitt mål är att ta mig i runt och gå i mål innan dom stänger i alla fall. Sen hur tiden blir får komma i andra hand. Jag ska inte glömma att när jag springer så kommer det vara 2 år och 2 veckor efter min amputation så jag har kommit väldigt långt på denna korta tid.
Det märks i mitt sinne när jag inte får träna som jag vill, jag blir lätt otålig och hittar inte någon sinnesro och det är väldigt frustrerande. Men nu är det bara att bita i det sura äpplet och träna om det så skall vara att jag måste gå  upp kl 05:00 igen.
Jag ska använda mina goda tankebanor och hitta motivationen igen.
-För du vet redan att det är bra att träna. Det gör dig starkare, minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar och diabetes och får kroppen att hålla längre. Helt korrekta men inte jättesexiga skäl. Så vad sägs om detta i stället? Du blir lycklig av att träna!.
Forskning visar tydligt att fysisk aktivitet är ett av de enklaste, snabbaste och effektivaste sätt­en att öka det emotionella och psykologiska välbefinnandet. Både på kort och lång sikt leder träning till bättre humör, mer positiva känslor och ökad livstillfreds­ställelse. Mängder av studier visar även att medelintensiv träning tre gånger i veckan har lika god effekt mot depression som psykofarmaka. Träningen har dessutom ett flertal fördelar som medicinen saknar. Dels är träningen helt biverkningsfri och vanligtvis gratis. Därtill är risken för återfall mindre när depression botas med fysisk aktivitet i stället för medicinering. Träning ger möjligheten att ta kontroll över depressionen och situationen själv, jämfört med att bli botad av en läkare eller piller. Det kan i stället ge en känsla av maktlöshet, vilket ironiskt nog är ett symtom på depression.
Träna och glöm jobbiga saker, när du är fysiskt aktiv sker det förändringar i de kemikalier som din hjärna producerar. Det gör det lättare för dig att tackla traumatiska upplevelser som du tidigare har varit utsatt för. Om tankarna om en tråkig upplevelse som en uppsägning, en sjukdom eller ett dödsfall då och då plågar dig gör du klokt i att dra på träningskläderna.  20 minuter är tillräckligt för att påverka ditt humör.
Spring en härlig runda på morgonen och känn dig extra glad ända fram till kvällen.
– Vill du göra en enda sak för att må bättre – rör på kroppen! / Johan Holst

Så påverkas hjärnan:
Serotonin: Motion anses ha en positiv effekt på serotonin, som påverkar vår sömn och vårt humör.
Endorfin: Efter ca 20 minuters träning friger hjärnan endorfiner, som motverkar smärtor och ger en känsla av välbefinnande.
Dopamin: Friges i hjärnan efter träning. Påverkar hjärnans känslocentra och hjälper oss att känna glädje.
Serotonin: Motion anses ha en positiv effekt på serotonin, som påverkar vår sömn och vårt humör.
DSC_0178

Wednesday and half the week has gone , it has been a bit up and down these days when I ‘ve had some wounds etc. so I have not been able to practice, but today I should tape the leg and see what happens. I know this is not going to go smoothly and it will become more vulnerable when Göteborgsvarvet will be implemented, so I may prepare my skin in the best way, now that it is 1.5 month left. It shows in the people around me that it is approaching when many start to get worried about how I will manage with it or not.
But my goal is to take me around and finish before they close anyway. Then runningtime will be allowed to come in second place. I will not forget that when I’m running, it will be 2 years and 2 weeks after my amputation, so I have come very far in this short time.
It’s clear in my mind when I do not get to practice as I want, I easily become impatient and can not find any peace of mind and it ‘s very frustrating. But now it is just to bite the bullet and work out if it so be that I have to get up at 5:00 again.
I’ll use my good thinking and find the motivation again.
– Because you already know that it is good to practice. It makes you stronger, reducing the risk of cardiovascular disease and diabetes, and causes the body to last longer. Absolutely correct but not very sexy reasons. So how about this instead? You will be happy to work out!. Research clearly shows that physical activity is one of the easiest, quickest and most effective ways to increase the emotional and psychological well-being. In both the short and long term training leads to improved mood, more positive emotions and increased life satisfaction. Numerous studies also show that moderate-intensity exercise three times a week is as effective against depression as psychotropic drugs. The training has a number of benefits that medicine lacks. Firstly, the training no side effects and are usually free. In addition , the risk of relapse less when depression be cured with physical activity rather than medication. Training provides the opportunity to take control of the Depression and the situation itself , as opposed to being cured by a doctor or pill. It may instead give a sense of powerlessness, which, ironically, is a symptom of depression.
Train and forget about difficult things, when you are physically active takes the changes in the chemicals your brain produces. It makes it easier for you to deal with traumatic experiences that you have previously been exposed to. If thoughts of a boring experience as a dismissal, an illness or a death and then torments you, you are wise to put on workout clothes. 20 minutes is enough to affect your mood.
Run a lovely round in the morning and feel extra happy until the evening.
– Want to do a single thing to feel better – move your body! / Johan Holst

Impact on the Brain:
Serotonin: Exercise is considered to have a positive effect on serotonin, which affects our sleep and our moods.
Endorphin: After about 20 minutes of exercise the brain releases endorphins, which counteract pain and provide a sense of well being.
Dopamine: is enabled in the brain after exercise. Affect the brain’s emotional centers and helps us to feel pleasure.
Serotonin: Exercise is considered to have a positive effect on serotonin, which affects our sleep and our moods.