Att få säga JAG ÄR BRA! / Got to say I AM GOOD!

Det är en hårfin gräns det där mellan att inspirera och provocera ibland. Man får inte säga att man har det för bra för då kan det sticka i andras ögon, i alla fall i ett land som Sverige som präglas av jantelagen! Samtidigt får vi lära oss att vi ska vara stolta över oss själva och tro på oss själva…konstigt, eller hur? När jag hör om människor som är lyckliga och trivs med sina liv, som uppnått sina drömmar och lever en lycklig tillvaro då blir jag INSPIRERAD!!! Och jag hoppas att jag med denna blogg också kan inspirera andra!
Tidigare i mitt liv tillät jag många att säga till mig att jag inte var bra. Men jag vet bättre nu, jag är bäst, på att vara jag. Om det är något jag vet säkert så är det att jag är bara mig. Det är allt jag kan vara, varken mer eller mindre. De kanske inte gillar mig, men det är okej. För jag är jag och så kommer jag stanna. Jag har träffat så många fantastiska människor på den senaste tiden, som tror på mig. Som skickar sms titt som tätt, om att jag inte ska glömma bort hur bra jag är. Det är helt galet, det enda som har funnits i mina tankar hela tiden är: Ge aldrig upp! Det finns alltid en väg ut, även om det inte alltid verkar som det. Allting kommer bli bra, kanske inte idag, men så småningom. Jag försöker att alltid se det positiva i livet, vad jag har och hur långt jag har kommit. Sen är det klart att jag också har dagar när allt är svart. Men om det är något jag har lärt mig, så är det att det är okej att ha dåliga dagar. Jag tror att det finns en mening för var och en, varför vi finns till. Jag har nyligen kommit på min. Det gäller bara för dig att hitta din. Om du har en dröm, skydda den. Det finns så många som inte har någon dröm, som vill förstöra din. Sätt upp ett mål, och jobba för det.. Kan JAG, kan DU!
(jag fick en promotionvideo angående mitt DJ:ande som jag lagt in nedan) / Johan Holst
[youtube=http://youtu.be/TwnKYaP3QDM]

There is a fine line between that inspire and provoke sometimes. One should not say that you have it too good then it can sting the eyes of others, at least in a country like Sweden, characterized by jantelagen! Meanwhile, we learn that we should be proud of ourselves and believe in ourselves… weird, right? When I hear about people who are happy and enjoy their lives, who achieved their dreams and live a happy life then I get INSPIRED! And I hope that I do with this blog too can inspire others!
Earlier in my life, I allowed many to say to me that I was not good. But I know better now, I’m best at being me. If there is something I know for sure it’s that I’m just me. That’s all I can be, neither more nor less. They may not like me, but that’s okay. Because I am me and I will stay. I have met so many amazing people in the recent past, that believes in me. Who send text very often, that I should not forget how good I am. It ‘s crazy, the only thing that has been in my thoughts all the time is: Never give up! There is always a way out, even if it does not always seem like it. Everything will be alright, maybe not today, but eventually. I try to always see the positive in life, what I have and how far I ‘ve come. Then it’s clear that I also have days when everything is black. But if there’s anything I’ve learned, it’s that it ‘s okay to have bad days. I think there is a meaning for each one, why we exist. I have recently come to my. It is only for you to find yours. If you have a dream, protect it. There are so many who do not have a dream, that want to destroy yours. Set a goal and work for it .. Can I, can YOU!
(I got a promotional video about my DJ spirit that I added above) / Johan Holst