Hur motiverar jag mig själv eller någon annan till att träna mera? / How do I motivate myself or someone else to train more?

Jag tänkte börja med att försöka få dig själv att erkänna och acceptera (för dig själv) din nuvarande hälsa, fysik, aktivitet & energi nivå då det är en grundsten som underlättar då du vill få till en positiv förändring oavsett vad det är. Jag förespråkar själv att ärligt erkänna för sig själv att läget kanske inte alltid är bra men att man vill någonting mer, det är juh i de stunder då det känns jobbigt man har möjlighet att lära sig något för att inte känna sig nere. Det skapar en positiv drivkraft till att vilja någonting mer och hopp om att det kan bli bättre. Känslan av hopp ökar då man själv märker att det inte alls är omöjligt att få till små förändringar i rätt riktningt utan att det faktiskt är väldigt enkelt genom att konstant applicera små steg i rätt riktning och lägga märke till förbättringarna. visst ligger mycket i att komma till ett läga där vi kan fokusera på saker som tar oss framåt istället för att ge något en mening som får oss att känna oss illa till mods. Mitt tips är att i jobbiga stunder fundera om det finns något att minnas ur situationen och sedan försöka släppa det jobbiga genom att fokusera på nya möjligheter. Det kan vi alla må bra av.

Ofta vill vi någonting mer men vi skjuter hela tiden upp det. ”Jag ska ta tag i det där snart” när? undrar jag? sen gör vi ingen åt det och glömmer bort det. Visst är det väl så att man ofta kan göra någonting mot sitt mål om man verkligen, verkligen skulle vilja det? och visst är det så att du skulle kunna göra någonting åt det om du verkligen ville det och påminde dig om det? När ska du göra något åt det?

Man brukar säga att för att hålla en grundkondition så behöver du röra på dig 30 minuter om dagen, det kan räcka med att du är ute och går men för en god hälsa kanske det är värt att börja gå lite längre till jobbet/skolan eller vad det kan vara de dagar du inte utför någon annan träning.

Se dig själv om 20 år om du fortsätter röra på dig som du gör.Hur är din fysik, kondition, energi och aktivitets nivå? Hur ser det ut om bara 10 år? Vad är den ökade risken för övervikt, diabetes, högt blodtryck, höga blodfetter, hjärtinfarkt, slaganfall, psykiskt och fysisk stress, ryggvärk m.m om du inte rör på dig någonting? Vill du inte även vara en frisk pensionär med hög aktivitets nivå när du är äldre? skulle du egentligen vilja ha en bättre hälsa redan idag?

Hur får jag någon annan att vilja ändra på sig?
När du direkt säger åt din partner, någon vän eller kanske dina barn att ändra sig så är det väldigt ofta det tas på fel sätt. De vill inte höra att det är någonting som behöver ändras hos dem då det känns som att det skulle vara något fel hos dem. Det kan ge känslan av att de är dåliga och att de aldrig räcker till. Speciellt män är bra på att hela tiden ge tips på hur saker bör fungera till sina kvinnor som inte alls vill ha en lösning på deras känslor.
Det är därför ingen bra metod att direkt säga åt någon att de borde ändra sig då personen själv måste känna att de kan relatera till tanken och därefter bygga upp en vilja till någonting mer. Efter denna vilja har infunnit sig så skadar det inte att veta att det finns en person som vill lyssna, hjälpa och coacha än till framgång även fast de kanske inte frågar efter det.
Vad kan man då göra för att indirekt påverkar personer till förändring? det bästa är att de själv hittar någonting eller tror att de hittar någonting. Ofta om det är spontant är det väldigt oskyldigt, t.ex. ”har du läst det här?” ”har du sett den här bloggen?”, ”det här är ju så jäkla bra skrivet, kolla” eller ännu bättre om de bara råkar se det någonstans. De kanske ser en av mina bakgrundsbilder på din/eran dator hemma, de kanske råkar hitta en länk på Facebook, du själv kanske printat ut något material för ”din egen skull” som är synligt mitt på kylskåpet. Inspirerande texter/historier med en länk till den här bloggen kan ni hitta i övningarna nedan och kan va ett kul test. Notera att det tar tid och om det känns som ett personangrepp så kommer det ge negativ inverkan. Testa med moderation, på kul med en metod i taget och undersök vad som fungerar bättre i dina kretsar. Dela gärna med dig av dina erfarenheter och tankar.
Steg 1 att bygga en tanke och en vilja efter någonting mer är alltså någonting de själva måste känna starkt för innan de uppskattar hjälp med att ta sig vidare. Efter viljan finns kan ni länka dem till denna bloggen t.ex.. / Johan Holst
holst
I was going to start by trying to get yourself to recognize and accept (to yourself) your current health, physique, activity and energy level when there is a foundation stone that helps when you want to get to a positive change no matter what it is. I advocate for yourself to honestly admit to himself that the situation may not always be good, but that they want something more, it’s juh in those moments when it feels bad to have the opportunity to learn something in order not to feel down. It creates a positive driving force for wanting something more and hope that it can get better. The feeling of hope increases as you yourself realize that it is not at all impossible to get to small changes in the right riktningt but it’s actually very easily by applying constant small step in the right direction and to notice the improvements. certainly is a lot in coming to a flame where we can focus on the things that take us forward instead of giving something a sentence that makes us feel uneasy. My tip is that in tough moments to think if there’s something to remember from the situation and then try to drop it tough by focusing on new opportunities. We can all feel good about.

Often we want something more but we shoot all the time up there. “I’ll grab it there soon ” when? I wonder? since we make no about it and forget about it. Sure it well so that you can often do nothing towards their goal if you really, really would like to? and it is true that you could do something about it if you really wanted it and reminded you of it? When will you do something about it?

It is often said that in order to maintain a basic fitness so you need to move about 30 minutes a day, it could simply be that you are out walking but for good health, perhaps it is worth starting to go a little longer to work/ school or whatever it may be the days you are not doing any other exercise.

See yourself in 20 years if you continue to move about as you do. How your physique, fitness, energy and activity level? How does it look if only 10 years? What is the increased risk of obesity, diabetes, hypertension, dyslipidemia, heart attack, stroke, mental and physical stres , back pain, etc. if you do not move anything? Would you not also be a healthy senior high activity level when you are older? would you really like to have a better health today?

How do I get someone else to want to change themselves?
When you directly tells your partner, a friend or perhaps your children to change their mind, it is very often taken the wrong way. They do not want to hear that it is something that needs to be changed in them when it feels like it would be something wrong with them. It can give the feeling that they are bad and that they aldridg enough. Especially men are good at all times to give advice on how things should work to their women who do not at all want a solution to their feelings.
It is therefore not a good method to directly tell someone that they should change their mind when the person himself must feel that they can relate to the idea and then build up a desire for something more. After this will have presented themselves so it does not hurt to know that there is a person who will listen , help and coach than to success even though they may not ask for it .
What can you do to indirectly influence people to change? the best part is that they will find something for yourself or think they will find anything. Often if it’s spontaneous , it’s very innocent , such as ” Have you read this? ‘ “Have you seen this blog ?”, “This is so darn good written, check” or even better if they just happen to see it anywhere. They may see one of my wallpapers on your / era computer at home, they might happen to find a link on Facebook, you might have printed out some material for ” your own protection ” which is visible in the middle of the refrigerator. Inspiring lyrics / stories with a link to this blog, can be found in the exercises below and may vary be a fun test. Remember that it takes time and if it feels like a personal attack, it will give negative impact. Test with moderation, for fun with a method at a time and examine what works better in your circles . Please share your experiences and thoughts.
Step 1 to build a thought and a desire for something more , then something they themselves must feel strongly about before they appreciate the help with getting on. After the will is there , you can link them to this blog for example . / Johan Holst