Att få bekräftelse ibland / Getting confirmation sometimes

Häromdagen fick jag ett sms där det stod kort och gott ”Tack för idag och för att du inte ger upp. Kämpa på…Du är grym!” Ett sms som gjorde mig jätteglad, några små rader som gav mig en bekräftelse på att jag har gjort något bra. Efter ett tag började jag fundera på ordet bekräftelsebehov. Har ni någon gång fått frågan ” Har du ett bekräftelsebehov eller?” Jag har fått den frågan någon gång som jag kommer ihåg och i just detta fall var den riktad som att det skulle vara något negativt. Att ha ett bekräftelsebehov skulle i detta fall vara det samma som att söka efter att få bekräftelse av andra.
Jag har gått och funderat lite på det där ordet ”bekräftelsebehov”  och egentligen vad är det de står. Om man vänder på ordet så blir det det samma som att ha behov av att få en bekräftelse. Visst det kan också stämma som personen som frågade mig om jag hade ett bekräftelsebehov sa att man ibland söker efter att få en bekräftelse av någon annan.  Men skulle det vara fel?
Jag tänker, att få en bekräftelse på att man gjort något bra, gjort något rätt i ett speciellt tillfälle. Det har alla behov av. Min tanke är att om jag skulle sluta att få en bekräftelse på att jag gjort rätt i vissa fall så skulle jag säkert inte orka, inte vilja, inte ha lust med att fortsätta att göra det jag gör. På något vis är det bekräftelsen på att jag gjort något bra som gör att jag vågar prova någon annan sak en annan gång. En gång när jag kanske inte är så säker på att det ska gå bra.
Många är duktiga på att bekräfta andra, men glömmer lätt bort att bekräfta sig själv. Att slå sig själv för bröstet och säga ”De där gjorde jag bra” . Då är det ju skryt……. Ibland får man bekräftelsen av sig självt, men ibland får man faktiskt be om den. En person sa till mig en gång ”Du har faktiskt glömt att berömma mig för en sak”. ….
När jag får en bekräftelse via sms, eller mail, eller brev eller liknande så brukar jag spara dem. Sedan om jag någon gång känner att jag inte gör något bra så brukar jag plocka fram de där små sms:en där det står. ”Tack för idag och för att du inte ger upp. Kämpa på…Du är grym!”
Så, Ja jag har ett bekräftelsebehov, och Nej det är inte fel att säga JAG ÄR BRA! / Johan Holst
IMG-20131017-00447
The other day I received a text that said simply “Thanks for today and for not giving up. Fight on … You are awesome!” An SMS that made me very happy, some small lines that gave me a confirmation that I ‘ve done something good. After a while I started thinking about the word confirmation need. Have you ever been asked “Do you have a confirmation or need?’I have been asked that question at some point I will remember and in this particular case it was directed that it would be something negative. Having a confirmation necessary in this case would be the same as searching for to get confirmation from others.
I’ve been thinking a bit on that word “confirmation need” and really what it is they stand. If you turn on the word it will be the same as having the need to get a confirmation. Sure it may also sue the person who asked me if I had a confirmation needs said that sometimes you are searching to get a confirmation from someone else. But would it be wrong?
I think, to get a confirmation that you have done something good, done something right in a special occasion. It has all the requirements. My thought is that if I would stop to get a confirmation that I made ​​the right in some cases, so I would certainly not have the energy, do not like, do not have the desire to continue to do what I do. Somehow, it is confirmation that I have done something good that makes me dare to try another thing another time. One time when I might not be so sure it ‘ll go well.
Many are good at to confirm others, but easily forget to acknowledge yourself. Hitting himself proud and say “Those I did good .”Then it’s boasting ……. Sometimes you get the confirmation by itself, but sometimes you have to actually ask for it. One person said to me once, ” You’ve actually forgotten to praise me for one thing.” ….
When I receive a confirmation via SMS or email, or letter, or similar, I usually save them. Then if I ever feel I can not do any good so I tend to pick up those little text: one that says. “Thank you for today and for not giving up. Fight on … You are awesome!”
So, yes I have a confirmation needs, and no it is not wrong to say I AM GOOD! / Johan Holst