Nyårslöften / New Year’s resolutions

På nyårsafton kommer hundratusentals svenskar att ge sina nyårslöften! Men hur ska du bära dig åt för att hålla dina nyårslöften? Ta först reda på vad är det som bidrar till att du håller fast vid problembeteendet och hur du kan släppa taget om det. Formulera sedan löftena positivt.
Nu när år 2013 är slut tänker vi på det nya året med hopp om olika slags förändringar. Det är då vi ska äta sundare, besöka vår gamla moster oftare och så vidare. Vi har ett behov av att ge oss själva nyårslöften. Hoppet att livet ska gestalta sig precis som vi vill ger oss glädje. Det finns en air av magi kring nyårslöften. Vi tror att det blir lättare att uppfylla dem för att de fattas just på nyårsafton. Men många nyårslöften förblir ouppnådda och bryts ganska snart efter att de fattats. En förklaring är att vi inte är uppmärksamma på de kortsiktiga fördelarna av våra ”problembeteenden”. Nackdelarna brukar upplevas senare. Njutningen när jag äter choklad kommer i stunden (fördel) men att jag går upp i vikt inträffar senare (nackdel). Ytterligare en sak som vi ofta inte tänker på i vår entusiasm inför den förändring vi vill göra, är att det nästan alltid finns hinder på vägen, när vi ska förändra oss. Inte minst kräver en förändring både tid, fokusering och omlärande innan den blir en ny vana
Ett första tips inför att fatta ett nyårslöfte är att ta reda på vad du får ut av ditt ”problembeteende”, vad som gör det svårt att släppa taget om det, och att sedan hitta ett annat sätt att få just det.

Ett exempel: du tar några glas vin när du kommer hem på fredag kväll efter arbetsveckan och då stressar du av. Du vill ändra den vanan. Fundera på hur du kan hitta och lära dig att använda ett annat sätt att stressa av innan du fattar ditt nyårslöfte. Då ökar du chansen att lyckas med ditt löfte.

Många undrar vad man kan göra för att lättare kunna hålla sina nyårslöften. Tänk efter om det är det för att du verkligen själv vill eller om det är på grund av någon annan, som du är på väg att fatta ditt nyårslöfte! Hur motiverad du själv är kommer att bli avgörande.
Här är en övning i två steg för att tydliggöra och förstärka din motivation.
Steg 1. Fråga dig på en 10 – poängs skala hur viktig den förändring är som du överväger. Är den jätteviktig för dig (10 poäng) eller bara halvviktig (5 poäng)?
Steg 2. Fråga dig också om hur kommer det sig att du säger den siffran istället för en lägre siffra. Skriv ner dina svar.

Ett annat skäl till att nyårslöften inte fullföljs är att de inte planeras. Därför, och om du har kommit fram till att du vill gå vidare, skriv ner en omsorgsfull förändringsplan. Rikta in dig på en sak i taget. Ha delmål. Belöna dig när du lyckas! Gör ditt förändringsarbete lustfyllt.
Ha också positivt utformade nyårslöften. Säg exempelvis att du ska äta grönsaker tre gånger i veckan istället för att ha som nyårslöfte att INTE alls äta choklad. Akta dig för ord som alltid, aldrig och inte! Varför det? Att lova sig själv för mycket av förändring kan nog öka risken för att den inte håller i längden. Brutna löften kan bli en risk för att man på sikt får en självbild som säger att man inte lyckas med saker och ting.

Det är nästan alltid så att vi snubblar på vägen till en förändring. Normalisera bakslagen. Säg till dig själv att DEN HÄR GÅNGEN gick det inte så bra. Våga titta ”misslyckandet” i ögonen. Påminn dig om när du lärde dig cykla. Du ramlade säkert omkull flera gånger innan du kunde cykla utan att behöva tänka på det. Därför bör du nu också resa dig upp och påminna dig om att det du vill uppnå fortfarande är viktigt för dig.

Fråga dig vilka av dina beslut som ledde dig till att det blev ett bakslag? Fokusera på vad du kan göra annorlunda nästa gång! Gör en lärosituation av det som hände. Lycka till! / Johan Holst

make-it-count-new-years-nike

On New Year’s Eve, hundreds of thousands of Swedes to give their New Year’s resolutions! But how do you wear you do to keep your New Year’s resolutions? First, find out what is it that helps you hold on to the problem behavior and how you can let go of it. Formulate then promises positive.
Now that 2013 is over, we think of the new year with the hope of various changes. That’s when we ‘ll eat healthier, visit our old aunt more often, and so on. We have a need to give ourselves new year’s resolutions. Hope that life will turn out just the way we want to bring us joy. There is an air of magic about New Year resolutions. We think it will be easier to meet them because they are made just on New Year’s Eve. But many New Year’s resolutions remain unfulfilled and broken pretty soon after they were taken. One explanation is that we are not aware of the short term benefits of our ” problem behaviors.” The disadvantages tend to be experienced later. The pleasures when I eat chocolate comes in the moment (advantage) but I gain weight occurs later (disadvantage). Another thing that we often do not think about in our enthusiasm for the change we want to do, is that it almost always obstacles along the way, when we change ourselves. Not least, require a change in both time, focus and relearning before it becomes a new habit
The first tip before taking a New Year’s resolution is to find out what you get out of your “problem behavior “, what makes it hard to let go of it, and then find another way to get just that.

An example : you take a few glasses of wine when you get home on Friday evening after the work week and then stress you off. You want to change that habit . Consider how you can find and learn to use another way to de-stress before making your New Year’s resolution. This increases your chance of success with your promise.

Many people wonder what you can do to make it easier to keep their New Year’s resolutions . Think about it , it’s because you really want for yourself , or if it is because of someone else, which you are about to make your New Year’s resolution ! How motivated you are going to be crucial.
Here is an exercise in two steps to clarify and reinforce your motivation.
Step 1. Ask yourself on a 10 – point scale how important change is that you are considering. Is it really important to you (10 points) or just half key (5 points) ?
Step 2. Ask yourself also how is it that you say that figure rather than a lower number. Write down your answers.

Another reason why New Year’s resolutions are not honored is that they are not planned. Therefore, if you have decided that you want to go ahead, write down a careful plan for change. Target one thing at a time. Have milestones. Reward yourself when you succeed! Make your change process pleasurable.
Also have positively shaped New Year’s resolutions. Say for example that you should eat vegetables three times a week instead of having that new year’s resolution to NOT eat chocolate at all. Beware of words like always, never, not ! Why? Promising himself for much of the change can be enough to increase the risk of it not last. Broken promises can become a danger to eventually get a self-image that says you can not succeed with things.

It is almost always the case that we stumble on the road to change. Normalize setbacks. Tell yourself that THIS TIME, it was not so good. Dare to watch ‘ failure ‘ in the eyes. Remind you when you learned to ride a bike. You fell safely overturned several times before you could ride without having to think about it. Therefore, you should now also trip you up and remind you that what you want to achieve is still important to you.

Ask yourself which of your decisions that led up to it was a setback ? Focus on what you can do differently next time ! Make an educational situation of what happened . Good Luck! / Johan Holst