Motivation kommer inte av sig självt! / Motivation will not happen by itself!

Vad är anledningen till att vissa personer trots att de känner dig trötta och sega ändå greppar väskan och går till gymmet? Varför lagar samma människor hälsosamma långkok till maträtter, även att det kan vara omständigt och kräva mycket energi och trots att det är enklare att bara värma en färdig pizza från frysen? De här människorna tycks ha en förmåga att kunna motivera sig själva till att träna och leva hälsosamt även när det är som allra jobbigast.

Att träna, motionera och äta nyttigt vet nog alla är viktigt för en god hälsa. En god hälsa förlänger livet, håller dig frisk och gör dig piggare och gladare i allmänhet. Trots detta tränar eller motionerar inte alla och trots detta äts det mycket skräpmat. Vi blir fetare och vi blir sjukare. En anledning till att vi avstår bra kost och träning är ofta på grund av att vi saknar motivation.

Det som alltså vanligen sätter käppar i hjulet för den ofta mycket upplyste individen är motivationen. Ja alltså hen är såklart medveten om att stillasittande, i kombination med bullar och chips inte är förenligt med den hälsosamma livsstil hen så småningom tänkt att börja leva efter.

Du måste skapa motivationen ifall du tappat den. Har du varit med om att tappa motivationen någon gång? Träningen flyter på, du äter rätt, allt verkar gå sin gilla gång och livet är frid och fröjd. Så plötsligt försvinner motivationen. Man faller tillbaks i gamla vanor. Ett uppehåll i träningen kan bero på skador, tidsbrist eller liknande. Kostrutinerna kanske försvinner på lov, semestrar och helger. Var hittar man då motivationen att komma tillbaka? Och hur skapar man då motivation, utan att behöva svepa fyra Celcius för att ens orka upp och sätta på bryggaren?

Att gå iväg och träna när man trött och sliten efter jobbet kommit hem och lagt sig i soffan kräver styrka. Men alla kan om dom vill. Tänk hur motiverad du är efter det pass du faktiskt tog dig iväg till, trots att du var trött. Förmodligen blir du motiverad att träna igen. När handlingarna styr känslorna och inte tvärtom har vi skapat motivation.

Om känslorna styr handlingarna då? Ett exempel: Du har på kvällen innan jobbet ställt klockan extra tidigt. “Oj vad produktiv jag ska vara imorgon! Upp med tuppen och så kan jag ju gå tidigare från jobbet också”. Efterföljande morgon 05.32 finns det dock 240 nya ursäkter till varför man inte behövde åka en timme tidigare till jobbet. “Min kropp behöver nog sova ut, och det där andra kan jag säkerligen göra någon annan dag.” Den produktiva dagen blev inte av och man lät känslorna styra handlingarna istället för tvärtom.

Att låta handlingarna styra för att på så sätt skapa motivation är en strategi man kan använda sig vad man än gör. “Om jag gör det här, vilka blir då konsekvenserna? Jag kommer nog må bra nu men hur mår jag sen?” “Pizza eller kycklingsallad?” “Handla bra råvaror på i affären eller äta snabbmat i bilen?” “Träning eller film och popcorn?” Ja ni fattar.

Vare sig det gäller träning eller viktnedgång så bör man ha tydliga mål. Både långsiktiga och även kortare delmål. Se till att visualisera målen tydligt. Hur känns det när du uppnått målen och vad kommer det innebära för dig? Målbilder ger motivation och energi att kunna utföra det kanske tunga jobbet som krävs.

Ha en plan för hela vägen till slutmålet. Vad är nästa steg? När exakt börjar jag? Vilka hinder finns? Vilka resurser har jag för att lösa eventuella problem på vägen? Du kanske har oanade resurser i form av vänner, familj, pengar och kunskap. Ju mer detaljerad plan du har, desto tydligare kommer din visualisering av målet bli, och du ökar dina chanser att nå dit.

Glöm inte fira dina mål. Både delmål och slutmål bör firas så ansträngningen du gjort känns meningsfull. Ge dig själv beröm när du lyckats. Om det är 25 kilo som ska bort får jag trots allt rekommendera att du firar med något annat än tårta och cherry.

Även kortsiktiga mål är bra att ha visualiserat tydligt. Ett träningspass kan förbättras avsevärt om man i tanken redan innan passet vet vad man ska göra. Gå till gymmet med en klar plan för vad som ska utföras. Är det bänkpress på schemat och du förra gången tog 100 kilo, 10 gånger i varje set. Då kan målet den här gången vara 11 repetitioner eller kanske mer vikt på stången än sist. Om hjärnan redan utfört lyften en gång kommer även kroppen vara bättre förberedd när du väl börjar.

Ju oftare du går in med en vinnarskalles inställning, det vill säga vänder negativt till positivt, ju enklare kommer träningen bli i fortsättningen. Du kommer omedvetet känna att det är lättare att träna trots sämre förutsättningar. / Johan Holst
holst

What is the reason why some people even though they are feeling tired and chewy yet grasps the bag and go to the gym? Why laws the same people healthy slow cooking to dishes , although it can be tedious and require a lot of energy and even though it ‘s easier to just heat a finished pizza from the freezer? These people seem to have an ability to motivate themselves to train and live healthy even when it is at its hardest.

To train, exercise and eat healthily probably know all is important for good health. Good health prolongs life, keeps you healthy and makes you more alert and happier in general. Despite this, exercise or do not exercise all and yet eaten much junk food. We are getting fatter and we are getting sicker. One reason that we refrain good diet and exercise is often because we lack motivation.

What then usually puts a spoke in the wheel of the often very enlightened individual ‘s motivation. Yes thus hen is of course aware that sedentary, combined with buns and chips is not consistent with the healthy lifestyle hen eventually supposed to start living for.

You must create motivation if you lost it. Have you been through to lose motivation at some point ? Training is moving on, you eat right, everything seems to run its course and life is fine and dandy. So suddenly lost motivation. Man falls back into old habits. An interruption of the training may be due to injury, lack of time or similar. Diet routines might disappear on holidays, vacations and weekends. Where do you find the motivation to come back? And how do you create as motivation, without having to sweep the four Celsius to even cope up and turn on the machine ?

To go away and work out when you tired and worn after work, come home and laid down on the sofa requires strength. But everyone can if they want. Imagine how motivated you are after the workout you actually took you off to, even though you were tired. Probably, you will be motivated to train again. When the documents governing the emotions and not the other way around, we have created motivation.

If the feelings governing documents then? An example: You have the evening before the job set the clock extra early. ” Oh how productive I’ll be tomorrow, get up with the lark, and so of course I can go earlier from work too.” The following morning 05:32 there are 240 new excuses as to why they did not have to go an hour earlier to work. “My body needs enough sleep out, and the other thing, I can certainly do any other day”. The productive day was not and you let emotions control file instead of vice versa.

Allowing documents to control in order to create motivation is a strategy you can use whatever you do. “If I do this, what are the consequences?, I ‘ll probably feel good now, but how I feel then?” “Pizza or chicken salad?” “Shop for great produce at the grocery store or eat fast food in the car?” “Training or movie and popcorn?” Yes, you got it.

Whether for training or weight loss, you should have clear objectives. Both long-term and even short milestones. Be sure to visualize the goals clearly. How does it feel when you achieved the goals and what will it mean for you? Target images provides motivation and energy to perform it maybe heavy lifting required.

Have a plan for all the way to the final goal. What are the next steps? When exactly do I start? What are the obstacles? What resources do I have for solving any problems along the way? You may have unsuspected resources in the form of friends, family, money, and knowledge. The more detailed the plan you have, the stronger your visualization of the target can be, and you increase your chances to get there.

Do not forget to celebrate your goals. Both targets and goals should be celebrated as the effort you made ​​to feel meaningful. Give yourself credit when you succeeded. If it is 25 kg to be removed, I nevertheless recommend that you celebrate with something other than cake and cherry.

Even short-term goals are good to have visualized clearly. A workout can be significantly improved if the tank is already before the class knows what to do. Go to the gym with a clear plan for what should be done. Is the bench press at the schedule and you last time took 100 pounds, 10 times in each set. Then the goal this time will be 11 reps or maybe more weight on the bar than the last. If the brain has already performed the lift again will the body be better prepared once you start.

The more often you go in with a winning attitude kalles , ie, turning negative to positive, the easier the exercise will be in the future. You will unconsciously feel that it is easier to train despite fewer opportunities. / Johan Holst