Media hör av sig igen…/ Media called again..

Igår var en liten ovanlig dag som sagt, det började med jobbet och där fick jag lite kluriga saker att göra men det löste sig till slut så det var hel ok.
Sedan mellan 12-13 så hade jag en föreläsning på Högskolan Borås som gick riktigt bra, det var lite tight som sagt för jag hade bantat ner en 2-timmars föreläsning till 1 timme så det kändes som jag inte riktigt fick med allt som jag brukar och jag tappade en del känslomässiga kapitel, men i det stora hela så var de som kom jättenöjda och gillade min presentation.  Efter föreläsningen så åkte jag och hämtade Tage, vi tog en runda i parken så han fick göra sina behov, efter det kom vi hem och då började telefonen att ringa.
(vilket gjorde att Tage inte fick leka som han ville, och ja han blev lite sur).
DSC_0083
Först var det tidningar som ville göra reportage om mig inför Göteborgsvarvet vilket är riktigt roligt att det uppmärksammas lite men vilket också ställer en del extra krav på mig, men vi skall ses nästa vecka för intervju samt fotografering.
Strax efter så ringer SVT och frågar hur det går med träningen och ifall dom fick komma och göra ett inslag om mig angående löpningen, ja det kan vara kul svarade jag, så det bokades in nästa vecka med.
Nu i efterhand som sagt har jag tänkt till lite och på ett sätt känns det roligt att det blir lite fokus på att det finns möjligheter för alla, det gäller bara att hitta rätt hjälpmedel och rätt människor som kan sätta fart på personen och stötta i rätt tider, vilket inte är så himla lätt ska ni veta. För så fort det inte går bra blir man som så många säger: -Gnällig och bara bitter, man får höra saker som att. Du bara klagar, kan du inte vara glad någon gång mm.
Det finns en del människor som klarar av att höra allt och ändå stannar kvar för att hjälpa, dom vet att innerst inne finns den underbara människan som man en gång var och dom vill att den skall komma ut, och det gör den bara man låter tiden gå och man hjälper till.
Jag säger inte att det är lätt att vara en “resurs” som jag så fint kallar det, utan tvärt om, det finns nog inget svårare att försöka hjälpa när det bara går utför. Men ni ska veta att det är JUST DÅ som man behöver den sista lilla extra pushen så man kommer på rätta tankar.
Min tid från amputationen till nu har jag lärt mig otroligt mycket om hur människan fungerar och hur man kan vända negativa tankar till att få dom positiva bara man hittar rätt hjälpmedel, och det viktigaste, det finns INGA GENVÄGAR, utan allt får ta den tid det tar. Nu ska jag jobba och göra lite nytta, ha en underbar dag alla / Johan Holst
holst

Media called..
Yesterday was a little unusual day, it started at the job, where I gained some tricky things to do but it all worked out in the end so it was quite ok.
Then between 12-13, I had a lecture at the University of Borås which went really well , it was a bit tight as I said before I had slimmed down a 2-hour lecture to 1 hour so it felt like I was not really told everything that I usually do and I lost some emotional chapters, but the pepole were very pleased and liked my presentation . After the lecture I went and fetched Tage (the dog), we took a walk in the park so he could do his things, after that, we came home and then the phone started to ring.
(which made Tage not allowed to play the way he wanted, and yes he was a bit sad).
First it was the newspapers who wanted to report about me before Göteborgsvarvet which is really fun to be noticed a little but will also put some extra pressure on me , but we will meet next week for interviews and photography.
Shortly after that SVT (Swedish Television) and ask how things are going with my training and if they can come and do a feature on me about the run, yes it can be fun, I replied, so we booked it next week.
In retrospect, as I said, I have thought for a bit, and in a way it feels good that there will be little focus on that there are opportunities for everyone, you just have to find the right tool and the right people that can speed up the person and support at the right times, which is not so easy as you know. When its not going well you become one as so many say , Squeaky and just bitter, you hear things like. You just complain, why can you not be happy sometime etc.
There are some people who are able to hear everything and still remain to help, they know deep inside there is the wonderful person that you once were, and they want it to come out, and they just letting time go and it helps.
I’m not saying it’s easy to be a “resource” that I so nicely calls it, there is probably nothing more difficult to try to help when it just goes downhill. But you should know that it is JUST THEN you need that last little extra push so it will straight their thinking.
My time from amputation to now , I have learned a lot about how humans function and how to turn negative thoughts into getting them positive just to find the right tools , and most importantly, there are NO SHORTCUTS , you must take the time that it necessary takes. Now I work and do some good , have a wonderful day everyone / Johan Holst