Fredagsmotivation! / Friday Motivation!

– Fysisk aktivitet var ju naturligt för oss långt bak i tiden, men som det ser ut idag så lever vi i en miljö som gör det ganska enkelt för oss att sitta stilla.
Även om vi vet att det är bra med motion så krävs det motivation för att komma igång.
Att anmäla sig till ett lopp, eller köpa ett gymkort är vanliga och bra sätt även om det gäller att sätta upp mål som man klarar av.
Att komma igång är en sak, att fortsätta en annan.

– Forskning visar att hälften, nästan 50 procent, som börjar ett träningsprogram hoppar av inom sex månader.
– Den stora utmaningen är hur kan man bygga en hållbar motivation.
– Det gäller att skaffa sig ett alternativ, en backup-plan när man riskerar att inte kunna hålla igång motivationen.

Det finns olika teorier inom motivationsforskningen. En teori som många arbetar efter är Self-Determination Theory (SDT).
– Man är inte så intresserad av hur starkt motiverad man är utan vilken typ av motivation man har, fokus är på kvalitet snarare än kvantitet.

Teorin skiljer på tre typer av motivation:
• amotivation, som innebär att man saknar motivation.
• yttre motivation, för att det ska leda till något annat.
• inre motivation, för att det är så himla trevligt och skönt.

– Dessa tre typer befinner sig på en skala av kontrollerande vs självbestämmande motivation.
– Det är den självbestämmande motivationen som är den goda motivationen, den hållbara, den som vi vill komma åt. Man tränar för att man själv vill. Det kan vara korpen-träningen med gänget eller när man är ute och springer bara för att det är kul och skönt.

– När man kommer så långt att man fått in värdet ”jag tycker att det är viktigt att träna” och inte för att Socialstyrelsen säger det eller något konstigt forskarrön så har man kommit långt och är självgående.
– I den bästa av världar så tränar vi för att vi tycker att det är så himla skönt. Struntsamma att det behöver leda till något annat, det är så himla trevligt och kul spännande att träna.

Problemet är att vi inte jämt och ständigt upplever att träning är så mysigt och lätt gjort. Det kan krävas väl så mycket motivation för att komma iväg på ett träningspass.

Så hur jobbar man praktiskt med Self Determination Theory?
– En grund i den här teorin är att vi alla inom oss själva har de resurser som vi behöver. Det handlar om att locka fram dem. Lite grann som en trädgårdsmästare, att stärka personens egna resurser och framförallt få personen att känna att man själv har gjort förändringar. ”Jag har tagit de här besluten, inte för att någon annan har sagt till mig det utan för att jag har kommit fram till det här själv (men kanske med hjälp av andra).”
Det gör att man går stärkt ur det här och det är ett mer hållbart beteende.

– Motiverande samtal är en en del som säkert många hört talas om, man pratar inom forskningen mycket om att skapa en autonomifrämjande miljö.
Det gäller att väga orden och sätta uppnåbara mål samtidigt som man undviker ord som ska, bör och måste.
– Lilla dåliga människa, ut och spring! ska givetvis bort.

Ett annat verktyg för att bygga motivation är att göra en beslutsbalans. Lista för- och nackdelar, möjligheter och hinder.
– Vilka fördelar kan jag ha om jag lägger om min kost eller börjar träna. Vilka nackdelar, och hinder ser vi? Hur kan jag komma runt barriärerna och hitta fördelarna.

På vägen till träningens Shangri-la, landet där man bara tränar för att det är kul och så himla skönt, gäller det dock att inte glömma tre grundläggande psykologiska behov:
• Kompetens. Att man i sin träning till exempel känner sig kompetent (jag klarar av det här, jag är effektiv och jag når mina mål).
• Självständighet. Att man känner självständighet, att man känner att ”jag styr mitt liv, har frivillighet och valmöjligheter. Jag väljer det här själv, jag sitter i förarsättet, ingen annan tvingar mig. Jag har valt det”.
• Samhörighet. Om man nu tränar i grupp, det är inte alla som gör det, att man är en del i en större helhet.

Hur långt har du kommit i din träningsmotivation? Var hamnar du? Ju längre, desto större chans att du kommer att fortsätta träna! / Johan Holst
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=A_ooJE9Veo0http://]
– Physical activity was natural for us way back in time , but as it stands today , we live in an environment that makes it pretty easy for us to sit still.
Although we know that it is good exercise , it takes motivation to get started .
Signing up for a race, or purchase a gym membership is common and good way even if it is to set goals that you can handle.
Getting started is one thing, to keep another.

– Research shows that half , almost 50 percent , starting an exercise program drop out within six months.
– The big challenge is how can we build a sustainable motivation.
– It is important to acquire an option , a backup plan when you risk not being able to keep up the motivation .

There are different theories on motivation research. A theory that many people work for the Self- Determination Theory (SDT ) .
– It is not so interested in how strongly motivated they are without the kind of motivation you have, the focus is on quality rather than quantity.

The theory distinguishes between three types of motivation :
• amotivation , which means that you lack motivation.
• extrinsic motivation , for it to lead to something else.
• intrinsic motivation , because it is so amazingly nice and warm.

– These three types are on a scale of controlling vs. self- motivation.
– It is the self- motivation is the good motivation , sustainable , the one that we want to access . You train because you want to. It may be the raven – training with the gang , or when you are out running just because it ‘s fun and comfortable.

– When you go so far as to have the value ” I think it is important to practice ” and not to the National Board says it or something weird research findings that have come a long way and is self-sustaining.
– In the best of worlds, so we train because we think it is so amazingly good. Never mind that it needs to lead to something else, it’s really nice and fun exciting to train.

The problem is that we do not constantly feel that exercise is so cozy and easily done. It may take just as much motivation to get off on a workout.

So how do you work practically with Self Determination Theory?
– A foundation of this theory is that we all have within ourselves the resources we need. It’s about to tease them . A little bit like a gardener, to strengthen the person’s own resources and, above all, get the person to feel that they have made ​​changes . ” I have taken these decisions , not because someone else told me to but because I have come up with this myself (but maybe with the help of others) . ”
This means that you can emerge from this and it is a more sustainable behavior.

– Motivational interviewing is a part that surely many have heard of, talking in research a lot about creating an autonomy -enhancing environment .
You have to weigh the words and put achievable goals while avoiding words like must, should and must.
– Little bad man out and run! should of course be removed.

Another tool for building motivation is to make a decision balance. List the advantages and disadvantages , opportunities and obstacles.
– What advantages do I have if I put on my diet or exercise. What are the disadvantages and obstacles we see ? How can I get around the barriers and find the benefits.

On the way to exercise Shangri-la , the land where you only train for the fun and so very nice , however, we must not forget the three basic psychological needs:
• Competence . That one of their workouts for example feel competent ( I can do this , I’m efficient and I reach my goal).
• Independence . That you feel independence, to know that “I control my life, voluntarism and choice. I choose this myself, I’m sitting in the driver’s way , no one is forcing me . I have chosen it . ”
• Togetherness . Now if you train in a group, it’s not all that makes it , that is part of a larger whole .

How far have you got in your exercise motivation ? Where do you think? The longer , the better chance that you will continue to practice ! / Johan Holst