Träningens effekter / The effects of training

Stillasittande liv ger oss inte bara sämre flås och svaga muskler. Vi får dessutom problem med vikten och blir lättare deppiga. Se därför till att röra på dig så mycket som möjligt – kroppen kommer att belöna dig.

Nu för tiden är det få av oss som har fysiskt krävande arbeten, för vissa blir det inte mer av daglig motion än stegen till och från kaffeautomaten. När inte heller fritiden innehåller några fysiska aktiviteter, tacklar kroppen av. Att nutidens människor rör sig alldeles för lite, och det går utför. Jag läste just att för några år sedan testade syreupptagningsförmågan hos en grupp tonåringar visade det sig att resultaten försämrats med tio procent jämfört med en liknande studie i slutet av 1980-talet. För att förstå skillnaden i prestationsförmåga kan du tänka dig att en tonåring från varje studie deltar i ett tolvminuterslopp. Tonåringen från den senare studien skulle komma ett helt varv, 400 meter, efter den andre, men det inte bara är ungdomar som har sämre fysik än tidigare.

– Många 30–40-åringar har så låg syreupptagningsförmåga att de knappt orkar leka med sina barn, och de orkar inte annat än att vara målvakt när det spelas fotboll på stranden på somrarna. Och i den äldre generationen, 55–60 år och över, finns det många som inte ens klarar av att promenera en kilometer på tolv minuter. Fysisk inaktivitet är en allvarlig riskfaktor – till och med större än rökning.

För att undvika ohälsan är det egentligen inte mycket som krävs annat än att öka den dagliga dosen av fysisk aktivitet. För att få ökade marginaler räcker det med 30–60 minuters rörelse per dag, och om du dessutom lägger till ett par konditions- och styrketräningspass varje vecka ger du dig själv goda förutsättningar för ett sundare liv. Du blir snabbt både piggare och starkare.

– Efter tio veckors konditionsträning har syreupptagningsförmågan ökat med 10–30 procent för den som från början är otränad. Och om du styrketränar känner du skillnad redan efter 2–4 veckor. Det är inte säkert att man ser skillnad på kroppen, särskilt inte för kvinnor som har svårare att bygga muskler, men du känner dig starkare.

Motion motverkar också en rad sjukdomstillstånd som typ 2-diabetes, blodpropp och övervikt. Risken minskar också för att du ska drabbas av vissa cancerformer, depression och demens samtidigt som risken för hjärt- och kärlsjukdomar halveras.

Hög ålder är inte heller någon ursäkt för att slippa träna. I Kanada lät man sängliggande patienter, alla över 90 år, börja styrketräna. Många av dem fick tillbaka tillräckligt med benstyrka för att bli gående igen…

Ni ser.. Träning ger positiva resultat, man ska bara hitta sitt eget tempo! / Johan Holst
IMG_6816

The effects of training.
A calm life not only gives us less panting and weak muscles. We also get a weight problem and easier depressed. Therefore, make sure to move around as much as possible – your body will reward you.

Nowadays , there are few of us who have physically demanding jobs , for some it will not be more of daily exercise than the steps to and from the coffee machine. When not contain any free time physical activity, body tackles of. The fact that people today move far too little, and it goes downhill. I just read that a few years ago they tested the oxygen uptake of a group of teenagers showed that the results deteriorated by ten percent compared to a similar study in the late 1980s. To understand the difference in performance can you imagine a teenager from each study in a course of twelve minutes. The teenager from the latter study would come a full circle , 400 meters after the other, but it’s not just young people who have worse physics than before.

– Many 30 and 40 year olds have such low oxygen uptake that they barely have the energy to play with their children , and they can not be bothered other than being goalkeeper when played football on the beach in the summer. And in the older generation, 55-60 years and over, there are many who do not even manage to walk one kilometer in twelve minutes. Physical inactivity is a major risk factor – even greater than smoking .

To avoid illness , it is not really much needed other than to increase the daily dose of physical activity. In order to get higher margins, it is enough 30-60 minutes movement a day, and if you add to this a couple of cardio and strength training workouts each week, give yourself a good basis for a healthier life. You are quickly becoming both more energetic and stronger.

– After ten weeks of fitness training has oxygen uptake increased by 10 to 30 percent for those who are initially untrained. And if you are weight training do you feel difference after 2-4 weeks. It is not certain that you can see the difference on your body, especially for women who are more difficult to build muscle, but you feel stronger.

Exercise also prevents a number of diseases such as type 2 diabetes, blood clots, and obesity. The risk is also reduced for you to suffer from certain cancers, depression and dementia, and the risk of cardiovascular disease by half.

Advanced age is also no excuse for not exercising. In Canada sounded to bedridden patients , all over 90 years old , start strength training . Many of them got back enough leg strength to be consistently again …

You see .. Exercise produces positive results , you should just find your own pace ! / Johan Holst