Svårt att komma igång? / Hard to get started?

 “Jag har inte tid”, ”jag orkar inte”, ”kanske känner jag mig liiite snuvig”.
Känns det igen? Även om vi alla vet vad den bästa anledningen att träna är – det är kul – så kan vi behöva en extra push ibland.

1. Du blir gladare
När du tränar ökar produktionen av ämnen i din hjärnan som har förmågan att underlätta stress och ångest. Du blir på bättre humör helt enkelt, bara det är en god anledning till att snöra på dig träningsskorna när du har en dålig dag.

2. Du sover bättre
Studier  visar att 67 procent av personer som tränar regelbundet sover bättre än personer som inte tränar. Lite frisk luft skadar inte så ge dig ut på en löprunda och du ska se att du sover som en stock.

3. Du får bättre minne
Om du ska hålla en presentation på jobbet eller plugga för en tenta lönar det sig att ta en paus i pluggandet. Studier visar att ditt minne stärks när du utövar aerobics. Detta beror på en viss typ av hormoner som utsöndras när du rör på dig. Så nästa gång du känner för en paus – ta den!

4. Din kreativitet utökas
Känner du för ett spinningpass? Motionärer som regelbundet cyklar har förmågan att brainstorma fram ideér bättre än otränade personer. Låt benen rulla och du ska se att idéerna kommer på löpande band!

5. Det kan minska risken för cancer
Det kanske låter för bra för att vara sant, men forskning anknyter fysisk aktivitet med en lägre risk för bröst- och livmoderhalscancer, enligt National Cancer Institute. Vilken typ av träning och hur mycket träning är dock inte riktigt helt fastställt ännu.

6. Du laddar batterierna
Om du cyklar tre gånger i veckan blir du 20 procent piggare och minskar din trötthet med hela 65 procent. Konditionsträning, som löpning, kan också spara på energidepåerna. Anledningen till det är att när du svettas så höjer du din ämnesomsättning och ökar produktionen av hjärnans kemiska dopamin – som gör att du känner dig piggare.

7. Du blir mer självsäker
Behöver du en liten boost? Riv av ett träningspass! Bara att veta att du klarar av att springa 1 mil och orkar lyfta vikter du aldrig trodde ger dig inre styrka. Dina fysiska bedrifter ger dig ett grymt självförtroende som har förmågan att smitta av sig till andra områden i ditt liv.

8. Du blir friskare
Om du packar träningsväskan och beger dig till gymmet två till tre gånger i veckan blir dina sjukdagar färre. Nästa gång du slår på boxningssäcken – slå lite hårdare och fokusera på att du bekämpar bakterier.


10. Du gör bättre ifrån dig på jobbet
Utnyttja din friskvårdstimme! Studier visar att du blir mer produktiv på jobbet om du tränar. Snacka om win win!

Så på med träningskläderna nu så kör vi igång! / Johan Holst

140512_Johan_Holst_5

“I have no time”, “I can not,” “maybe I feel liiite sniffles”.
Recognize this? Although we all know what the best reason to practice is – it’s fun – so we may need an extra push sometimes.

First, you will be happier
When you exercise increases the production of substances in your brain that has the ability to ease stress and anxiety. You will be in a better mood simply, that alone is a good reason to lace up your running shoes when you have a bad day.

Second you sleep better
Studies show that 67 percent of people who exercise regularly sleep better than people who do not exercise. A little fresh air will not hurt so head out for a run and you’ll see that you sleep like a log.

3rd You get better memory
If you are giving a presentation at work or cramming for an exam, it pays to take a break from studying. Studies show that your memory is enhanced when you practice aerobics. This is due to a certain type of hormone that is secreted when you move. So next time you fancy a break – take it!

4th Your creativity extended
In the mood for a spinning class? Exercisers who regularly bikes have the ability to brainstorm ideas better than untrained individuals. Let your legs to roll, and you’ll see that the ideas come on a conveyor belt!

5th It can reduce the risk of cancer
It may sound too good to be true, but research linking physical activity with a lower risk of breast and cervical cancer, according to the National Cancer Institute. What kind of exercise and how much exercise is not quite fully established yet.

6th You charge the batteries
If you ride three times a week gets you 20 percent more alert and reduce your fatigue by 65 percent. Cardiovascular exercise, like running, can also save on energy stores. The reason is that when you sweat as you raise your metabolism and increases the production of the brain chemical dopamine – that makes you feel more alert.

7th You become more confident
Need a little boost? Tear off a workout! Just knowing that you are capable of a Run 1 mil and can lift weights you never thought gives you inner strength. Your physical feats gives you a cruel self-confidence that has the ability to infect other areas of your life.

8th You will be healthier
If you pack your gym bag and head to the gym two to three times a week, your sick days fewer. Next time you turn on the punching bag – hit a little harder and focus on you fights bacteria.

Ninth Your pain threshold is higher
Do you feel weak? Give your workout a chance! Research shows that training triggers endorphins, which has super force to relieve pain. The body is pretty cool nonetheless.

10th You do better on the job
Utilize your fitness hour! Studies show that you’re more productive at work if you exercise. Talk about a win win!

So, put on workout clothes now so here we go! / Johan Holst