Smärta, kan den övervinnas? / Pain, can it be overcome?

Genom att reflektera över lidandet under lugnare perioder i vårt liv, när vår tillvaro är relativt lugn och ordnad, kan vi ofta finna värde och mening i vårt lidande. Men ofta ställs vi inför lidande som inte verkar ha någon mening. Fysik smärta och lidande verkar tillhöra en kategorin. Men det finns skillnad på fysik smärta, som är en fysologisk process, och lidande, som är vår mentala och känslomässiga reaktion på smärtan.
Nu är alltså frågan: kan vår inställning till smärtan förändras om vi finner en mening i den?
Smärta är en är elegant och sofistikerat biologiskt system som varnar oss för kroppsliga skador och därmed skyddar oss. Det är smärtans odräglighet och den del vi avskyr som faktiskt på bästa sätt skyddar oss och varnar oss för faror och skador. Obehaget i smärtan tvingar hela den den mänskliga organismen att ägna all vår uppmärksamhet åt problemet. Kroppen har visserligen automatiska reflexer som utgör en yttre skyddslinje och får oss att snabbt dra oss undan, men det är känslan av obehag som aktiverar och tvingar hela organismen att reagera. Denna känsla bränner också in upplevelsen i minnet och skyddar oss i framtiden.
Det är insikten i ändamålet med fysik smärta som kan miska vårt lidande när vi får ont. Om vi börjar tänka smärta som “ett ämne som har livsavgörande betydelse för dig, på effektivaste sättet väcka din uppmärksamhet” kommer vår inställning till smärta förändras. Och efter hand som vår inställning till smärta förändras, kommer lidandet även minska. För att minska lidandet måste du ändra din inställning till smärta och vara tacksam för det system som förmedlar smärta. / Johan Holst
DSC_0178
By reflecting on the suffering during the quieter periods in our life, when our lives are relatively calm and orderly, we can often find value and meaning in our suffering. But often we are faced with suffering that seems to have no meaning. Physical pain and suffering seem to belong to a category. But there is a difference in physics pain, which is a physical process, and suffering, which is our mental and emotional response to pain.
Now, then, the question: can our attitude to pain change if we find a meaning in it?
Pain is an elegant and sophisticated biological systems that warn us of bodily damage and thus protects us. There is pain odräglighet and the part we hate actually the best way to protect us and warn us of danger and damage. The discomfort of pain forces the entire human organism to devote all our attention to the problem. The body has admittedly automatic reflexes that form an outer protective line and allowed us to quickly pull ourselves away , but it is the feeling of discomfort that enables and forces the entire organism to react. This feeling also burn into the experience in memory and protects us in the future.
It is the realization of the object of physics pain that can nomic our suffering when we get hurt. If we begin to think of pain as “a speech body holds about a topic that has been of crucial importance to you, in the most efficient way awaken your attention” is our attitude to pain change. And gradually as our attitude to pain change, will also reduce the suffering. To reduce suffering, you need to change your attitude to pain and be thankful for it systems that transmit pain. / Johan Holst