Fredag – tänk positivt / Friday – Think positive

Du kan bli vad du förutsätter dig att bli!
Många tror att förändring är omöjlig, andra tar den för givet. Livet formar oss och med åren så infinner sig lätt stagnation i så väl tanke som handlande. Vi tror oss ofta veta bäst, men ser allt som oftast inte med klara ögon på oss själva. Däremot är vi väldigt snabba med att hitta brister hos andra. Självreflektion blir en bristvara. Om vi ska förbättra vår fysiska kondition så sker detta lämpligen genom att vi börjar träna regelbundet och metodiskt. På sikt så förbättras våra resultat och vi får ta del av vår personliga satsning. Varför skulle det vara annorlunda med vår personliga inre utveckling, självklart kan vi använda liknande metoder för att uppnå mental och psykisk hälsa! Men här kommer ofta vårt eviga självförsvar in som säger till oss att det antingen inte är möjligt eller att ingenting bör göras! Någonstans ringer förhoppningsvis tillsist en varningsklocka som får oss att vakna och med ett självreflekterande leende kanske kunna skratta åt oss själva, våra personliga problem, våra tillkortakommanden… detta kan faktiskt vara en bra start till förändring. Varför inte komma till självinsikt och våga släppa taget och börja fysträna dina sinnen på samma sätt som du tränar dina muskler och din kropp.

Tänk om du en gång vaknar upp och inser att du aldrig testat något fullt ut. För att kunna vinna måste du våga riskera att förlora. Att kunna hantera otrygghet är en viktig del av verksamheten, ibland tar man en chans. Ibland får man en chans. Oavsett vilket så gäller det att vara med på tåget när tillfället dyker upp.
Det blir alltid som man tänkt sig. Vissa människor ”drabbas” av saker hela tiden, men ibland handlar det mer om hur vi tolkar det och hur vi tacklar olika situationer. Kanske är skillnaden mellan en bra och en dålig dag inte så stor – utan hur man hanterar det som händer. Ju tidigare du vänder en dålig trend desto bättre.
Små, små positiva saker kan sätta igång en positiv spiral av förväntningar och fokus på det som är positivt.
Det är inte det faktum att du har mycket att göra som gör dig stressad – utan tankarna på alla måsten och allt du ska hinna med. Ofta blir man lugnare bara av att strukturera upp vad det egentligen är som ska göras.
Det finns en anledning till att framrutan är större än backspegeln. Vi behöver en backspegel för att ta vara på erfarenheterna. Sidospeglarna är till för att hålla koll på konkurrenterna – och omvärlden.
Rätt attityd är viktigare än rätt resurser. Det kräver att man är i rätt balans och mår bra. Vänta inte på att saker ska hända. Ta initiativet och skapa det själv. Håll fast vid det du tror på. Du blir bra på det du tränar – det gäller även positivt tänkande.
Hoppas att ni får en lika fantastisk fredag som jag kommer att ha!/ Johan Holst

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=K8mz6wNxDDM]

You can get what you require you to be !
– Many people believe that change is impossible, others take it for granted. Life shapes us through the years so arises easily stagnation in thought as well as action. We believe we often know best, but looks more often than not with clear eyes on ourselves. However, we are very quick to find flaws in others. Self-reflection becomes a scarce commodity. If we are to improve our physical condition as this is done conveniently by we start exercising regularly and methodically. In the long term so improved our results and we will take part of our personal efforts . Why should it be different with our personal inner development, of course, we can use similar techniques to achieve mental and physical health! But this often comes our eternal self-defense in which tells us that it is either not possible or that nothing should be done! Somewhere calling hopefully eventually a warning bell that makes us wake up with a self- reflective smile might be able to laugh at ourselves, our personal problems, our shortcomings … this can actually be a great start to change. Why not come to self-awareness and courage to let go and start fysträna your senses in the same way you train your muscles and your body.

Imagine if you once wake up and realize that you never tried anything fully. In order to win you must dare to risk losing. Being able to handle insecurity is an important part of the business, sometimes it takes you a chance. Sometimes you get a chance. Either way, you have to be on the train at a moments notice.
It will always be as expected. Some people ” affected ” by things all the time, but sometimes it’s more about how we interpret it and how we tackle different situations. Perhaps the difference between a good and a bad day not so great – but how to deal with what is happening. The earlier you turn a bad trend the better.
Tiny, tiny positive things can trigger a virtuous cycle of expectations and focus on what is positive.
It’s not the fact that you have a lot to do that makes you stressed out – but the thoughts of everyone haves and everything you ‘ll catch. You are often quieter just to structure what it really is to do.
There is a reason why the windshield is bigger than the rearview mirror. We need a mirror to draw lessons . The side mirrors are designed to keep track of the competition – and the outside world.
The right attitude is more important than the right resources. It requires being in the right balance and well. Do not wait for things to happen . Take the initiative and create it yourself. Stay true to what you believe. You become good at what you practice – it also applies to positive thinking.
Hope you have an equally amazing Friday I will have ! / Johan Holst