Anmälningar och försäkringsbolag / Registration and insurance

Det blev ingen uppdatering av bloggen igår och idag blir det bara lite snabbt så jag ganska mycket att stå i, och det som tar min tid är anmälningar mot landstinget samt att bråka och överklaga mot försäkringsbolag. Det som jag har åsikter om i Landstingsfallet är att hur man kan ha behandlat mig med vissa mediciner under så pass lång tid och ge mig en viss diagnos (reumatism är en av dom) men när jag amputerar foten så har jag ingen reumatism tex. och så vitt jag vet så är reumatism en obotlig sjukdom. Så jag har mina åsikter och har gjort 4st anmälningar hos olika instanser. Sedan finns ju försäkringsbolaget som anser att jag inte har rätt till en viss ersättning då jag gjorde mig illa som barn och den försäkringen täcker inte mig som vuxen, nej men HALLÅ jag gjorde mig illa som barn sen blev jag vuxen och fick utföra en amputation på grund av skadan så ta ert ansvar nu!. Jag blir lite irriterad när detta kommer upp i mitt huvud för dom vägrar förstå, eller dom säger, -Vi förstår hur du känner och din situation men du får överklaga så får vi se hur det går!… NEJ ni förstår ingenting om hur man har det när man har förlorat en kroppsdel, och om jag ska överklaga jo det kan ni lita på att jag har gjort, nu är det til och med så att jurister är inblandade så om vi inte kommer överens så blir det att driva det vidare till tingsrätten mm. Så nu har jag fått klaga av mig lite, tack för det!
Annars vad det gäller träningen så går det framåt, är igång med löpningen igen, det gör ont som bara den i vissa stunder men jag springer i alla fall och kommer längre för varje pass. Jag tar det ganska lugnt och ökar inte med mer än några hundra meter per pass för att benet skall vänja sig lite med trycket och belastningen igen. Styrkan kör jag som vanligt under ca 1 timme efter löpningen, då huvudsak koncentreras på bålen då jag behöver stärka den för att orka med löpning en längre sträcka. Träningen kör jag 5 dagar i veckan så det blir ganska mycket tid med träning nu, men jag avsätter tid för nära och kära, för utan dom är man ingenting! Glöm inte det! / Johan Holst
tumblr_mn4raacdNs1rjv0i9o1_500
There was no update in the blog yesterday and today it will be just a little fast because I have pretty much have to fix, and what takes my time is complaints against the hospitals and the doctors that I have had under time, and to argue and appeal against the insurance company. What I have opinions on the hospital/doctors to say is that how they have treated me with some medication for such a long time and give me a specific diagnosis ( rheumatoid arthritis is one of them) but when I amputate the foot, I have no rheumatism for example. and as far as I know, rheumatism are an incurable disease. So I have my opinions and have done 4 notifications at different instances. Then there’s the insurance company who believes that I am not entitled to some compensation when I hurt myself as a child and the insurance will not cover me as an adult, no but HELLO I hurt myself as a child, then I became an adult and had to perform an amputation because of the damage, so take your responsibility now. I get a little annoyed when this comes up in my head for they refuse to understand, or they say, we understand how you feel and your situation but you may appeal so we’ll see how it goes! … NO you do not understand anything about how to have it when you have lost a limb, and if I should appeal? this you can rest assured that I have done, now it will be so that lawyers are involved so if we do not get along it will be to push it further to the district court and more. So now I have complain a little, thanks for that!
Otherwise, when it comes to training it goes ahead, the run is on again, it hurts like crazy in some moments but I’m running anyway, and longer for each session. I take it pretty easy and will not increase by more than a few hundred yards per pass to the bone to get used to the pressure. The strength I run as normal for approximately 1 hour after the running, which mainly concentrated on the trunk when I need strengthening to cope with run a longer distance. I do the training 5 days a week so there will be quite a lot of time training now in the gym, but I set time aside for friends & loved ones, because without them you are nothing! Do not forget it! / Johan Holst

Lämna ett svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *