Om Johan Holst / About Johan Holst

Bakgrunden till varför bloggen kom till.

Det hela började sommaren 1997 då jag spelade fotboll och sparkade ihop med en kille, träffen var otroligt hård och träffade hö fot. (hö mellanfot/fotbladet).
Då jag fick sådan kraftig smärta att jag ej kunde stödja på foten så fick jag hjälp av planen.
Behandling på börjades vid form av nedkylning och omlindning av foten. Åkte hem för att ha foten i högläge då det gjorde fruktansvärt ont. Dagen efter var läget oförändrat och jag beslutade att uppsöka läkare. Där konstaterade läkaren att jag måste röntga foten. Åkte till sjukhus för en rtg och det bekräftades att jag hade en svullnad och en inflammation av ngt slag. Fick smärtlindring och remiss skickades till Reumatologen.
När jag kom dit började man undersöka mig och kom fram till att jag hade ngn typ av atros och även reumatism, vilket förvånade mig med tanke på att mina leder inte krånglat eller gjort ont tidigare.
En väldigt aggressiv behandling sattes in för att chocka kroppen samt att försöka pressa tillbaka inflammationen i foten. Under åren som går så fortsattes behandling med cellgifter och biologiska mediciner utan god effekt, så jag kände mig som någon testdocka för man kunde inte riktigt säga varför mina värden blev så dåliga. Beslut att skicka mig till Fotkirurgikliniken på Sophiahemmet via vårdgarantin och jag åkte dit 20011015. Vid denna tidpunkt hade jag återkommande smärta samt värk (kronisk värk dag som natt). Träffade läkare och han beslutade att vi skulle testa en Walkerotros för att minska påfrestningen på mellanfoten samt fotleden.  Ny rtg togs på begäran av läkare, och han konstaterade att det är fel på hö mellan fot och jag erbjuds en stel op av hö mellanfot eller gå som statusen var. Vi beslutade att det enda som var att göra var en stel op.
Operationen utfördes 20021128 och enligt läkaren gick allt bra.
Förlorade i och med op känsel i hö stortå och hade fortfarande kraftiga smärtor.
efter en tid får jag kraftiga smärtor i fotleden (Hö fot). Man beslutar att ta ut skruvarna ur foten och jag skrivs ut från Sophiahemmet och återgår som patient hos Reumatologen Farsta läkarhus.
Där fortsätts behandlingen då inflammationen en riktigt gått tillbaka ännu så tillbaka med aggressiv behandling i form av cellgifter samt biologiska mediciner samt smärtstillande.
2007 flyttade jag till Borås och var tvungen att uppsöka akuten pga smärta och försämrat tillstånd, behandling påbörjades vid Södra Älvsborgs Sjukhus, Reumatologen R56 där man ifrågasatte varför jag har så stort behov av vissa mediciner. Man provar att ta bort vissa biologiska men konstaterar att min fotsmärta blir otroligt mycket värre så man får återinsätta medicinerna. Smärtteam kallas in.
Behandling med olika mediciner testades och i samråd med ortoped så konstaterade man att man inte skulle göra ngn mer op för att det kunde ”förstöra” men än göra nytta.
2012 Fick jag en specialvårdsremiss till Sophiahemmet i och med att det kändes som om vi bara stampade i tomma intet. I och med besöket med läkaren föreslogs att en amputation skulle vara det ”bästa” alternativet då han förutspådde att jag ev skulle kunna sluta med alla mediciner.
Jag åkte hem och diskuterade med min läkare på Reumatologen på S och han ville att jag skulle kolla med mitt smärtteam ang risker mm. Möte anordnades och man beslutade att en Amputation skulle utföras. 20120423 utfördes Amputationen av hö fot och idag lever jag utan att ta några mediciner (alvedon äter jag iofs). Min stora fråga är att hur kan man ha missat att allt har berott på foten och var man tvungen att utsätta mig för detta lidande både psykiskt och fysiskt under ca 15 år. För nu när min fot är borta så har jag tydligen ingen reumatism. Ä inte det konstigt?.
Idag mår jag förhållandevis bra, jag arbetstränar idag med bättrande resultat och mitt psykiska tillstånd är på bättringsvägen.
Jag tränar 5 dagar i veckan på gym samt löpning för nya mål i livet.
Det stora målet var att springa Göteborgsvarvet 2014, och det gjorde jag så nu ser jag bara framåt…

Meriter / Mål:

2014:
Göteborgsvarvet, – 17 maj 2015 (21km löpning)
”Göteborgsvarvet gjordes på 2-årsdagen efter amputationen”

Midnattsloppet  (utmanade Markoolio på rix morgon zoo gänget och var med i radio i en vecka) – 16 Augusti 2015 (10km löpning) JAG VANN
Kebnekaise – 23 Augusti 2015 (bergsklättring)
Kretsloppet  – 20 September 2015 (10km löpning)
2015:
Ökensafari  – Mars (Dunebuggy/Cross i Dubai, Red Dessert)
World Run, Kalmar-Öland – 13 Maj (Löpning)
West Coast Tour – Juli (Löpning mm i USA)
Börjat spela golf (Borås GK)
Wakeboard (testat inför 2016)
2016:
Skidor, Aplint
ArenaRun – 20 Februari (Stockholm)
Handigolf Tour
Wakeboard – Sommar 2016
Tenson Tjörn Triathlon – augusti (Tjörn) slutade 2:a
Vandringar i fjäll
Cykling
2017:
Skidor, Aplint

Handigolf Tour
Tenson Tjörn Triathlon – augusti (Tjörn) slutade 1:a
Bestigning av Kilimanjaro (Världens högsta fristående berg)

2018:
Skidor, Aplint
Handigolf Tour
Cykling (MTB samt Racer)
Blev pappa Juni så sporten blev lite sekundär en stund efter det.

Nya mål kommer för 2019!…

Sätter upp nya mål hela tiden och de kan du följa här i bloggen, så det här är min berättelse om min dagliga kamp mot målet….

In English…..

It all started in the summer of 1997 when playing soccer , and kicked up with a guy, hit bel incredibly hard and hit the right foot. (hay metatarsal/sole of the foot).
Then I got this sharp pain that I could not put weight on the foot so I got help from the game.
Treatment was begun in the form of cooling and wrapping the foot. Went home to have the feet in elevation as it was in terrible pain. The day after the state unchanged and I decided to see a doctor. There, the doctor said that I had to x-ray the foot. Went to the hospital for a x-ray and it was confirmed that I had a swelling and inflammation of slightly kind. Got pain relief and referral sent to the rheumatologist.
When I got there began to examine me and found that I had ngn type of atros and even rheumatism, which surprised me given that my joints do not malfunctioned or been hurt before.
A very aggressive treatment was deployed to shock the body and trying to push back the inflammation in the foot. In the years that go so continued treatment with chemotherapy and biological drugs without good effect, so I felt like a dummy because you could not really say why my values were so bad. The decision to send me to Fotkirurgikliniken on Sophiahemmet through care guarantee and I went there 2001. At this time , I had recurrent pain and pain (chronic pain day and night ). Met doctor and he decided that we would try a Walkerotros to reduce stress on the foot and ankle. New rtg was taken at the request of the physician, and he noted that there is a problem with hay between foot and I offered a stiff op of hay metatarsal or go as the status was. We decided that the only thing to do was a stiff op.
The surgery was performed 20021128 and according to the doctor , everything went fine.
Lost in the op sensation in the right big toe and still had sharp pains .
after a while , I get sharp pains in the ankle (Right Foot ). They decide to take out the screws from the base and I printed from Sophiahemmet and returns as a patient of Rheumatology Farstavägen medical center.
There continue therapy when inflammation is a really gone back yet so back with aggressive treatment in the form of chemotherapy and biological drugs and painkillers.
2007 I moved to Borås and was forced to seek emergency room because of pain and impaired about, treatment was started at South Älvsborgs Hospital , Rheumatology R56 where one questioned why I have so much need of some medications. They try to remove some biological but notes that my foot pain is incredibly much worse so you have to reinstate the medicines. Pain Team attend.
Treatment with various medicines were tested and in consultation with the orthopedic surgeon so concluded that it would not make ngn more op because it could ” destroy ” but yet do some good.
2012 I got a special care referral Sophiahemmet in that it felt like we just stomped into air. With the visit with the doctor was suggested that an amputation would be the “best” option when he predicted that I would possibly be able to stop all medications.
I went home and talked to my doctor at Rheumatology and he wanted me to check with my pain team about risks etc. The meeting was held and it was decided that an amputation would be performed. 20120423 performed amputation of the right foot and now I’m living without taking any medications (alvedon I eat ocf). My big question is that how can you have missed the fact that everything has been due to the foot and had to subject myself to this suffering both mentally and physically for about 15 years. For now that my foot are gone, I have apparently no rheumatism. Isnt that weird?.
This is my story about my daily struggle towards the goal ….

8 CommentsLeave a comment

 • Kul att läsa din historia i BT. Jag känner igen mig, skadades 1999 svårt i mitt vänstra ben och trasslade i 5 år. Beslutade efter många turer 2005 att amputera. Amputerade mitt vänstra underben och har i dag protes. Jag idrottar och har sprungit halvmara 3 ggr. Tränar regelbundet (nästan varje dag). Jag var med på Paralympics 2010, åkte längdskidor. Du får gärna kontakta mig, jag har bra kontakt med Össur och har löparprotes. Mitt namn är Håkan Axelsson 0707-559812, jag bor i Sandared Borås

 • Vilken helt sjuk resa. Hur kan det bara få gå till på detta viset?? Vilken himla tur att du är en sådan fighter och har satt upp mål för att må bättre! För Linus del så fanns inget alternativ till amputering, foten var så svårt sargad att det inte hade gått att fixa den.
  Önskar dig ett stort Lycka Till med vad du än sätter för mål! Och jag hoppas också att vi snart träffas igen 😉
  //Pia

 • Hej,hittade nu din blogg,såg ett inlägg idag på Vi som är amputerade-sidan. Hemsk story du har,hur allt kan bli…men du har fina framtidsplaner,det är bra..Jag är dubbelampat,underben,efter sepsis 2013..och ingen vet vart jag fick allt skit…mina dagar går mycket att gå ute(fortfarande med rullator),köra min “moppe”permobil…och försöka göra så mycket hemma vad jag kan…(förlorade också 8 fingrar)…ska fortsätta läsa dina äldre inlägg..hoppas att jag får lite inspiration för min blogg,har tänkt det nu 1 års tid..Ha en bra fortsättning på vintern. Mvh.Elise

 • Hejsan Johan.
  Koolt att få läsa o höra din historia.
  Jag är en man som funderar på att bli kvit min smärta på båda fötter genom amputation. Ser med lite avundsjuka ögon när frska personer springer o rör sig felfritt med fina proteser. Saken är att jag vet inte hur man får till väga. Vem ska man prata med när det gäller en så drastiskt beslut..
  Tacksam för lite råd från en positiv Kille.
  Må bäst.
  Mickol

Lämna ett svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *